بررسی تأثیرات آینده نگاری بر نوآوری فناورانه جهت توسعه هوشمندی راهبردی و فناورانه در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، مدیریت بازرگانی، عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان ،دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین، قزوین ،ایران

3 استادیار گروه آینده پژوهی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین، قزوین، ایران

10.22034/qjimdo.2020.206809.1215

چکیده

زمینه و هدف: عدم اطمینان محیطی، تحولات بیرونی مداوم و تغییرات شرایط اقتصادی به گسترش فعالیت‌های آینده‌نگاری منجر شده است. هدف آینده‌نگاری، شناسایی حوزه‌های تحقیقات راهبردی و فناوری‌های جدید است. با توجه به اهمیت سیاست‌گذاری در بهبود نوآوری فناورانه سازمان‌های دفاعی، تحقیق حاضر به بررسی تأثیرات آینده‌نگاری بر نوآوری پرداخته است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر از لحاظ نوع استفاده، پژوهشی کاربردی و از نظر نحوه جمع‌آوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی ـ همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق شامل 330 نفر از خبرگان موضوعی دانشگاهی و مدیران سازمان‌های دفاعی بود. روش نمونه‌گیری تصادفی ساده بوده و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS انجام گرفته است.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که آینده‌نگاری بر نوآوری فناورانه تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، اثر متغیر آینده‌نگاری بر هوشمندی راهبردی و فناورانه معنادار بود.
نتیجه‌گیری: کسب مزیت رقابتی و بقا سازمان‌های دفاعی درگرو ارتقاء مداوم فرایند نوآوری فناورانه، فراهم نمودن بستری جهت پیاده‌سازی قابلیت‌های آینده‌نگاری و توسعه هوشمندی راهبردی است.

