ارائه چارچوب مفهومی برای توانمندی‌های مدیران پروژه‌های نوآوری باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

2 استادیار، مدیریت تکنولوژی، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران.

3 استاد، مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

4 استاد، مهندسی صنایع، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.218255.1266

چکیده

زمینه و هدف: چالش‌ها و فرصت‌های زیادی فراروی رویکرد نوآوری باز قرار دارد و مدیریت چنین پروژه‌هایی مستلزم مواجهه اثربخش با چالش‌ها و بهره‌برداری از این فرصت‌ها است. این مقاله به دنبال آن است تا توانمندی‌های مورد نیاز مدیران پروژه‌های نوآوری باز را در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات شناسایی و مفهوم‌سازی کند.
روش‌شناسی: در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهش تحلیل مضمون استفاده شد و در آن با استفاده از نمونه‌گیری نظری در سامانه لینکدین و برگزاری ۱۸ مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران پروژه‌های نوآوری باز، چارچوب مفهومی توانمندی‌های این مدیران شکل گرفت.
یافته‌ها: چارچوب توانمندی‌ها شامل مضامین توانمندی‌های ایجاد تعادل در ارتباطات رسمی و غیر رسمی، ایجاد هم‌افزایی در ذینفعان داخلی و خارجی، مربی‌گری و رهبری تحول‌گرا، مدیریت ریسک، برنامه‌ریزی یکپارچه و تدریجی تکاملی، مدیریت نوآوری و توانمندی‌های شناختی و فردی بود.
نتیجه‌گیری: مدیران پروژه باید با هدف خلق ارزش از رویکرد نوآوری باز به مدیریت ذینفعان توجه کنند. توانمندی‌های فردی و شناختی مدیران پروژه‌های نوآوری باز جهت رویارویی با پیچیدگی‌های پروژه‌های نوآوری باز و ایجاد هم‌افزایی میان ذینفعان داخلی و خارجی ضروری هستند.

