ارزیابی و تخمین مدل معادلات ساختاری تاثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت، دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

10.22034/qjimdo.2020.221944.1279

چکیده

زمینه و هدف: بقای سازمان‌ها در عصر کنونی نیازمند انطباق مداوم آن‌ها با پیچیدگی و آشوب است. این مهم از طریق مدیریت اثربخش ایده‌های نوآورانه و تغییرات محیطی محقق می‌شود. هدف از انجام این پژوهش، ارزیابی و تخمین مدل معادلات ساختاری تأثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه است.
روش‌شناسی: روش پژوهش، همبستگی از نوع تبیینی ـ مقطعی است. جامعه آماری شامل 1750 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بود که تعداد 315 تن از آن‌ها با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. برای سنجش متغیر تغییرات محیطی از پرسشنامه محقق ساخته و برای سنجش متغیر خلق و پیاده‌سازی ایده از پرسشنامه استاندارد هارت و تیگان استفاده شده است.
یافته‌ها: مدل علی تآثیر تغییرات محیطی بر خلق و پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه از برازش مطلوب برخوردار است (CMIN/DF=2.22, P>0.05). تغییر محیط، تأثیر مثبت و معناداری بر خلق ایده‌های نوآورانه در دانشگاه شهید ستاری دارد (β=0.41, t=5.018, P<0.05). همچنین تغییر محیط، تأثیر مثبت و معناداری بر پیاده‌سازی ایده‌های نوآورانه در این دانشگاه دارد (β=0.56, t=39.7, P<0.05).
نتیجه‌گیری: سازمان‌ها باید در برنامه‌های مدیریت ایده به مؤلفه تغییر محیط به عنوان یکی از پیشران‌های اساسی خلق و پیاده‌سازی ایده توجه ویژه داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


