تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 استاد گروه مدیریت، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و اقتصاد، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران

4 استادیار گروه مدیریت، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

10.22034/qjimdo.2022.306130.1452

چکیده

زمینه و هدف: بر اساس تنوع  اکوسیستم‌های نوآوری ضروری است مدل اکوسیستم نوآوری متناسب با ویژگی ها و محدودیت های بومی و هدف این پژوهش طراحی  گردد. بر این اساس، در این پژوهش به تدوین الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان­شرقی پرداخته شده است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شد. در بخش کیفی و بر اساس تحلیل تم­، ابعاد اکوسیستم نوآوری مشخص شد. ابزار گردآوری داده­ها در این بخش مصاحبه بود و نمونه­گیری به صورت اشباع نظری انجام شد. در بخش کمی نیز الگوی روابط بین ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط تدوین شد. تحلیل داده­ها در بخش کمی بر اساس تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی ساختاری تفسیری انجام گرفت. گردآوردی داده­ها در بخش کمی بر اساس دو پرسشنامه بود. نمونه آماری در بخش تحلیل عاملی شامل 335 نفر از مدیران صنایع کوچک و متوسط و در بخش مدلسازی ساختاری تفسیری شامل 11 نفر از خبرگان بخش کیفی بود.
یافته‌ها: یافته­های بخش کیفی نشان دهنده وجود هفت تم اصلی و سی و سه تم فرعی بود. همچنین، نتایج مدل‌سازی ساختاری تفسیری نشان داد که ابعاد اکوسیستم نوآوری در صنایع کوچک و متوسط استان آذربایجان­شرقی در پنج سطح قرار می­گیرند که هر سطح دارای روابط مستقیم و غیر مستقیم با سطوح دیگر هستند.
نتیجه‌گیری: برای افزایش نوآوری در صنایع کوچک و متوسط، مدیران این صنایع باید ابتدا بر مصنوعات و ابزارهای نوآوری به عنوان ابعاد اصلی اکوسیستم نوآوری صنایع کوچک و متوسط تمرکز نمایند.

