بررسی رابطه بین انتقال فناوری، برون‌سپاری، قابلیت‌های سازمانی و عملکرد نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی، دانشکده ادبیات علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 دکتری مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی، پردیس فارابی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.201274.1191

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به نقش عملکرد نوآورانه در بقا سازمان‌ها، کسب مزیت رقابتی و توسعه سازمانی، این پژوهش به مطالعه تأثیر انتقال فناوری، قابلیت­های سازمانی و استراتژی برون‌سپاری بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های تولیدی دارو پرداخته است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش­شناسی پژوهش آمیخته ترتیبی-تبیینی (کمی ـ کیفی) استفاده شده است. در بخش کمی از روش تحقیق پیمایشی و در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی 83 شرکت داروسازی فعال در تهران بود. با توجه به اهداف پژوهش، در ابتدا، بر مبنای طرح کمی، مدل استخراجی از مبانی نظری با کمک تکنیک معادلات ساختاری و نرم‌افزار smartPLS برازش شد و سپس به منظور تعمیق فهم نتایج پژوهش، طرح کیفی مبتنی بر تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه نیمه ساختاریافته از 5 خبره علمی و عملی با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA انجام شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌های کمی نشان داد که هر یک از متغیرهای؛ «برون­سپاری»، «انتقال فناوری» و «قابلیت سازمانی» بر «عملکرد نوآورانه» تاثیر معناداری دارند. همچنین طی تحلیل داده­های کیفی در مجموع 43 کد نهایی در قالب 10 تم فرعی از مفاهیم اصلی پژوهش استخراج شدند.
نتایج: تمرکز بر قابلیت­های سازمانی و سیاست­های مبتنی بر انتقال فناوری و برون‌سپاری موجب می‌شود تا شرکت‌های تولیدی دارو علاوه بر قابلیت­های درونی خود از قابلیت­های مستقیم و غیر مستقیم سایرین نیز استفاده کنند. 

