توسعه ابعاد بالندگی منابع انسانی دانشی مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار مدیریت آموزش، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربتی و روانشناسی، تهران، ایران

3 دانشیار مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده علوم تربتی و روانشناسی، تهران، ایران

4 دانشیار مدیریت دولتی، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.208861.1225

چکیده

زمینه و هدف: در عصر دانش و اطلاعات، همراه با تغییرات روزافزون و پرشتاب محیطی، سازمانها ناگزیر از جذب و توسعه منابع انسانی دانش محور هستند. از این حیث، سازمان‌های دفاعی کشور نیز برای حفظ و توسعه قدرت بازدارندگی خود باید در جهت بالندگی کارکنان دانشی تلاش نمایند. هدف این پژوهش کیفی ارائه الگوی توسعه منابع انسانی دانشی مبتنی بر رویکرد مدیریت دانش در مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا است.
روش‌شناسی: بر اساس هدف پژوهش از رویکرد کیفی و روش تحقیق تحلیل محتوا استفاده شد. جامعة آماری پژوهش شامل خبرگان دانشگاهی و اجرایی در بخش دفاعی بود که با 15 تن از آنان با منطق اشباع نظری و روش گلوله‌برفی مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گرفت.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که الگوی الگوی بالندگی کارکنان دانشی مبتنی بر رویکرد سیستم مدیریت دانش شامل سه بعد بالندگی فردی(شامل چهار مولفه و 19 شاخص)، بالندگی حرفه ای(شامل چهار مولفه و 21 شاخص) و بالندگی آموزشی و پژوهشی( شامل دو مولفه و 17 شاخص) است.
نتیجه‌گیری: الگوی بالندگی کارکنان دانشی مبتنی بر رویکرد سیستم مدیریت دانش می‌تواند به مدیران مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی آجا در جهت فراهم آوردن زمینه‌های بالندگی منابع انسانی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های نظام مدیریت دانش در ایت خصوص یاری رساند.

