درک نقش شایستگی های فنی رهبران بر رفتار کاری نوآورانه: مطالعه نقش واسطه‌ای ظرفیت جذب دانش در یک سازمان نظامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

3 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، مدرس دانشگاه علوم و فنون شهید ستاری، تهران، ایران.

4 دکتری مدیریت آموزشی،‌ دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.189741.1134

چکیده

زمینه و هدف: تقویت رفتار کاری نوآورانه به عنوان یکی از راهبردهای مؤثر برای کسب مزیت رقابتی و تحقق اهداف سازمانی با تکیه بر ظرفیت‌های درون سازمانی مطرح است. هدف این پژوهش بررسی نقش شایستگی فنی رهبران بر رفتار کاری نوآورانه با توجه به نقش میانجی ظرفیت جذب دانش است.
روش‌شناسی: نوع پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش اجرا توصیفی – همبستگی با رویکرد مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان یک سازمان نظامی بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای و جدول کرجسی- مورگان، تعداد 214 نفر به عنوان افراد نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه‌های استانداردی بود که روایی آن‌ها به روش محتوایی و سازه و پایایی آن‌ها از طریق آلفای کرونباخ تأیید شد.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به استفاده از مدل‌یابی معادلات ساختاری (تحلیل مسیر) نشان داد که شایستگی فنی رهبران رابطه مثبتی با رفتار کاری نوآورانه و ظرفیت جذب دانش دارد و ظرفیت جذب دانش دارای نقش میانجی در رابطه بین شایستگی فنی رهبران و رفتار کاری نوآورانه است.
نتیجه‌گیری: ارتقاء شایستگی‌های فنی رهبران موجب به کارگیری ایده‌ها، دانش سازمانی و توسعه یادگیری در سازمان می‌شود و می‌تواند در بهبود عملکرد نوآورانه کارکنان و سازمان مؤثر واقع شود.

