طراحی مدل جامع حاکمیت شرکتی با رویکرد نوآوری باز در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه کارآفرینی سازمانی،دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران،تهران،ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت شهری، دانشکده مدیریت، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.217780.1264

چکیده

زمینه و هدف: امروزه رویکرد حاکمیت شرکتی به عنوان ابزاری مهم در راستای کسب سلامت مالی و مدیریتی سازمان‌ها شناخته می‌شود. فضای پویای کسب و کارها و وجود تعاملات پیچیده مالی بین سازمان‌ها باعث ایجاد تغییرات اساسی در شیوه پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی شده است. نوآوری باز با بهره‌گیری از بازخوردها و پیشنهادهای تمامی ذی‌نفعان رویکردی جدیدی را در این حوزه ارائه می‌کند. در این پژوهش به ارائه مدلی از نوآوری باز با رویکرد حاکمیت شرکتی در صنعت بیمه پرداخته شده است.
روش‌شناسی: تحقیق حاضر به روش کیفی و رویکرد استقرایی مبتنی بر روش ساختاری تفسیری انجام شده است و در آن از استراتژی پژوهش داده بنیاد با رهیافت ساخت‌گرایانه استفاده شده است. این پژوهش از منظر هدف، توسعه‌ای و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. نمونه آماری این پژوهش شامل 8 نفر از اساتید دانشگاهی و خبرگان صنعت بیمه بود که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و از طریق مصاحبه انجام شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، استراتژی‌های به کارگیری نوآوری باز شامل استراتژی‌های واردشونده، خارج‌شونده و ترکیبی بر پیشبرد اهداف پیاده‌سازی حاکمیت شرکتی تأثیر مثبت دارند.
نتیجه‌گیری: به کارگیری نوآوری باز در حاکمیت شرکتی با تأکید بر دو مؤلفه ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش نوعی راهبرد فعال در راستای رشد و توسعه شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به شمار می‌رود و می‌تواند ابزار مناسبی برای رفع معضلات و مشکلات موجود در صنعت بیمه به تلقی شود.

کلیدواژه‌ها


اکبری، مرتضی و غفوریان، فاطمه السادات. (1393). تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از نرم افزار اطلس تی، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ادیب حاج باقری، محسن، صفا، آزاده، امین الرعایایی یمینی، عفت. (1394). آگاهی پرستاران از مسائل اخلاقی و حقوقی مراقبت از بیماران سالمند، نشریه اخلاق پزشکی، شماره 31، صص 169-191
باباجانی، جعفر و عبدی، مجید (1389)، رابطه حاکمیت شرکتی و سود مشمول مالیات شرکت‌ها، مجله پژوهشهای حسابداری مالی، سال دوم، شماره 2، شماره پیاپی 5 0، صص 86-65.
بازرگان هرندی، عباس. (1394) مقدمه‌ای بر روش‌های تحقیق کیفی و آمیخته، تهران: انتشارات دیدار.
باقری نژاد، جعفر و جاوید، غزاله. (1393). ارائه مدل نوآوری باز در صنعت بانکداری ایران (مطالعه موردی: بانک پارسیان)، دو فصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، 5(2).
پرهیزگار، محمد مهدی، فروزنده دهکردی، لطف اله، جوکار، علی اکبر و درینی، ولی محمد. (1392)، شناسایی عوامل مؤثر بر نوآوری سازمانی با تکیه بر پارادایم نوآوری باز مطالعه موردی: صنعت نشر کشور، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، 31(11).
پیرویان، افسانه و زراء نژاد، منصور (1391)، بررسی ارتباط ساختار بازار بر عملکرد صنعت بیمه در ایران، تازه‌های جهان بیمه. سال شانزدهم، شماره 176، صص 18-4.
جلالی، رستم. (1391). نمونه‌گیری در پژوهش کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 1(4).
خالقی، مهدی و الیاسی، مهدی. (1395). رویکردهای نوآوری باز: مفاهیم، پیشینه تحقیقاتی و افقهای پیش رو، مجله توسعه تکنولوژی صنعتی، 14(28).
دانائی فرد، حسن و مظفری، زینب. (1387). ارتقاء روایی و پایایی در پژوهشهای کیفی مدیریتی: تأملی بر استراتژیهای ممیزی پژوهشی، پژوهش‌های مدیریت، 1(1).
رمضانپور نرگسی، قاسم، داوری، علی، افراسیاب، راحله و زرگران یزد، بهار. (1393). بررسی تأثیر عوامل درونی و بیرونی بر نوآوری باز (مورد مطالعه: مراکز تحقیقاتی وزارت صنایع و علوم)، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت توسعه فن‌آوری، 1(2).
عباسی، مجید و احمدی، موسی (1390)، بررسی تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ارزش شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه روند پژوهشهای اقتصادی، سال نوزدهم، شماره 60، صص 113-150
عالمی فر، فرناز. (1392). بررسی تأثیر رویکرد نوآوری باز بر اثربخشی فرآیند نوآوری در سازمان‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبائی.
نمازی، محمد و کرمانی، احسان (1387)، تأثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، دوره 15، شماره 53، صص 83-100
نوری، علی و مهرمحمدی، محمود. (1390). الگویی برای بهره‌گیری از روش نظریه برخاسته از داده‌ها در پژوهش‌های تربیتی، فصلنامه مطالعات برنامه درسی ایران، 23(6).
Adenikinju, O. (2012). Managerial Characteristics, Corporate Governance and Corporate Performance: The Case of Nigerian Quoted ies,University of Ibadan, Department of Economics.
Akbar, A. (2015). The Role Of Corporate Governance Mechanism In Optimizing Firm Performance: A Conceptual Model For Corporate Sector of Pakistan. Journal of Asian business strategy, 5(6).
Al-Azzam, (2015). How the Corporate Governance Affects Organizational Strategy: Lessons From Jordan Environment. IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM), 17(4).
Banks,E. (2004).Corporate Governance: Financial Responsibility,Controls and Ethics,Palgrave Macmillan...
CBI, Corporate Governance Requirements for Insurance Undertakings, (2015). [Online] Available at: www.centralbank.ie.
Creswell, J. W. (2000). Determining validity in qualitative inquiry.Entrepreneurship theory in practice, 39(3).
Fabrizio, R. (2016). Corporate Governance, Risk-Taking, And Firm Performance: Evidence From Italy. Rivista Bancaria - Minerva Bancaria. Retrieved From Www.Gkpublication.In
IFC. (2010). corporate governance manual.: International Finance Corporation.
Krapez, J. a. M. G. A. (2012). Contextual Variables of Open Innovation Paradigm In The Business Environment Of Slovenian Companies.Economic and Business Review, 4(1).
Mang’unyi, E. E. (2012). Ownership Structure and Corporate Governance and Its
Effects on Performance: A Case of Selected Banks in Kenya.International Journal of Business Administration, 2(3).
 Monsef, S. a. W. I. W. K. (2012). The Impact of Open Innovation in New Product Development Process. international journal of fundamental psychology & social sciences, 2(1).
Rangamiztousi, A. I. K. (2015). Conceptual Framework for the Effect of Open Innovation Practices on Innovation Performance.Journal of Basic and Applied Scientific Research, Universiti Teknologi Malaysia, 5(12).
Solomon, J. (2010). Corporate Governance and Accountability. 3 ed. uk: John Wiley & Sons Ltd Publication.
Strauss, Anselm, and Juliet Corbin. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques.
The International Chamber of Commerce. (2014). The open Innovation Model, [Online] Available ww.iccwbo.org/Data/Documents/Intellectual- property/The-Open-Innovation.
Tseng, (2013). Corporate Governance and Innovation Ability: Empirical Study of Taiwanese Electronics Manufactures. International Business Research, 6(7).