دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 7، فروردین 1399 
ارائه الگوی هم آفرینی ارزش با مشتری در صنعت گردشگری

صفحه 119-146

10.22034/qjimdo.2020.210870.1242

سلمان جواشی جدید؛ فریز طاهری کیا؛ سید مهدی جلالی؛ بیتا تبریزیان