کلیدواژه‌ها


اکبری، مرتضی، ایمانی، صاحب، محمودی، رؤیا، عابدی هدی و هادی طلوع اصل (1396). اثرات ساختار شبکه، ذخیره دانش و ظرفیت جذب بر عملکرد نوآورانه شرکت‌های دانش‌بنیان. فصلنامه نوآوری و ارزش‌آفرینی، سال ششم، شماره دوازدهم.
الهی، شعبان؛ کلانتری، نادیا ؛ آذر، عادل و حسن زاده، محمد، (۱۳۹۴). رابطه میان زیرساخت‌های رایج نوآوری، ظرفیت جذب و عملکرد نوآورانه در سطح ملی، مجله مدیریت نوآوری، ۴(۴).
برومند، مجتبی و رنجبری، مریم. (1388). اقدامات راهبردی مدیریت منابع انسانی و عملکرد نوآوری با تأکید بر نقش مدیریت دانش. فصلنامه علمی توسعه سازمانی پلیس، 6(24)، 41-54.
حسینی، محمود، حاجی پور، بهمن.(1387). تبیین روابط ذهنیت مشترک، ظرفیت جذب دانش، نوآوری و انعطاف‌پذیری: شرکت‌های دارویی کشور. فصلنامه مدرس علوم انسانی، دوره 12، شماره6،174-144.
زرین سبب، مهدی (1390). بررسی رابطه بین سرمایه فکری با گرایش به نوآوری سازمانی کارکنان پارک علم و فناوری دانشگاه تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران.
مرادی، محمود؛ عبداللهیان، فرزانه؛ صفردوست، عاطیه (1391). بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، (69) 22، 149-121.
Afsar, B., Badir, Y.F., Saeed, B.B., (2014). Transformational leadership and innovative work behavior. Ind. Manage. Data Syst. 114 (8), 1270–1300.
Allen, T.D., Katz, R., Grady, J.J., Slavin, N.,(1988). Project team aging and performance: the roles of project and functional managers. R&D Manage.18, 295–308.
Amabile, T.M., (1996). Creativity in Context. Westview Press, Colorado.
Andrews, F.M., Farris, G.F., (1967). Supervisory practices and innovation in scientific teams. Pers. Psychol. 20 (4), 497–515.
Aronson, Z.H., Shenhar, A.J., Patanakul, P.,(2013). Managing the intangible aspects of a project: the affect of vision, artifacts, and leader values on project spirit and success in technology-driven projects. Project Manage. J. 44 (1), 35–58
Axtell, C.M., Holman, D.J., Unsworth, K.L., Wall, T.D., Waterson, P.E., Harrington, E., (2000). Shopfloor innovation: facilitating the suggestion and implementation of ideas. J. Occup. Organiz. Psychol. 73, 265–285.
Baer, M., (2012). Putting creativity to work: the implementation of creative ideas in organizations. Acad. Manage. J. 55 (5), 1102–1119
Bartram, T., Casimir, G., (2007). The relationship between leadership and follower in role performance and satisfaction with the leader. The mediating effects of empowerment and trust in the leader. Leadersh. Orgniz. Dev. J. 28 (1), 4–19
Bontis, N., Crossan, M., Hulland, J., (2002). Managing an organizational learning system by aligning stocks and flows. J. Manage. Stud. 39 (4), 437–469
Borjesson, S., Elmquist, M., Hooge, S., (2014). The challenges of innovation capability building: learning from longitudinal studies of innovation efforts at Renault and Volvo Cars.
Chen, H. H., Qiao, S., Lee, A. H. I. (2014). The impacts of different R&D organizational structur on performance of firms: Perspective of absorptive capacity. Journal of High Technology Management Research, 25(1), 83-95.
Cohen, DJ. (2015). HR past, present and future: A call for consistent practices and a focus on competencies. Human Resource Management Review, 25, 205- 215
Cohen, W.M., Levinthal, D.A., (1990). Absorptive capacity: a new perspective on learning and innovation. Adm. Sci. Q. 35 (1), 128–152.
Crowston, Kevin (1990). Taxonomy of organizational dependencies and coordination mechanism, U.S.A: The University of Michigan.
Dechawatanapaisal, S., (2006). The impact of cognitive dissonance on learning work behavior. J. Workplace Learn. 18 (1), 42–54
Edmondson, A.C., (2003). Speaking up in the operating room: how team leaders promote learning in interdisciplinary action teams. J. Manage. Stud. 40 (6),1419-1452.
Grant, K.P., Baumgardner, C.R., Shane, G.S., (1997). The perceived importance of technical competence to project managers in the defense acquisition community. IEEE Trans. Eng. Manage. 44 (1), 12–19
Hadjimanolis, A. (2016). Perceptions of the institutional environment and entrepreneurial intentions in a small peripheral country. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 28(1), 20-35.
halley, C.E., Gilson, L.L., (2004). What leaders need to know: a review of social and contextual factors that can foster or hinder creativity. Leadersh. Q. 15, 33–53
Hannah, S.T., Lester, P.B., (2009). A multilevel approach to building and leading learning organizations. Leadersh. Q. 20, 34–48.
Hollander, E.P., Julian, J.W., (1970). Studies in leader legitimacy, influence, and innovation. In: Berkowitz, L. (Ed.), Advances in Experimental Social Psychology. Academic Press, New York
Hysong, .S. J., (2008). The role of technical. Skill. In perceptions of managerial.performance.J.Manage.Dev.27 (3), 275–290.
Ibarra, H., 1993. Network centrality, power, andinnovation involvement: determinants of technical and administrative roles. Acad. Manage.J.36 (3), 471– 501.