آقایی، صمد.(1388)، سازمان‌های کارآفرین (چاپ سوم). تهران: آگاه.
بخشی، حامد.(1393). بررسی عوامل مؤثر خلاقیت و نوآوری بر کارآفرینی سازمانی. همایش مدیریت تحول در سازمان‌ها با رویکرد علوم رفتاری، تهران، موسسه نیروی تدبیر ایرانیان.
تافلر، آلوین.(1393). شوک آینده. تهران: نشر نو.
رئیسی، ابوالقاسم.(1385). مدیریت تغییر در سازمان‌های دولتی و پلیسی. فصلنامه دانش انتظامی، 8 (2)، 117-99.
سرافرازی، مهرزاد؛ سپهرنیا، رزیتا و کاوسی، اسماعیل.(1389). تأثیر خلاقیت بر بهبود تصمیم‌گیری مدیران: مطالعه موردی. ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 1(1)، 89-85.
شرمرهورن، جان را؛ هانت، جیمز جی و ازبورن، ریچرادان.(1386). مدیریت رفتار سازمانی (چاپ چهارم)، ترجمه مهدی ایران‌نژاد پاریزی، محمد علی بابایی زکلیکی و محمد علی سبحان الهی. کرج: موسسه پژوهش‌های و آموزش مدیریت.
قاسمی نژاد، یاسر و شاه میری، فرهاد.(1392). ارائه چهارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده‌های محصول جدید و نوآورانه. فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، 9 (34)، 11-2.
گیلی، آن.(1390). مدیر در نقش رهبر تغییر (چاپ اول)، ترجمه مهدی کاظمی و یحیی برید نظیف. سیستان و بلوچستان: نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان.
موهانتی، آرپی و ویاداو، اوپی.(1379). شناخت مبانی مدیریت تغییر. نشر مدیر ساز، 3 (3 و 4)، 104-99.
ندیمی، حسن؛ فهیم، جواد و همایون نژاد، مهرداد.(1393). ایده‌پردازی و نظام نوآوری؛ گام اول برای رسیدن به توسعه پایدار. دومین همایش ملی مدیریت پژوهش و فن‌آوری، تهران، پژوهشکده سیاستگذاری علم، فناوری و صنعت.
هیز، جان.(1389). مدیریت تحول استراتژیک در تئوری و عمل (چاپ دوم)، ترجمه کرد نائیچ و صبا سرمدی. تهران: موسسه کتاب نشر مهربان.
یزدان‌شناس، مهدی.(1394). ارائه الگوی مفهومی رهبری تغییر استراتژیک سازمانی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد کاربردی و تجارت، تهران، شرکت دانش محور ارتاخه.
Afuah, A., Tucci, C.L. (2012). Crowdsourcing solution to distant search. Acad Manage Rev, 325-355.
Alam, I. (2003). Commercial innovations from consulting engineering firms: An empirical exploration of a novel source of new product ideas. Journal of Product Innovation Management, 20(4), 300-313.
Bass, B. M. (2007). Executive and strategic leadership. International Journal of Business, 12(1), 34-52.
Collins, D. (2003). Guest editor’s introduction: re-imagining change. Journal of Critical Postmodern Organizational Science, 2(4): iv-xi.
Deichmann, D., Ende, J.V.D. (2009). Boomerang Effect of Network Idea. summer conference on CBS copenhagen Business school solbjerg plads3 DK2000frederiksberg.
Derry, T.W. (2004). Idea Generation as Process. Association Management, 56(6), 51-53.
Eisenberg, J. (1999). How individualism-collectivism moderates the effects of rewards on creativity and innovation: A comparative review of practices in japan and the U.S. Creativity and Innovation Management, 8, 251-261.
Flynn, M. Dooley, L., O'Sullivan, D. and Cormican, K. (2003). Idea management for organisational Innovation. International Journal of Innovation Management, 7 (4), 417-442.
Flint, D. J. (2002). Compressing new product success-to-success cycle time deep customer value understanding and idea generation. Industrial Marketing Management, 31(4), 305-315.
Ford, J. D., & Ford, L. W. (1994). Logics of identity, contradiction, and attraction in change. Academy of Management Review, 19(4), 756-767.
Franke, N., Shah, S. (2003). How communities support innovative activities: an exploration of assistancean sharing amongend-users. Res Policy, 32, 122–152.
Gans, J.S., Stern, S. (2010). Is there a market for idea. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=1334882.
Healey, P. (2001). Managing European Technology: Defence and Competitiveness Issues (METDAC), European Community.
Heuvel, M., Demerouti, E., Bakker, A. B., & Schaufeli, W. B. (2010). Personal resources and work engagement in the face of change. In J. Houdmont & S. Leka (Eds.), Contemporary occupational health psychology: Global perspectives on research and practice. Chichester: Wiley.
James, A.D. (2000). the place of UK defence Industry in the national innovation system. Cornell University.
Kelley, T & Littman, J. (2005). The Ten Faces of Innovation: IDEO's Strategies for Beating the Devil's Advocate & Driving Creativity throughout Your Organization. New York: Doubleday publishers.
Lilien, G. L., Morrison, P. D., Searls, K., Sonnack, M., & Von Hippel, E. (2002). performance assessment of the lead user idea-generation process for new product development. Management science, 48(8), 1042-1059.
Narayanan, V. K (2001). Managing Technology and Innovation for Competitive Advantage. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Nickols, F.D. (2010). Change Management 101: A Primer. CORPORATE LEADERSHIP COUNCIL.
Nohe, C., Michaelis, B., Menges, J.I., Zhang, Z., & Sonntag, K. (2013). Charisma and organizational change: A multilevel study of perceived charisma, commitment to change, and team performance. Leadership Quarterly, (24)2, 378-389.
Sandsotm, C & Bjork, J. (2008). Idea Management System for a Changing Innovation Landscape. Center for business Innovation working paper series, (9), 3-18.
Schaufeli,W., Bakker, A., Demerouti, E., Heuvel, M. (2013). Adapting to change: the Value Of change informationand meaningmaking. Vocational Behavoir, 83(1), 11-21.
Senge, P (1990). the Fifth Discipline. New York: Harper.
Shockley, B. (2006). a short history of hdea management and what make it work. ng LLC, USA.
Sloan, R. H. (2009). A quantitative study of the relationship between transformational leadership and transactional leadership styles and strategic within state university of New York. A Dissertation for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University.
Trader-Leigh, K.E. (2002). Case Study: Identifying resistance in Managing change. Journal of Organizationla change Management, (15)2, 138-155.
Watzlawick, P. (1988). Ultra-Solution: How to Fail Most Successfully. London: W.W. Norton.