دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 8، تیر 1399 
طراحی الگوی پرورش کارآفرینان در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران

صفحه 125-150

10.22034/qjimdo.2020.210436.1233

فاطمه طباطبایی؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ سعید غیاثی ندوشن