پیشران و بازدارنده‌های تجاری سازی فناوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 استادیارگروه مدیریت صنعتی؛ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 استادیار جهاددانشگاهی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.222284.1283

چکیده

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت روزافزون تجاری‌سازی فناوری، شناخت پیشران‌ها و بازدارنده‌های آن در سازمان‌های دارای تجربه تجاری‌سازی فناوری نقشی اساسی در تکمیل چرخه پژوهش به بازار و رفع مشکلات کشور خواهد داشت. بر این اساس، این مقاله به شناسایی پیشران‌ها و بازدارنده‌های تجاری‌سازی فناوری در جهاد دانشگاهی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش، از منظر هدف در دسته تحقیقات توسعه‌ای است و در آن برای افزایش کارآمدی دانش تخصصی از استراتژی تحقیق کیفی به صورت مطالعه موردی استفاده شده است. پس از بررسی گسترده ادبیات موضوع، از طریق نمونه‌گیری گلوله برفی، تعداد 27 مصاحبه عمیق با پدیدآورندگان فناوری (دارای نقش مؤثر در تجاری‌سازی فناوری) در جهاد دانشگاهی و خبرگان موضوعی انجام شد. در این پژوهش برای تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از روش تحلیل مضمون استفاده شده است.
یافته‌ها: در این پژوهش تعداد 290 کد در دو گروه اصلی پیشران و بازدارنده تجاری‌سازی فناوری شناسایی شدند. این کدها در 5 مضمون پیشران و تسهیل کننده شامل سرمایه انسانی کارآفرین و نوآور، سرمایه سازمانی، سرمایه اجتماعی، مناسبات نهادی و کشش بازار برای محصول فناورانه و 6 مضمون بازدارنده شامل فقدان زیرساخت‌های تجاری‌سازی، تنگناهای حقوقی و قانونی، فرهنگ خرید خارجی در سازمان‌ها، عدم شناخت بازار، معضلات تأمین مالی و ضعف آینده‌نگری در جهاد دانشگاهی دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: این پژوهش با پیشنهادهایی برای تشویق پیشران‌ها و تضعیف بازدارنده‌ها، تجاری‌سازی فناوری در مراکز تحقیقاتی را تقویت می‌کند.