Janssen, Hysong, S.J., (2008). The role of technical skill in perceptions of managerial performance. J. Manage. Dev. 27 (3), 275–290
Janssen, O., (2000). Job demands, perceptions of effort-reward fairness and innovative work behaviour. J. Occup. Organiz. Psychol. 73 (3), 287–302.
Janssen, O., 2004. How fairness perceptions make innovative behavior more or less stressful. J. Organiz. Behav. 25 (2), 201–215.
Jong, J., & Den Hartog, D. (2010). Measuring innovative work behaviour. Creativity and innovation management, 19(1), 23-36.
Kelley,c D.J., O'Connor, G., Neck, H., Peters, L., (2011). Building an organizational capability for radical innovation: the direct managerial role. J. Eng. Technol. Manage. 28, 249–267.
Kianto, A., Shi, X., & Andreeva, T. (2011). Knowledge management across the globe-an international survey of KM awareness, spending, practices and performance. In Proceedings of the European Conference on Knowledge Management, ECKM (pp. 514-523).
Kratzer, J., Leenders, R.T.A.J., Engelen, J.M.L.V., (2008). The social structure of leadership and creativity in engineering design teams: an empirical analysis. J.Eng. Technol. Manage. 25, 269–286.
Liden, R.C., Graen, G.B., (1980). Generalizability of the vertical dyad linkage model of leadership. Acad. Manage. J. 23 (3), 451–465
Morris, L.E., Williams, C.R., (2012). A behavioral framework for highly effective technical executives. Team Perform. Manage. 18 (3/4), 210–230.
Mumford, M.D., Gustafson, S.B., (1988). Creativity syndrome: integration, application, and innovation. Psychol. Bull. 103 (1), 27.
Parzefall, M.-R., Seeck, H., Leppänen, A., (2008). Employee innovativeness in organizations: a review of the antecedents. Finnish J. Bus. Econ. 2 (08), 165–182.
Perez-Arostegui, M. N., Bustinza-Sanchez, F., & Barrales-Molina, V. (2015). Exploring the relationship between information technology competence and quality management. BRQ Business Research Quarterly, 18(1), 4-17.
Rosen, N., Billings, R., Turney, J., (1976). The emergence and allocation of leadership resources over time in a technical organization. Acad. Manage. J. 19 (2),165-183.
Rosen, N., Billings, R., Turney, J., (1976).The emergence and allocation of leadership resources over time in a technical organization.Acad.Manage. J. 19(2), 165–183.
Sarin, S., McDermott, C., (2003). The effect of team leader characteristics on learning, knowledge application, and performance of cross-functional new product development teams. Decis. Sci. 34 (4),707-739.
Slusher, A., Dyke, J.V., Rose, G.,(1972). Technical competence of group leaders, managerial role, and productivity in engineering design groups. Acad. Manage. J.15,197-204.
Smith, K.G., Collins, C.J., & Clark, K.D. (2005).Existing knowledge, knowledge creation capability, and the rate of new product introduction in high-technology firms.Academy of Management Journal, 48(2), 346–357.
Tsai, W. (2002). Social structure of “coopetition” within a multiunit organization: Coordination, competition, and intraorganizational knowledge sharing. Organization science, 13(2), 179-190.
Tymon, W.G., Stumpf, S.A. and Smith, R.R. (2011), "Manager support predicts turnover of professionals in India", Career Development International, Vol. 16 No. 3, pp. 293-312.
Van der Sluis, L.E.C., (2002). Learning behavior and learning opportunities as career stimuli. J. Workplace Learn. 14 (1), 19–29
Van Dierendonck, D., & Patterson, K. (2015). Compassionate love as a cornerstone of servant leadership: An integration of previous theorizing and research. Journal of Business Ethics, 128(1), 119-131.
Van Minha, Nguyen, Yuosre F. Badira, Nguyen Ngoc Quangb, Bilal Afsar, (2017). The impact of leaders’ technical competence on employees’ innovation and learning. J. Eng. Technol. Manage.1488,1-14
Vermeulen, P. A. M., and Curseu, P. L. (2008). Entrepreneurial Strategic Decision-Making: A Cognitive Perspective. Printed and bound in Great Britain by MPG Books Ltd, Bodmin, Cornwall
Wang, H., Law, K.S., Hackett, R.D., Wang, D., Chen, Z.X., (2005). Leader-member exchange as a mediator of the relationship between transformational leadership and followers' performance and organizational citizenship behavior. Acad. Manage. J. 48 (3), 420–432
Wilson, K.S., Sin, H.-P., Conlon, D.E., (2010). What about the leader in leader-member exchange? The impact of resource exchanges and substitutability on the leader. Acad. Manage. Rev. 35 (3), 358–372.
Wu, J., & Shanley M.T. (2009). Knowledge stock, exploration, and innovation: research on the United States electro medical device industry. Journal of Business Research, 62(4), 474-483.
Yuan, F., & Woodman, R. W. (2010). Innovative behavior in the workplace: The role of performance and image outcome expectations. Academy of management journal, 53(2), 323-342.