بررسی تأثیر سرمایه‌فکری برکارآفرینی‌استراتژیک در شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.206972.1219

چکیده

زمینه و هدف: کارآفرینی استراتژیک ترکیبی از کارآفرینی و مدیریت استراتژیک است که با هدف به دست آوردن مزیت رقابتی با بهره‌گیری از منابع و توانایی‌های سازمان انجام می‌شود. کارآفرینی استراتژیک و سرمایه‌های فکری از مهم‌ترین مفاهیم اساسی سازمانی هستند که درک و شناخت هر یک و ارتباط آن‌ها ضروری است. بر این اساس، هدف این پژوهش تبیین تأثیر سرمایه فکری و ابعاد آن بر کارآفرینی استراتژیک است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش از نوع توصیفی همبستگی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار در تهران است. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد 37 سؤالی استفاده شد که مدیران 78 شرکت به آن پاسخ دادند. برای بررسی روایی ابزار سنجش از روایی همگرا و واگرا و برای پایایی آن از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 3SmartPLS انجام شد.
یافته‌ها: نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که سرمایه فکری با سه بعد انسانی، ساختاری و ارتباطی تأثیر مثبت و معناداری بر کارآفرینی استراتژیک دارند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌های نرم‌افزاری باید جهت بهبود و تقویت کارآفرینی استراتژیک بر سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری، سرمایه ارتباطی متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها


اقبال مجد، مهدی؛ صفری، علی؛ شائمی برزکی، علی (2018). تأثیر کارآفرینی راهبردی بر عملکرد کسب‌وکار: نقش قابلیت‌های پویای سازمان و آشفتگی محیط کسب‌وکار در شرکت‌های دانش بنیان استان اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 11(1), 1-19.
رضوی، سیدمصطفی؛ شهریاری، سلطانعلی؛ احمدپور داریانی، محمود (2016). بررسی‌تاثیردو سوتوانی‌سازمانی‌برکارآفرینی‌راهبرد، فصلنامه علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی. 8(4), 767-786.
Aramburu, N., Sáenz, J. (2011). Structural capital, innovation capability, and size effect: An empirical study. Journal of Management & Organization, 17(3), 307-325.
Bhagavatula, S., Elfring, T., Van Tilburg, A., & Van De Bunt, G. (2010). How social and human capital influence opportunity recognition and resource mobilization in India's handloom industry. Journal of Business Venturing, 25(3), 245-260.
Bontis, N. (1998). Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models. Management decision, 36(2), 63-76.
Cabrilo, S., Kianto, A., Milic, B. (2018). The effect of IC components on innovation performance in Serbian companies. Information and Knowledge Management Systems, 48(3), 448-466.
Chen, C., Huang, J., Hsiao, Y. (2010). "Knowledge management and innovativeness, the role of organizational climate and structure". International Journal of Manpower, 31(8), pp: 848-870.
Chen, J., Zhao, X., Wang, Y. (2015). A new measurement of intellectual capital and its impact on innovation performance in an open innovation paradigm. International Journal of Technology Management, 67(1), 1-25.
Covin, J., & Slevin, D. (1989). Strategic management of small firms in hostile and benign environments. Strategic Management Journal, 10(1),75–88
Dess, G., Ireland, R., Zahra, S., Floyd, S., Janney, J (2003). Emerging issues in corporate entrepreneurship. Journal of management, 29(3), 351-378.
Dost, M., Badir, Y. F., Ali, Z., & Tariq, A. (2016).impact of intellectual capital on innovation generation. Journal of Intellectual Capital17(4), 675-695.
Hayton, J. (2005). Competing in the new economy: The effect of intellectual capital on corporate entrepreneurship in high-technology new ventures. R & D Management, 35(2), 137-155.
Hitt, M., Ireland, R., Camp, M., (2001). Strategic entrepreneurship: Entrepreneurial strategie. Strategic Management Journal, 22(6), 479-491.
Hitt, M., Ireland, R., Sirmon, D., & Trahms, C. A. (2011). Strategic entrepreneurship: Creating valuefor individuals, organizations, and society. The Academy of Management Perspectives, 25(2), 57–75.
Hormiga, E., Batista-Canino, R., Sánchez-Medina, A. (2011). The role of intellectual capital in the success of new ventures. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(1), 71-92.
Ireland, R. D., Hitt, M. A., & Sirmon, D. G. (2003). A model of strategic entrepreneurship. Journal of Management, 29(6), 963–989.
Ireland, R. D., & Webb, J. W. (2009). Crossing the great divide of strategic entrepreneurship: Transitioningbetween exploration and exploitation. Business Horizons, 52(5), 469–479.
Ireland, R.D., and Webb J.W. (2007). Strategic entrepreneurship: Creating competitive advantage. Business Horizons, 50(1), 49-59.
Kato, M., Okamuro, H., & Honjo, Y. (2015). Does Founders' Human Capital Matter for Innovation? Evidence from Japanese Start‐ups. Journal of Small Business Management, 53(1), 114-128.
Ketchen, D. J., Ireland, R. D., & Snow, C. C. (2007). Strategic entrepreneurship, collaborative innovation, andwealth creation. Strategic Entrepreneurship Journal, 1(3–4), 371–385.
Kianto, A., Sáenz, J., & Aramburu, N. (2017). Knowledge-based human resource management practices, intellectual capital and innovation. Journal of Business Research, 81(1), 11-20.
Kyrgidou, L., Hughes, M. (2010). Strategic entrepreneurship: origins, core elements and research directions. European Business Review, 22(1), 43-63.
Luke, B., Verreynne, M., Kearing, K. (2010). Innovative and entrepreneurial activity in the public sector: the changing face of public sector institutions. Innovation: Management, Policy & Practice, 12(2), 138-153.
Marvel, M. R., Davis, J. L., & Sproul, C. R. (2016). Human capital and entrepreneurship research: A critical review and future directions. Entrepreneurship Theory and Practice, 40(3), 599-626.
Marvel, M. R., & Lumpkin, G. T. (2007). Technology entrepreneurs’ human capital and its effects on innovation radicalness. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(6), 807-828.
Musteen, M., & Ahsan, M. (2013). Beyond cost: the role of intellectual capital in offshoring and innovation in young firms. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 421-434.
Obeidat, B. Y., Tarhini, A., Masa'deh, R. E., & Aqqad, N. O. (2017). The impact of intellectual capital on innovation via the mediating role of knowledge management. Knowledge Management Studies, 8(3-4), 273-298.
Rodriguez, A., Medina, J., Ruiz, J. (2010). What you know or who you know? The role of intellectual and social capital in opportunity recognition. International Small Business Journal, 28(6), 566-582.
Simsek, Z., & Heavey, C. (2011). The mediating role of knowledge based capital for corporate entrepreneurship effects on performance: A study of medium sized firms. Strategic Entrepreneurship Journal, 5(1), 81-100.
Ugalde-Binda, N., Balbastre-Benavent, F., Canet-Giner, T., Escribá-Carda, N. (2014). The role of intellectual capital and entrepreneurial characteristics as innovation drivers. Innovar, 24(53), 41-60.
Wensley, A., Navarro, J., Cepeda-Carrión, G., Millán, A. (2011). How entrepreneurial actions transform customer capital through time: Exploring and exploiting knowledge in an open-mindedness context. International Journal of Manpower, 32(1), 132-150.