کلیدواژه‌ها


ابراهیم نژاد، مهدی؛ دهقانی سلطانی، مهدی.(1397). نقش قابلیت‌های نوآوری فناورانه در ارتقاء عملکرد نوآوری شرکت‌های دانش بنیان (مطالعه شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)، پژوهش‌های مدیریت عمومی، 41، 83-109.
ابوطالب، شفقت؛ امین پاشایی، هولاسو.(1395). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری دفاعی با رویکرد فازی، مطالعات بین‌رشته‌ای مطالعات راهبردی، 24، 135-158.
حسنوی، رضا، نظامی پور قدیر، بوشهری علیرضا، آذر عادل، قربانی سعید.(1392). طراحی مدل تأثیر آینده‌نگاری بر سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری در سطح ملی با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری، سیاست علم و فناوری،6، 34-21.
خمسه، پیله‌وری سلماسی، نازنین، نی‌ریزی. (1398). ارزیابی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر هوشمندی فناوری در صنعت نیروگاهی (مطالعه موردی: شرکت احداث و توسعه نیروگاهی مپنا-توسعه 1). آینده‌پژوهی مدیریت, 30, 87-98.
زند حسامی، حسام؛ حسینی، سید شهاب‌الدین؛ ثابت، مسعود.(1396). تأثیر هوشمندی فناوری بر نوآوری فناورانه در شرکت‌های دانش بنیان، مطالعات مدیریت و کارآفرینی،3(1)، 110-127.
صالحی نژاد، سیمین، (1392). هوش استراتژیک و آینده‌پژوهی در سازمان، دومین همایش ملی آینده‌پژوهی، تهران، شرکت یادگار درخشان آریا.
صمیمی، مهدی؛ حسینی، سید حسن، اصغری، حرمت.(1397). بررسی عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی، مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی،1،1،118-140.
فضلی، صفر؛ درویشی، فرهاد؛ بوشهری، علیرضا؛ نظری زاده، فرهاد.(1394). به شناسایی و رتبه‌بندی عوامل محیطی مؤثر بر نوآوری فناورانه در صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، مطالعات راهبردی بسیج، 69، 154-180.
مجید فر، فرزان و سلامی، رضا.(1392). بررسی نقش و تأثیر چرخه‌های هوشمندی فناوری در شبکه‌سازی بنگاه‌های مراکز پرورشی و دانشگاه‌ها، چهارمین اجلاس ملی مدیریت فناوری ایران.
میرزایی، خلیلی.(1389). پژوهش، پژوهشگری و پژوهشنامه نویسی. تهران: انتشارات جامعه شناسان، 38-50.
نظری زاده، فرهاد؛ مهدی نژاد، نوری، محمد؛ حجازی، سید رضا (1392). نقش عوامل فردی در موفقیت نوآورهای صنعت دفاعی ایران، نشریه بهبود مدیریت، 7(4)، 123-138.
هرندی، عطاءاله. (1396). بررسی تاثیر هوشمندی استراتژیک بر استراتژی سازی مبتنی بر بداهه و عملکرد چابک در شرکت‌های دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(2)،147-169.
‌Andersen, P. D. Andersen, A. D. Jensen, P. A., & Rasmussen, B. (2014). Sectoral innovation system foresight in practice: Nordic facilities management foresight. Futures, 61, 33-44.‌
Adams, P., Freitas, I. M. B., & Fontana, R. (2019). Strategic orientation, innovation performance and the moderating influence of marketing management. Journal of Business Research, 97, 129-140.‌
Božič, K., & Dimovski, V. (2019). Business intelligence and analytics use, innovation ambidexterity, and firm performance: A dynamic capabilities perspective. The Journal of Strategic Information Systems, 28(4), 101578.‌
‌ Newman, N. C., Porter, A. L., Newman, D., Trumbach, C. C., & Bolan, S. D. (2014). Comparing methods to extract technical content for technological intelligence. Journal of Engineering and Technology Management, 32, 97-109.‌
‌ Schirrmeister, E., & Warnke, P. (2013). Envisioning structural transformation—lessons from a foresight project on the future of innovation. Technological Forecasting and Social Change, 80(3), 453-466.‌
Aguirre-Bastos, C., & Weber, M. K. (2018). Foresight for shaping national innovation systems in developing economies. Technological Forecasting and Social Change, 128, 186-196.‌
Andersen, A. D., & Andersen, P. D. (2017). Foresighting for inclusive development. Technological Forecasting and Social Change, 119, 227-236.
Andrews, A. (2011). Department of Defense Facilities: Energy Conservation Policies and Spending. DIANE Publishing.‏
Apreda, R., Bonaccorsi, A., dell'Orletta, F., & Fantoni, G. (2019). Expert forecast and realized outcomes in technology foresight. Technological Forecasting and Social Change, 141, 277-288.
Arcos, R. (2016). Public relations strategic intelligence: Intelligence analysis, communication and influence. Public relations review, 42(2), 264-270.
‌Chan, L., & Daim, T. (2012). Exploring the impact of technology foresight studies on innovation: Case of BRIC countries. Futures, 44(6), 618-630.‌
Chaudhuri, S., Dayal, U., & Narasayya, V. (2011). An overview of business intelligence technology. Communications of the ACM, 54(8), 88-98.‌
Coccia, M. (2017). Sources of technological innovation: Radical and incremental innovation problem-driven to support competitive advantage of firms. Technology Analysis & Strategic Management, 29(9), 1048-1061.‌
Coyne, J. W., & Bell, P. (2011). The role of strategic intelligence in anticipating transnational organised crime: A literary review. International Journal of Law, Crime and Justice, 39(1), 60-78.‌
Dufva, M., Ilmola-Sheppard, L., & Ahlqvist, T. (2014). Emergence of shared perceptions of futures in a foresight system. In 5th International Conference on Future-Oriented Technology Analysis: Engage today to shape tomorrow: FTA 2014.‌