کلیدواژه‌ها


خلیل نژاد، شهرام و مهری، امیر. (۱۳95). نقش مدیریت دانش در توسعه منابع انسانی؛ فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال سوم، شماره 9، تابستان 1395، صص 88-67.
قربانی زاده، وجه الله؛ خیراندیش، مهدی و عدنان راد، اعظم (1396). عوامل مؤثر بر حفظ کارکنان دانشی با هدف توسعه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری در موسسه مطالعات بین المللی انرژی، فصلنامه مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، سال هشتم، شماره 32، صص 149-175.
قلی‌پور، آرین؛ بیگی، وحید (۱۳95). توسعه منابع انسانی با بهره گیری از طرح توسعه فردی در سازمانهای پروژه محور؛ فصلنامه مدیریت دولتی دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1، صص 32-15.
گرنت، رابرت.(۱۳۹۴). مدیریت استراتژیک با رویکرد امروزی (نسخه 1). ترجمه: آرش خلیلی نصر، تهران: آریانا
نامی، کلثوم؛ سید عباس زاده، میر محمد؛ حسنی، محمد؛ بازرگان، عباس.(1396). مدل یابی ساختاری تأثیر عوامل سازمانی بر توسعه منابع انسانی با نقش میانجی فرایند مدیریت دانش و الگوی انتقال آموزش، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال 4، شماره 14، صص 96-77.
محب زادگان، یوسف؛ پرداختچی، محمدحسن؛ قهرمانی، محمد و فراستخواه، مقصود.(1392)، تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی با رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره 70، صص 1-25.
هماینی دمیرچی، امین؛ محجوب عشرت آبادی، حسن؛ مهری، داریوش و وثوقی نیری، عبدالله.(1395). ارزیابی وضعیت بالندگی اعضای هیئت علمی و ارائه راهکارهای مطلوب برای ارتقای آن (مورد مطالعه: یک دانشگاه نظامی)، فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 61، صص 35-65.
قرونه، داود؛ میرکمالی، سیدمحمد؛ بازرگان، عباس و خرازی، سیدکمال.(1393). شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر بالندگی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران، فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی، سال اول، شماره 1، صص 89-115.
نصیری ولیک بنی، فخرالسادات؛ قنبری، سیروس و سرچهانی، زهرا.(1395). کاوش بالندگی مدیران مدارس، نظریه‌ای داد بنیاد، فصلنامه رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال هفتم، شماره 4، صص 1-25.
موسی خانی، محمد؛ حسنقلی پور، طهمورث و وظیفه، زهرا.(1392). ارائه مدل تبیین رابطه فرایندهای مدیریت دانش با توسعه منابع انسانی در آموزش عالی، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال ششم، شماره 22، صص 49-70.
محمدی، ابوالفضل؛ فرهی، علی؛ سلطانی، محمدرضا؛ تاروردی پوری، خدایار (۱۳۹۴). طراحی و تبیین الگوی توسعه منابع انسانی یکی از سازمان‌های نیروهای مسلح، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، (۱)، صص 212- 187.
Aguinis, H. (2005). Performance Management. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS quarterly, 107-136.
Arthur, M. B., DeFILLIPPI, R. J., & Lindsay, V. J. (2008). On being a knowledge worker. Organizational Dynamics, 4(37), 365-377.
Atwood, C. G. (2007). Succession Planning Basics. Baltimore: American Society For Training And Development.
Barney, J. B. & Clark, D. N. (2007). Resource-Based Theory: Creating And Sustaining Competitive Advantage. Oxford University Press.
Birasnav, M., & Rangnekar, S. (2010). Knowledge management structure and human capital development in Indian manufacturing industries. Business Process Management Journal, 16(1), 57-75.
Charmaz, Kathy, (2006),“Constructing Grounded Theory: A Practical guide throught qualitative analysis”, London: Sage.
Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance—The mediating role of knowledge management capacity. Journal of business research, 62(1), 104-114.
Colomo-Palacios, R., Fernandes, E., Soto-Acosta, P., & Larrucea, X. (2018). A case analysis of enabling continuous software deployment through knowledge management. International Journal of Information Management, 40, 186-189.
Drjohn Annakis, Dr Mohan Dass & Aernibinti Isa(2014). Exploring Factors That Influence Talent Management Competency Of Academics In Malaysian GLC’s And Non- Government Universities, Journal Of International Business And Economics, December 2014, Vol. 2, No. 4, Pp. 163-185.
Eriksson, P. & Kovalainen, A. (2008). “Qualitative Methods in Business Research”. London: Sage.
Garrick, J., & Chan, A. (2017). Knowledge management and professional experience: the uneasy dynamics between tacit knowledge and performativity in organizations. Journal of knowledge management21(4), 872-884.
Gellermann, W., Frankel, M. S., & Ladenson, R. F. (1990). Values and ethics in organization and human systems development: Responding to dilemmas in professional life. Jossey-Bass.
Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory: Sociology Press, San francisco: University of California.
Glaser, B., & Strauss, A. (1967). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Glaser, B., & Strauss, A. (2006). Discovering grounded theory. Chicago: IL.
Hatum, A. (2010). Next Generation Talent Management: Talent Management To Survive The Turmoil. Palgrave Macmillan.
Hislop, D., Bosua, R., & Helms, R. (2018). Knowledge management in organizations: A critical introduction. Oxford University Press.
Kasemsap, K. (2019). Promoting strategic human resource management, organizational learning, and knowledge management in modern organizations. In Advanced Methodologies and Technologies in Business Operations and Management (pp. 879-891). IGI Global.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81, 11-20.
Lee, S. M., & Gunderson, M. (2018). Human resource development. In The Evolution of Korean Industrial and Employment Relations. Edward Elgar Publishing.
Lei, H., & Lan, J. (2013). Research into the influence factors of knowledge workers sharing residual claims rights. Journal of Knowledge-based Innovation in China, 5(1), 60-72.
Lincoln, Y.S. & Guba, E. G. (1985).”Naturalistic Inquiry”, Beverly Hills, CA: Sage.
Maier, R., & Remus, U. (2003). Implementing process-oriented knowledge management strategies. Journal of knowledge management, 7(4), 62-74.
Maura Sheehan(2011).Developing Managerial Talent, Exploring The Link Between Management Talent And Perceived performance In Multinational Corporations (Mncs), European Journal of Training And Development,Vol. 36 No. 1, 2012, Pp. 66-85.
Maycock, E. A., & Ikuomola, O. A. (2015). Learning and talent development: a review in context. International Journal Of Advanced Research in Engineering & Management (IJAREM), 98-111.
Mitchell, R., & Meacheam, D. (2011). Knowledge worker control: understanding via principal and agency theory. The Learning Organization18(2), 149-160.
Mohajan, H. (2017). The Impact of Knowledge Management Models for the Development of Organizations, Journal of Environmental Treatment Techniques, Volume 5, Issue 1, Pages: 12-33
Mukherjee, A., Ganesan, R., & Hashmi, S. M. H. (2011). Knowledge Management for Expansion of Human Resource Management Systems. In International Conference on Technology and Business Management (Vol. 28, p. 30).
Nadler, L. & Nadler, Z. (1989). Developing Human Resource. Jossey-Bass Press, First Edition, San Francisco, P. 4.
Paton, S. (2009). Cutting through the confusion of contemporary work. Journal of Knowledge Management, 13(1), 88-97.
Serenko, A., Bontis, N., Booker, L., Sadeddin, K., & Hardie, T. (2010). A Scientometric Analysis Of Knowledge Management And Intellectual Capital Academic Literature (1994-2008). Journal Of Knowledge Management, 149(1), 323.
Shih, K., Chang, C., & Lin, B. (2010). Assessing Knowledge Creation And Intellectual Capital In Banking Industry. Journal Of Intellectual Capital, 11(1).
Spender, J. C. (2006). Getting value from knowledge management. The TQM Magazine, 18(3), 238-254.
Stewart, J. And Rigg, C. (2010). Learning And Talent Development. London: CIPD
Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications.
Swanson, R.A. & Holton, E.F. (2001). Foundations Of Human Resource Development. San Francisco: Berrett-Koehler
Switzer, C. (2008). Time for change: empowering organizations to succeed in the knowledge economy. Journal of Knowledge Management, 12(2), 18-28.
Thomas Luckman, Peter L. Berger.(1966).The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge3-17Berger3The.
Werner, J. M., & DeSimone, R. L. (2011). Human resource development. Cengage Learning.
Wickramasinghe, N., & Ginzberg, M. J. (2001). Integrating knowledge workers and the organization: the role of IT. International Journal of Health Care Quality Assurance, 14(6), 245-253.
Woodwick, A. L. B. (2002). Improving Practitioner Readiness for Strategic Organizational Roles: An Exploratory Study of Strategic Competence and Its Role in Human Resource Development Practice (Doctoral dissertation, George Peabody College for Teachers of Vanderbilt University).