دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 10، اسفند 1399 
طراحی الگوی سازمان دوسو‌توان در صنعت بانکداری

صفحه 29-50

10.22034/qjimdo.2020.236695.1329

یوسف وکیلی؛ کامران نظری؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری