دوره و شماره: دوره 3، شماره 3 - شماره پیاپی 9، آبان 1399 
طراحی مدل ارزیابی نوآوری اجتماعی در سطح سازمان

صفحه 1-24

10.22034/qjimdo.2020.214498.1253

سعید رمضانی؛ تورج کریمی؛ آصف کریمی؛ علی اصغر سعد آبادی


پیشران و بازدارنده‌های تجاری سازی فناوری

صفحه 51-74

10.22034/qjimdo.2020.222284.1283

عاطفه ذوالفقاری؛ حسام زند حسامی؛ مرتضی اکبری؛ حمید امین اسماعیلی


فراترکیب عوامل موثر بر شکل گیری و توسعه اکوسیستم نوآوری مبتنی بر دانشگاه

صفحه 97-130

10.22034/qjimdo.2020.219552.1271

رضا خان احمدلو؛ هاشم معزز؛ مهدی محمدی؛ حمید یزدانی؛ حسن زارعی متین