Fornell, C. a. B., F.L. (1982). Two Structural Equation Models: LISREL and PLS Applied to Consumer Exit-Voice Theory. Journal of Marketing Research, 19, 440-452.
Georghiou, Luke, Jennifer Cassingena Harper (2011), From Priority-Setting to Articulation of Demand: Foresight for Research and Innovation Policy and Strategy, Futures, No. 43,Vol. 3, pp. 243–251.
Gokhberg, L., & Sokolov, A. (2017). Technology foresight in Russia in historical evolutionary. Technological Forecasting and Social Change, 119, 256-267.
Hamidi, S., & Benabdeljlil, N. (2015). Managerial and Technological Innovations: Any Relationship. Procedia- Social and Behavioral Sciences, 181, 286–292.
Hair Jr, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C., & Sarstedt, M. (2016). A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage publications.‏
Kaivo-oja, J. (2017). Towards better participatory processes in technology foresight: How to link participatory foresight research to the methodological machinery of qualitative research and phenomenology?. Futures, 86, 94-106.‌
Kent, S. (2015). Strategic intelligence for American world policy. Princeton University Press.‏
Lau, A. K., Yam, R. C., & Tang, E. P. (2010). The impact of technological innovation capabilities on innovation performance: An empirical study in Hong Kong. Journal of Science and Technology Policy in China, 1(2), 163-186.‌
Li, N., Chen, K., & Kou, M. (2017). Technology foresight in China: Academic studies, governmental practices and policy applications. Technological Forecasting and Social Change, 119, 246-255.‌
Lichtenthaler, E. (2004). Technological change and the technology intelligence process: A case study. Journal of Engineering and Technology Management, 21, 331–348.
Liebowitz, J. (2006). Strategic intelligence: business intelligence, competitive intelligence, and knowledge management. Auerbach Publications.‌
Luthra, G. (2003). Military Innovation: Hurdles, Bumps and Jumps, Strategic Analysis. Institute for Defence Studies and Analyses, 27(4).
Martin, B. R. (1995). Foresight in science and technology. Technology analysis & strategic management, 7(2), 139-168.
Miles, I. (2010). The development of technology foresight: A review. Technological Forecasting and Social Change, 77(9), 1448-1456.
Miles, I., Saritas, O., & Sokolov, A. (2016). Foresight for science, technology and innovation. Switzerland: Springer International Publishing.‌
Nahapiet, J. G., S (2015). Effects of Innovation Military Types on Performance. International Journal of Production Economics, 157(4).
Pietrobelli, C., & Puppato, F. (2016). Technology foresight and industrial strategy. Technological Forecasting and Social Change, 110, 117-125.‌
Pino, C., Felzensztein, C., Zwerg-Villegas, A.M. & Arias-Bolzmann. (2016). Non-technological innovations: Market performance of exporting firms in South America. Industrial Marketing Management, 69(10), 4385-4393.
‌Quiroga, M. C., & Martin, D. P. (2017). Technology foresight in traditional Bolivian sectors: Innovation traps and temporal unfit between ecosystems and institutions. Technological Forecasting and Social Change, 119, 280-293.‌
Rhisiart, M., Miller, R., & Brooks, S. (2015). Learning to use the future: developing foresight capabilities through scenario processes. Technological Forecasting and Social Change101, 124-133.‏
Rohrbeck, Rene, Jan Oliver Schwarz (2013), The Value Contribution of Strategic Foresight: Insights from an Empirical Study of Large European Companies, Technological Forecasting & Social Change, No. 80, pp. 1593–1606.
Sapolsky, H. M., Benjamin H. Friedman, Brendan Ritenhouse Green (2009). US Military Innovation since the Cold War. Routledge.
Savioz, P., Luggen, M., & Tschirky, H. (2004). Technology intelligence. Concept design and implementation in technology-based SMEs. EE. UU.: Springer.‌
Tenenhaus, M., Vinzi, V. E., Chatelin, Y. M., & Lauro, C. (2005). PLS path modeling. Computational statistics & data analysis, 48(1), 159-205.‌
Van der Laan, Lucas (2010), Foresight Competence and the Strategic Thinking of Strategy-Level Leaders, submitted PhD thesis, University of Southern Queensland.
Veugelers, M., Bury, J., & Viaene, S. (2010). Linking technology intelligence to open innovation. Technological forecasting and social change, 77(2), 335-343.‌
‌Vishnevskiy, K., Karasev, O., Meissner, D., Razheva, A., & Klubova, M. (2017). Technology foresight in asset intensive industries: The case of Russian shipbuilding. Technological Forecasting and Social Change, 119, 194-204.
Williamson, M (1996). Innovation Past and Future in Murray and Millett. New York: Cambridge University Press
Zhu, D., & Porter, A. L. (2002). Automated extraction and visualization of information for technological intelligence and forecasting. Technological forecasting and social change, 69(5), 495-506.‌