کلیدواژه‌ها = عملکرد نوآورانه
ارتقای عملکرد نوآورانه و فروش از طریق مدیریت دانش مشتری

دوره 3، شماره 3، آبان 1399، صفحه 75-96

10.22034/qjimdo.2020.235227.1323

ناصر عسگری؛ منوچهر انصاری؛ مجید رشیدی؛ علی سورانی