دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 1-167 (دوره 1 شماره 2 زمستان 1397) 
تدوین الگوی شایستگی‌های اقتصادی مورد نیاز فرماندهان نظامی

صفحه 103-128

صمد آقامحمدی؛ مجید جهانگیرفرد؛ فرشاد حاج‌علیان؛ تورج مجیبی