کلیدواژه‌ها


احتشام راثی، رضا؛ و محرابی، جواد. (1395). تأثیر فناوری اطلاعات بر بهبود عملکرد سازمانی در سیستم‌های هوشمند بانکداری (مطالعه موردی: بانک صادرات شعب تهران). مجله رسالت مدیریت دولتی،7(22)،55-71.
پورتیموری فرد تبریزی، فرزین؛ و جمشیدی، لاله. (1393). بررسی عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در مرکز رشد علم و فناوری دانشگاه سمنان. نشریه صنعت و دانشگاه، 7(23)،37-53.
توفیق، علی‌اصغر؛ و شکوهی، سعیده. (1394). توسعه الگویی برای انتخاب روش مناسب انتقال فناوری. نشریه علمی-پژوهشی بهبود مدیریت، 9(1)،57-78.
جلال پور، سیده صدیقه؛ و نادی، فرانک. (1394). تحقیق و توسعه صنایع دارویی کشورهای درحال‌توسعه «مورد مطالعه: کشور هند». فصلنامه رشد فناوری، 11(42)، 41-48.
کارگر شهامت. بهمن، تقوا، محمدرضا؛ و طباطبائیان، سید حبیب‌الله. (1396). کارکردهای شبکه نوآوری تحلیلی از یادگیری فناورانه در بخش دارویی ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(2)، 9- 39.
کریمی دستجردی. داود، مختار زاده، نیما؛ و یزدانی، حمیدرضا. (1389). بررسی تأثیر انتقال تکنولوژی بر عملکرد رقابتی بنگاه: مورد کاوی شرکت‌های قطعه ساز ایرانی تولیدکننده قطعات خودرو تندر 90. 2(4)، 111-124.
مختار زاده، نیما؛ و رشیدی آستانه، متین. (1395). بررسی اثر معنا بخشی فناورانه و توانمندی سازمانی بر عملکرد نوآورانه با تأکید بر نقش میانجی ظرفیت جذب. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 4(1)،9-39.
مژدهی آذر، شهرزاد. (1393). برون‌سپاری در صنعت دارو، نشریه پیام انجمن داروسازان، 3(30)،32-36.
نوع پسند اصیل. سید محمد، رمضان پور، اسماعیل؛ و عطاری اصل، پیمان. (1395). تأثیر قابلیت بازاریابی، نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان «مطالعه موردی: پتروشیمی تبریز». نشریه مدیریت بهره‌وری، 9(36)، 95-124.
Agndal, H., & Nordin, F. (2009). Consequences of outsourcing for organizational capabilities: some experiences from best practice. Benchmarking: An International Journal, 16(3), 316-334.‌
Appiah-Adu, K., Okpattah, B. K., & Djokoto, J. G. (2016). Technology transfer, outsourcing, capability and performance: A comparison of foreign and local firms in Ghana. Technology in Society, 47(16), 31-39.‌
Appiah-Adu, K., Okpattah, B., & Amoako, G. K. (2018). Building capability for organizational success: an emerging market perspective. Journal of African Business, 19(1), 86-104.‌
Atuahene-Gima, K. (2005). Resolving the capability–rigidity paradox in new product innovation. Journal of marketing, 69(4), 61-83.‌
Bahrami, B. (2009). A look at outsourcing offshore. Competitiveness Review: An International Business Journal, 19(3), 212-223.‌
Barak, S., & Javanmard, S. (2020). Outsourcing modelling using a novel interval-valued fuzzy quantitative strategic planning matrix (QSPM) and multiple criteria decision-making (MCDMs). International Journal of Production Economics, 222(19), 1-41.‌
Battistella, C., De Toni, A. F., & Pillon, R. (2016). Inter-organisational technology/knowledge transfer: a framework from critical literature review. The Journal of Technology Transfer, 41(5), 1195-1234.‌
Bauer, U., Endres, H., Dowling, M., & Helm, R. (2018). Organisational capabilities for technology transfer: a study of R&D-intensive firms in Germany. International Journal of Innovation Management, 22(4), 1-31.‌
Berchicci, L. (2013). Towards an open R&D system: Internal R&D investment, external knowledge acquisition and innovative performance. Research Policy, 42(1), 117-127.‌
Bernhardt, A., Batt, R., Houseman, S., & Appelbaum, E. (2016). Domestic Outsourcing in the United States: A Research Agenda to Assess Trends and Effects on Job Quality. Upjohn Institute Working Paper,WE Upjohn Institute for Employment Research.
Bustinza, O. F., Arias-Aranda, D., & Gutierrez-Gutierrez, L. (2010). Outsourcing, competitive capabilities and performance: an empirical study in service firms. International Journal of Production Economics, 126(2), 276-288.‌
Cheng, A. C. (2018, February). Exploring technology transfer of innovation process in the new materials. In 2018 IEEE 9th International Conference on Mechanical and Intelligent Manufacturing Technologies (ICMIMT).
Creswell, J. W., & Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. USA: Sage.
Doran, J., Ryan, G., Bourke, J., & Crowley, F. (2020). In-house or outsourcing skills: how best to manage for innovation?. International Journal of Innovation Management, 24(01), 1-31.
Ferraris, A., Santoro, G., & Dezi, L. (2017). How MNC’s subsidiaries may improve their innovative performance? The role of external sources and knowledge management capabilities. Journal of Knowledge Management, 21(3), 540-552.‌
Fudickar, R., & Hottenrott, H. (2019). Public research and the innovation performance of new technology based firms. The Journal of Technology Transfer, 44(2), 326-358.‌
Guan, J. C., Mok, C. K., Yam, R. C., Chin, K. S., & Pun, K. F. (2006). Technology transfer and innovation performance: Evidence from Chinese firms. Technological Forecasting and Social Change, 73(6), 666-678.‌
Gunasekaran, A., Irani, Z., Choy, K. L., Filippi, L., & Papadopoulos, T. (2015). Performance measures and metrics in outsourcing decisions: A review for research and applications. International Journal of Production Economics, 161, 153-166.‌
Ivarsson, I., & Göran Alvstam, C. (2004). International technology transfer through local business linkages: the case of Volvo Trucks and their domestic suppliers in India. Oxford Development Studies, 32(2), 241-260.‌
Kostopoulos, K., Papalexandris, A., Papachroni, M., & Ioannou, G. (2011). Absorptive capacity, innovation, and financial performance. Journal of Business Research, 64(12), 1335-1343.‌
Marshall, D., McIvor, R., & Lamming, R. (2007). Influences and outcomes of outsourcing: insights from the telecommunications industry. Journal of Purchasing and Supply Management, 13(4), 245-260.‌
Mytelka, L. K. (2006). Pathways and policies to (bio) pharmaceutical innovation systems in developing countries. Industry and Innovation, 13(4), 415-435.‌
Peters, M., Cooper, J., LIEB, R. C., & Randall, H. L. (1998). The third-party logistics industry in Europe: provider perspectives on the industry's current status and future prospects. International Journal of Logistics Research and Applications, 1(1), 9-25.‌
Piachaud, B. S. (2002). Outsourcing in the pharmaceutical manufacturing process: an examination of the CRO experience. Technovation, 22(2), 81-90.‌
Prajogo, D. I., & Sohal, A. S. (2003). The relationship between TQM practices, quality performance, and innovation performance: An empirical examination. International journal of quality & reliability management, 20(8), 901-918.‌
Riera, C., & Iijima, J. (2019). The Role of IT and Organizational Capabilities on Digital Business Value. Pacific Asia Journal of the Association for Information Systems, 11(2),67-95.
Singh, S. (2009). How market orientation and outsourcing create capability and impact business performance. Thunderbird International Business Review, 51(5), 457-471.‌
Szogs, A. (2010). Technology transfer and technological capability building in informal firms in Tanzania. Center for Innovation, Research and Competence in the Learning Economy (CIRCLE), Department of Design Sciences, Lund University.‌
Thornhill, S. (2006). Knowledge, innovation and firm performance in high-and low-technology regimes. Journal of business venturing, 21(5), 687-703.‌
Uhlaner, L. M., van Stel, A., Duplat, V., & Zhou, H. (2013). Disentangling the effects of organizational capabilities, innovation and firm size on SME sales growth. Small Business Economics, 41(3), 581-607.‌
Weigelt, C. (2009). The impact of outsourcing new technologies on integrative capabilities and performance. Strategic Management Journal, 30(6), 595-616.‌
Yun, J., Jeong, E., Lee, Y., & Kim, K. (2018). The effect of open innovation on technology value and technology transfer: A comparative analysis of the automotive, robotics, and aviation industries of Korea. Sustainability, 10(7), 2459.‌