کلیدواژه‌ها = آسیب‌شناسی
تحلیل چالش‌های پروژه‌های مدیریت دانش مبتنی بر الگوی نقاط مرجع

دوره 6، شماره 3، مهر 1402، صفحه 25-48

10.22034/qjimdo.2023.395137.1582

فاطمه تولائی؛ مهدی خیراندیش؛ ناصر عسگری