نویسنده = سید مهدی الوانی
طراحی الگوی جامع منابع انسانی نوآور (مورد مطالعه: سازمان های دولتی ایران)

دوره 6، شماره 1، فروردین 1402، صفحه 1-32

10.22034/qjimdo.2022.344597.1506

حسین رسولی؛ مرتضی موسی خانی؛ سید مهدی الوانی؛ پرهام عظیمی


شناسایی شایستگی های رهبریِ استراتژیک با رویکرد رضایت ذینفعان سازمان در صنعت حمل و نقل هوایی ایران

دوره 2، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 79-108

10.22034/qjimdo.2020.104125

زهرا محمدبیگی؛ سید مهدی الوانی؛ اکبر حسن پور؛ رضا یوسفی زنوز