کلیدواژه‌ها


آذر، عادل؛ طباطباییان، سید حبیب الله. (1380). انتقال فنّاوری، نیازمند نگرشی جامع. پژوهش‌های مدیریت در ایران (2)5، 61-84.‌
ثمری، عیسی؛ آریانی قیزقاپان، ابراهیم.( ۱۳۹۶). شناسایی و اولویت بندی موانع تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی با رویکرد آمیخته. آموزش عالی ایران (۱) ۹،25-1.
جهاندیده، محسن. ( 1384)، تجاری‌سازی نتایج تحقیق، فصلنامه مدیریت و تحقیقات دفاعی، دانشگاه امام حسین (ع)، (10)3.
حاجی پور، بهمن؛ موتمنی، علیرضا؛ طیبی ابوالحسنی، سیدامیرحسین؛ (1395)،مروری بر مفاهیم تجاری‌سازی با تأکید بر جایگاه و نقش پارک‌های علم و فناوری در پیشرفت کشور، دهمین کنگره پیشگامان پیشرفت، تهران.
طباطبائیان، سید حبیب االله؛ گودرزی، مهدی؛ باقری، سید کامران؛ پاکزاد، مهدی؛ محبوبی، جواد؛ اعتمادی، علی؛ (1383)،شناسایی نهادهای سیاستگذار در حوزه صنایع نوین کشور، پروژه پژوهشی مرکز صنایع نوین.
عباسی، طیبه؛ قلی پور، رحمت ا ...؛ هادی، مهدی. (1397). شناسایی عوامل تسهیل‌کنندۀ شواهدمحور کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری در حوزۀ علوم، تحقیقات و فناوری. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی (26)8، 84-65.
گودرزی، مهدی؛ بامداد صوفی، جهانیار؛ اعرابی، سید. محمد؛ امیری، مقصود. (1392). الگوی جامع تجاری‌سازی فناوری در پژوهشگاه‌های دولتی ایران. فصلنامۀ مدیریت توسعۀ فناوری، 1(1)، 66-37. doi: 10.22104/jtdm.2013.3
محمودپور، بختیار. (1375). طراحی مدل پیشران‌های تجاری‌سازی تحقیقات علوم انسانی. آموزش عالی ایران ۸ (۴) :۵۱-۷۷.
Audretsch, D. B., & Link, A. N. (2018). Innovation capital. The Journal of Technology Transfer43(6), 1760-1767.
Bang, M., Faber, L., Gurneau, J., Marin, A., & Soto, C. (2016). Community-based design research: Learning across generations and strategic transformations of institutional relations toward axiological innovations. Mind, Culture, and Activity23(1), 28-41.
Boehlje, M. (2004). Business challenges in commercialization of agricultural technology. International Food and Agribusiness Management Review7(1030-2016-82667), 91-104.
Braun, V., & Clarke, V. (2014). What can “thematic analysis” offer health and wellbeing researchers?. International journal of qualitative studies on health and well-being9.
Cagno, E., Worrell, E., Trianni, A., & Pugliese, G. (2013). A novel approach for barriers to industrial energy efficiency. Renewable and Sustainable Energy Reviews19, 290-308.
Chen, C. J., Chang, C. C., & Hung, S. W. (2011). Influences of technological attributes and environmental factors on technology commercialization. Journal of Business Ethics104(4), 525-535.
Christensen, C. M., Raynor, M. E., & McDonald, R. (2015). What is disruptive innovation. Harvard business review93(12), 44-53.
Clayton, P., Feldman, M., & Lowe, N. (2018). Behind the scenes: Intermediary organizations that facilitate science commercialization through entrepreneurship. Academy of Management Perspectives32(1), 104-124.
del Río, P., Peñasco, C., & Mir-Artigues, P. (2018). An overview of drivers and barriers to concentrated solar power in the European Union. Renewable and Sustainable Energy Reviews81, 1019-1029.
DeVol, R., Lee, J., & Ratnatunga, M. (2017). ConCept to CommerCialization. Milken Institute. April.
Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2006). Triple Helix twins: innovation and sustainability. Science and public policy33(1), 77-83.
Fini, R., Rasmussen, E., Siegel, D., & Wiklund, J. (2018). Rethinking the commercialization of public science: From entrepreneurial outcomes to societal impacts. Academy of Management Perspectives, 32(1), 4-20.
Guimon, J. (2017). Policies to promote science-industry links and technology commercialisation in emerging countries: the case of Kazakhstan's Technology Commercialization Project. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development9(1), 1-16.
Gupte, M. (2007). Success of university spin-offs: network activities and moderating effects of internal communication and adhocracy. Springer Science & Business Media.
Hajiketabi, A., Zolfaghari, A., Goodarzi, K., & Akhondi, A. R. (2017). Environmental factors and medical spin-offs: a case study. Payesh (Health Monitor)16(5), 947-958. (in persian)
Hayter, C. S., & Rooksby, J. H. (2016). A legal perspective on university technology transfer. The Journal of Technology Transfer41(2), 270-289
Hemer, J., Schleinkofer, M., & Göthner, M. (2007). Akademische Spin-offs: Erfolgsbedingungen für Ausgründungen aus Forschungseinrichtungen (Vol. 22). edition sigma.
Hernandez-Mondragon, A. C., Herrera-Estrella, L., & Kuri-Harcuch, W. (2016). Legislative environment and others factors that inhibit transfer of Mexican publicly funded research into commercial ventures. Technology in Society46, 100-108.
Hsu, D. H. (2007). Experienced entrepreneurial founders, organizational capital, and venture capital funding. Research policy36(5), 722-741.
Karytsas, S., & Choropanitis, I. (2017). Barriers against and actions towards renewable energy technologies diffusion: A Principal Component Analysis for residential ground source heat pump (GSHP) systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews78, 252-271.
Khanna, T. (2014). Entrepreneurship in Emerging Markets: Contextual Intelligence for the Study of Two Thirds of the World’s Population. In Multidisciplinary insights from new AIB fellows (pp. 221-238).
Kowalska-Pyzalska, A. (2018). What makes consumers adopt to innovative energy services in the energy market? A review of incentives and barriers. Renewable and Sustainable Energy Reviews82, 3570-3581.
Leišytė, L., & Sigl, L. (2018). Academic institutional entrepreneurs in Germany: navigating and shaping multilevel research commercialization governance. Triple Helix5(1), 1-23.
Masondo, N. A., & Makunga, N. P. (2019). Advancement of analytical techniques in some South African commercialized medicinal plants: Current and future perspectives. South African Journal of Botany126, 40-57.
Meijer, L. L. J., Huijben, J. C. C. M., Van Boxstael, A., & Romme, A. G. L. (2019). Barriers and drivers for technology commercialization by SMEs in the Dutch sustainable energy sector. Renewable and Sustainable Energy Reviews112, 114-126.
Menna, A., & Walsh, P. R. (2019). Assessing environments of commercialization of innovation for SMEs in the global wine industry: A market dynamics approach. Wine Economics and Policy8(2), 191-202.
Namdarian, L., & Naimi-Sadigh, A. (2018). Towards an understanding of the commercialization drivers of research findings in Iran. African Journal of Science, Technology, Innovation and Development10(4), 389-399.
O’Kane, C., Zhang, J. A., Cunningham, J. A., & O’Reilly, P. (2017). What factors inhibit publicly funded principal investigators’ commercialization activities?.  Small Enterprise Research24(3), 215-232.
Oh, S. H., Lim, H. Y., & Kim, B. (2016). Strategy to Promote the Effectiveness of Technology Transfer of National R&D Programs in Korea: Seen through the G7 Leading Technology Development Program. Procedia Computer Science91, 221-229.
Tiwari, R., & Buse, S. (2007). Barriers to innovation in SMEs: Can the internationalization of R&D mitigate their effects? In Proceedings of the First European Conference on Knowledge for Growth: Role and Dynamics of Corporate R&D-CONCORD (pp. 8-9).
Unger, R. M. (2019). The knowledge economy. Verso Books.
Zolfaghari, A., & Hejazi, S. R. (2013). Explanation of conceptual model of growth of academc spin-offs (case study: ACECR spin-offs). Journal of Economics & Business Research,4(5)33-51. (in persian)