کلیدواژه‌ها


انتظاری، یعقوب؛ محجوب، حسن.(1399). تحلیل ساختاری اکوسیستم ملی نوآوری: بهره برداری از داده­های جهانی برای سیاست­گذاری ایرانی. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 3(1)، 118-87.
خان احمدلو، رضا؛ معزز، هاشم؛ محمدی، مهدی؛ یزدانی، حمید و زارعی متین، حسن. (1399). فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(3)، 130-97.
رودساز، حبیب؛ رشوند، ضیاء و حنفی­زاده، محمدرضا. (1390). شناسایی و دسته­بندی سیاست­ها، راه­کارها و برنامه­های ارتقاء واحدهای صنعتی کوچک و متوسط: مورد مطالعه کشور ایران. مطالعات مدیریت صنعتی، 9(22)، 190-167.
عبدی، اسماعیل؛ محقر، علی  و تسیلمی، محمدسعید (1399). شناسایی نهادهای مؤثر در شکل گیری اکوسیستم نوآوری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی ایران. فصلنامه علمی مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی، 8(2), 298-268.
فرهانچی، مجتبی؛ قاضی­نوری، سید سپهر؛ رادفر، رضا و ثقفی، فاطمه.(1398). بازآفرینی اکوسیستم نوآوری پس از زوال؛ تجربه تاریخی صنعت سفال و سرامیک لالجین. بهبود مدیریت، 13(1)، 31-1.
کرامتی، مسعود و انتظاری، یعقوب (1400). مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه. مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی، 4(2)، 156-133.
محمدی، اکبر؛ صدقیانی، مهدی؛ یداللهی، میلاد  ؛ البدوی، امیر(1397). شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران. رشد فناوری، 14(54)، 45-36.
Adner, R. and Kapoor, R.( 2010). Value Creation in Innovation Ecosystems: How the Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations. Strategic management journal31(3), 306-333.
Adner, R. and Kapoor, R. (2010). Value Creation in Innovation Ecosystems: How The Structure of Technological Interdependence Affects Firm Performance in New Technology Generations. Strategic management journal, 31(3), 306-333.
Adner, R. (2006). Match Your Innovation Strategy TO Your Innovation Ecosystem. Harvard Business Review, 84(4),98.
Autio, E. and Thomas, L. (2014). Innovation ecosystems (204-288). The Oxford handbook of innovation management.
Bomtempo, J.V.; Alves, F.C. and de Almeida Oroski, F. (2017). Developing New Platform Chemicals: What Is Required for a New Bio-Based Molecule to Become a Platform Chemical in the Bioeconomy?. Faraday Discussions, 202, 213-225.
Brusoni, S. and Prencipe, A. (2013). The Organization of Innovation in Ecosystems: Problem Framing, Problem Solving, and Patterns of Coupling. In Collaboration and Competition in Business Ecosystems. Emerald Group Publishing Limited.
Carayannis, E.G. and Campbell, D.F.(2009). 'Mode 3' and 'Quadruple Helix': Toward a 21st Century Fractal Innovation Ecosystem. International Journal of Technology Management, 46(3-4), 201-234.
Coghlan, C.; Labrecque, J.; Ma, Y. and Dubé, L. (2020). A Biological Adaptability Approach to Innovation for Small and Medium Enterprises (SMEs): Strategic Insights from and for Health-Promoting Agri-Food Innovation. Sustainability, 12(10), 4227.
Dattée, B.; Alexy, O. and Autio, E.(2018). Maneuvering in Poor Visibility: How Firms Play the Ecosystem Game When Uncertainty Is High. Academy of Management Journal, 61(2),466-498.
de Vasconcelos Gomes, L.A.; Facin, A.L.F.; Salerno, M.S. and Ikenami, R.K.(2018). Unpacking the Innovation Ecosystem Construct: Evolution, Gaps and Trends. Technological Forecasting and Social Change, 136, 30-48.
Dedehayir, O.; Mäkinen, S.J. and Ortt, J.R.(2018). Roles During Innovation Ecosystem Genesis: A Literature Review. Technological Forecasting and Social Change, 136,18-29.
Ding, L. and Wu, J. (2018). Innovation Ecosystem of CNG Vehicles: A Case Study of Its Cultivation and Characteristics in Sichuan, China. Sustainability, 10(1), 39.
Dubina, I.N.; Campbell, D.F.; Carayannis, E.G.; Chub, A.A.; Grigoroudis, E. and Kozhevina, O.V. (2017). The Balanced Development of the Spatial Innovation and Entrepreneurial Ecosystem Based on Principles of the Systems Compromise: A Conceptual Framework. Journal of the Knowledge Economy, 8(2), 438-455.
Gastaldi, L.; Appio, F.P.; Martini, A. and Corso, M. (2015). Academics as Orchestrators of Continuous Innovation Ecosystems: Towards a Fourth Generation of CI Initiatives. International Journal of Technology Management, 68(1-2), 1-20.
Gobble, M.M. (2014). Charting the Innovation Ecosystem. Research-Technology Management, 57(4),55-59.
Godin, B. (2015). Innovation Contested: The Idea of Innovation Over the Centuries. Routledge.
Gress, D. R.; Kalafsky, R. V. and Bagchi-Sen, S. (2021). A Multi-Level Analysis of Innovative Korean SME Activity and Related Innovation Ecosystem. Asia Review, 11(3), 15-56.
Guerrero, M.; Urbano, D.; Fayolle, A.; Klofsten, M. and Mian, S.(2016). Entrepreneurial Universities: Emerging Models in the New Social and Economic Landscape. Small Business Economics47(3), 551-563.
Hall, B. H.; Lotti, F. and Mairesse, J. (2009). Innovation and Productivity in Smes: Empirical Evidence for Italy. Small Business Economics, 33(1), 13-33.
Hughes, M.; Ireland, R.D. and Morgan, R.E.(2007). Stimulating Dynamic Value: Social Capital and Business Incubation as a Pathway to Competitive Success. Long Range Planning40(2),154-177.
Jackson, D.J. (2011). What is an Innovation Ecosystem. National Science Foundation1(2),1-13.
Khorsheed, M.S. (2017). Learning from Global Pacesetters to Build the Country Innovation Ecosystem. Journal of the Knowledge Economy, 8(1),177-196.
Khurana, M.K.; Mishra, P.K.; Jain, R. and Singh, A.R. (2010). Modeling of Information Sharing Enablers for Building Trust in Indian Manufacturing Industry: An Integrated ISM and Fuzzy Micmac Approach. International Journal of Engineering Science and Technology2(6),1651-1669.
Kinker, P.; Swarnakar, V.; Singh, A.R. and Jain, R. (2020). Identifying and Evaluating Service Quality Barriers for Polytechnic Education: An Ism-MICMAC Approach. Materials Today: Proceedings.
Kukk, P.; Moors, E.H.M. and Hekkert, M.P.(2015). The Complexities in System Building Strategies—the Case of Personalized Cancer Medicines in England. Technological Forecasting and Social Change, 98,47-59.
Lee, M.; Lee, M. and Kim, J. (2017). A Dynamic Approach to The Start-Up Business Ecosystem: A Cross-Comparison Of Korea, China, and Japan. Asian Academy of Management Journal22(2), 157-184
Mason, C. and Brown, R.(2014). Entrepreneurial Ecosystems and Growth Oriented Entrepreneurship. Final Report To OECD, Paris30(1),77-102.
Moore, J.F. (1993). Predators and Prey: A New Ecology of Competition. Harvard Business Review71(3),75-86.
Nambisan, S. and Baron, R.A. (2013). Entrepreneurship in Innovation Ecosystems: Entrepreneurs’ Self–Regulatory Processes and Their Implications for New Venture Success. Entrepreneurship Theory and Practice37(5),1071-1097.
Pellikka, J. and Ali-Vehmas, T. (2016). Managing innovation Ecosystems to Create and Capture Value in ICT Industries. Technology Innovation Management Review6(10), 17-24.
Radziwon, A.; Bogers, M. and Bilberg, A. (2017). Creating and Capturing Value in a Regional Innovation Ecosystem: A Study of How Manufacturing SMEs Develop Collaborative Solutions. International Journal of Technology Management, 75(1-4), 73-96.
Ranga, M.; Mroczkowski, T. and Araiso, T. (2017). University–Industry Cooperation and the Transition to Innovation Ecosystems in Japan. Industry and Higher Education31(6), 373-387.
Robaczewska, J.; Vanhaverbeke, W. and Lorenz, A. (2019). Applying Open Innovation Strategies in the Context of a Regional Innovation Ecosystem: The Case of Janssen Pharmaceuticals. Global Transitions1,120-131.
Rubens, N.; Still, K.; Huhtamäki, J. and Russell, M.G. (2011). A Network Analysis of Investment Firms as Resource Routers in Chinese Innovation Ecosystem. Journal of Software6(9),1737-1745.
Sant, T.D.; De Souza Bermejo, P.H.; Moreira, M.F. and de Souza, W.V.B. (2020). The Structure of an Innovation Ecosystem: Foundations for Future Research. Management Decision, 15(12), 2725-2742
Scozzi, B.; Bellantuono, N. and Pontrandolfo, P. (2017). Managing Open Innovation in Urban Labs. Group Decision and Negotiation26(5), 857-874.
Shaw, D.R. and Allen, T. (2018). Studying Innovation Ecosystems Using Ecology Theory. Technological Forecasting and Social Change, 136,88-102.
Slimane, K.B. and Lamine, W. (2017). A Transaction-Based Approach to Social Innovation. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation18(4), 231-242.
Still, K.; Huhtamäki, J.; Russell, M.G. and Rubens, N. (2014). Insights for Orchestrating Innovation Ecosystems: The Case of Eit ICT Labs and Data-Driven Network Visualisations. International Journal of Technology Management66(2-3), 243-265.
Su, Y.S.; Zheng, Z.X. and Chen, J. (2018). A Multi-Platform Collaboration Innovation Ecosystem: The Case of China. Management Decision, 56(1), 125-142
Subhan, Q. A.; Mahmood, T. and Sattar, A. (2014). Innovation and Economic Development: A Case of Small And Medium Enterprises in Pakistan. Pakistan Economic and Social Review, 55(2),159-174.
Subhan, Q. A.; Mehmood, M. R. and Sattar, A. (2013). Innovation in Small and Medium Enterprises (SME’s) and Its Impact on Economic Development in Pakistan. In Paper was presented in 6th International Business and Social Sciences Research Conference (3-4).
Swarnakar, V.; Vaidya, S.; Tiwari, A.K. and Singh, A.R.(2019). Assessing Critical Failure Factors for Implementing Lean Six Sigma Framework in Indian Manufacturing Organizations. In 3rd IEOM European Conference on Industrial Engineering and Operations Management (2161-2172).
Tamayo-Orbegozo, U.; Vicente-Molina, M.A. and Villarreal-Larrinaga, O. (2017). Eco-innovation Strategic Model. a Multiple-Case Study from a Highly Eco-Innovative European Region. Journal of Cleaner Production, 142,1347-1367.
Teece, D.J. (2009). Dynamic Capabilities and Strategic Management: Organizing for Innovation and Growth. Oxford University Press on Demand.
Tsujimoto, M.; Kajikawa, Y.; Tomita, J. and Matsumoto, Y. (2018). A Review of the Ecosystem Concept—Towards Coherent Ecosystem Design. Technological Forecasting and Social Change, 136, 49-58.
Ubreziova, I.; Diacikova, A.; Sokil, O. and Apostol, S. (2020). Innovation Ecosystems for the Moldovan Small and Medium-Sized Enterprises. Marketing and Management of Innovations, 2, 298-312.
Walrave, B.; Talmar, M.; Podoynitsyna, K.S.; Romme, A.G.L. and Verbong, G.P. (2018). A Multi-Level Perspective on Innovation Ecosystems for Path-Breaking Innovation. Technological Forecasting and Social Change, 136,103-113.
Witte, P.; Slack, B.; Keesman, M.; Jugie, J.H. and Wiegmans, B. (2018). Facilitating Start-Ups in Port-City Innovation Ecosystems: A Case Study Of Montreal and Rotterdam. Journal of Transport Geography71,224-234.