کلیدواژه‌ها = مصنوعات
تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط

دوره 5، شماره 2، تیر 1401، صفحه 75-100

10.22034/qjimdo.2022.306130.1452

عادل ساجدی؛ هوشنگ تقی زاده؛ غفار تاری؛ مجتبی رمضانی