کلیدواژه‌ها


آقاجانیان، شارا، طبائیان، سیدکمال، رادفر، رضا و سیدحسینی، سیدمحمد. (1399). ارائه یک چارچوب مفهومی برای مدیریت سبد پروژه‌های نوآوری باز در شرکت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات. مدیریت نوآوری, 9(1), 23-57.
باغبان، عادله، رادفر، رضا، طلوعی اشلقی، عباس و امیری، مقصود. (1398). توسعه نوآورانه در شرکت‌های کوچک و متوسط با طراحی مدل ساختار همکاری شرکاء در نوآوری باز با استفاده از رویکرد پویایی سیستم. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی, 2(4), 1-26.
جعفری، حسن عابدی، تسلیمی، محمدسعید، فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی. اندیشه مدیریت راهبردی (اندیشه مدیریت), 5(2), 151-198.
صمیمی، مهدی، حسینی، سید حسن و اصغری، حرمت. (1397). عوامل مؤثر بر نوآوری فناورانه در واحدهای صنعتی دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی, 1(1), 118-140.
Adams, B. M., & Tran, T. B. V. (2017). Project Manager Competencies in managing International Development Projects: The Project Managers' Perspective. In.
Andersen, E. S. (2016). Do project managers have different perspectives on project management? International Journal of Project Management, 34(1), 58-65.
Antons, D., & Piller, F. T. (2015). Opening the black box of “Not Invented Here”: Attitudes, decision biases, and behavioral consequences. Academy of Management Perspectives, 29(2), 193-217.
Azzariti, F. (2006). Piccole imprese, grandi innovatori. Modelli e casi aziendali (Vol. 2): FrancoAngeli.
Baccarini, D. (1996). The concept of project complexity—a review. International Journal of Project Management, 14(4), 201-204.
Bartezzaghi, E. (2014). L'organizzazione dell'impresa: Processi, progetti, conoscenza, persone: Etas.
Birks, M., Mills, J., Francis, K., & Chapman, Y. (2009). A thousand words paint a picture: The use of storyline in grounded theory research. Journal of research in nursing, 14(5), 40,5-417.
Bogers, M. (2011). The open innovation paradox: knowledge sharing and protection in R&D collaborations. European Journal of Innovation Management, 14(1), 93-117.
Boyatzis, R., McKee, A., & Goleman, D. (2003). Primal leadership: Learning to lead with emotional intelligence: McGraw-Hill.
Calof, J., Meissner, D., & Razheva, A. (2018). Overcoming open innovation challenges: A contribution from foresight and foresight networks. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 718-733.
Chen, J., Chen, Y., & Vanhaverbeke, W. (2011). The influence of scope, depth, and orientation of external technology sources on the innovative performance of Chinese firms. Technovation, 31(8), 362-373.
Chesbrough, H. (2003). 1. What is Open Innovation? In: HBR School Press, Boston (MA).
Chesbrough, H. (2003). Open Innovation (Cambridge, MA: Harvard Business School Press).
Chesbrough, H. (2012). Open innovation: Where we've been and where we're going. Research-Technology Management, 55(4), 20-27.
Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&D Management, 36(3), 229-236.
Chesbrough, H., Vanhaverbeke, W., & West, J. (2006). Open innovation: Researching a new paradigm: Oxford University Press on Demand.
Dainty, A., Cheng, M.-I., & Moore, D. (2005). A comparison of the behavioral competencies of client-focused and production-focused project managers in the construction sector. Project Management Journal, 36(2), 39-48.
Davis, K. (2014). Different stakeholder groups and their perceptions of project success. International Journal of Project Management, 32(2), 189-201.
Dias, W. (1990). Circular organizational structure for project teams. Journal of Management in Engineering, 6(4), 471-478.
Elmquist, M., Fredberg, T., & Ollila, S. (2009). Exploring the field of open innovation. European Journal of Innovation Management, 12(3), 326-345.
Enkel, E., Gassmann, O., & Chesbrough, H. (2009). Open R&D and open innovation: exploring the phenomenon. R&D Management, 39(4), 311-316.
Ferreras-Méndez, J. L., Newell, S., Fernández-Mesa, A., & Alegre, J. (2015). Depth and breadth of external knowledge search and performance: The mediating role of absorptive capacity. Industrial Marketing Management, 47, 86-97.
Fisher, E. (2011). What practitioners consider to be the skills and behaviours of an effective people project manager. International Journal of Project Management, 29(8), 994-1002.
Goodwin, R. S. (1993). Skills required of effective project managers. Journal of Management in Engineering, 9(3), 217-226.
Ko, D.-G., & Kirsch, L. J. (2017). The hybrid IT project manager: One foot each in the IT and business domains. International Journal of Project Management, 35(3), 307-319.
Liikamaa, K. (2015). Developing a project manager's competencies: A collective view of the most important competencies. Procedia Manufacturing, 3, 681-687.
Maqbool, R., Sudong, Y., Manzoor, N., & Rashid, Y. (2017). The impact of emotional intelligence, project managers’ competencies, and transformational leadership on project success: An empirical perspective. Project Management Journal, 48(3), 58-75.
Mehrwald, H. (1999). Das" Not Invented Here"-Syndrom in Forschung und Entwicklung: Springer.
Meng, X., & Boyd, P. (2017). The role of the project manager in relationship management. International Journal of Project Management, 35(5), 717-728.
Müller, R., & Turner, J. R. (2007). Matching the project manager’s leadership style to project type. International Journal of Project Management, 25(1), 21-32.
Piller, F. T., & Walcher, D. (2006). Toolkits for idea competitions: a novel method to integrate users in new product development. R&D Management, 36(3), 307-318.
PMBOK. (2013). Project Management Institute 2013. A Guide to the Project Management Body of Knowledge, PMBOK Guide 2013 edition, Project Management Institute, Pennsylvania.
PMI, A. (2017). guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide), 6. VER. PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE (PMI).
Seiler, S., Lent, B., Pinkowska, M., & Pinazza, M. (2012). An integrated model of factors influencing project managers' motivation—Findings from a Swiss Survey. International Journal of Project Management, 30(1), 60-72.
Shastri, Y., Hoda, R., & Amor, R. (2017). Understanding the Roles of the Manager in Agile Project Management. Paper presented at the Proceedings of the 10th Innovations in Software Engineering Conference.
Tushman, M. L., & Scanlan, T. J. (1981). Boundary spanning individuals: Their role in information transfer and their antecedents. Academy of Management Journal, 24(2), 289-305.
Vidal, L.-A., & Marle, F(2008). Understanding project complexity: implications on project management. Kybernetes, 37(8), 1094-1110.
Walton, H. (1984). The project manager—a capite ad calcem. International Journal of Project Management, 2(1), 31-35.
Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods third edition. Applied social research methods series, 5.
Zohar, D. (2012). Spiritual intelligence: The ultimate intelligence: Bloomsbury publishing.