طراحی الگوی سازمان دوسو‌توان در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه خوارزمی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه پیام نور، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.236695.1329

چکیده

زمینه و هدف: در عصر تغییرات سریع و بازارهای رقابتی، بانک‌ها برای دستیابی به سود، رشد و پایداری به دو سوتوانی نیاز دارند، اما تاکنون هیچ الگوی یکپارچه‌ای درباره سازمان دو سوتوان ارائه نشده است؛ بنابراین، هدف این پژوهش طراحی الگوی سازمان دو سوتوان در صنعت بانکداری است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر مبانی فلسفی تفسیری داشته و جهت‌گیری آن توسعه‌ای است. رویکرد این پژوهش استقرایی بوده و از روش کیفی و استراتژی نظریه داده بنیاد برای انجام آن استفاده شده است. داده‌های پژوهش از طریق مصاحبه با ۱۳ نفر از مدیران صنعت بانکداری در کرمانشاه به عنوان مشارکت‌کنندگان در پژوهش جمع‌آوری شد. طبقات کدگذاری باز با انجام کدگذاری محوری به یکدیگر پیوند داده شدند و برای شکل دادن تئوری، در طی کدگذاری انتخابی پالایش شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش در قالب مدل پارادایمی سازمان دو سوتوان به‌عنوان مقوله محوری (نوآوری اکتشافی و نوآوری بهره‌بردارانه)، شرایط علّی (عوامل درونی و بیرونی)، عوامل زمینه‌ای (عوامل سازمانی و فردی)، شرایط مداخله‌گر، راهبردها (ائتلاف، استراتژی موازنه و ساختار پیچیده) و پیامدها (سود، رشد، رضایتمندی مشتریان) طراحی شده است.
نتیجه‌گیری: مدل ارائه شده می‌تواند راهنمایی برای برنامه‌ریزی استراتژیک مدیران در صنعت بانکداری باشد که با پیاده‌سازی سازمان دو سوتوان از منافع آن بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


دانایی فرد، حسن. امامی، سید مجتبی (۱۳۸۶). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. اندیشهمدیریت، ۱ (۲)، ۶۹-۹۷
مرادی، محمود. یاکیده، کیخسرو. مدنی، فاطمه. (۱۳۹۴). فرهنگ سازمانی دو سوتوان و عملکرد: نقش حیاتی دو سوتوانی سازمانی. مدیریت فرهنگ سازمانی، ۱۳ (۴)، 3611 ـ 3641.
وکیلی، یوسف. حسن پور، اکبر. سعیدی، لعیا. (۱۳۹۷). تاثیر اقدامات منابع انسانی با عملکرد بالا بر دو سوتوانی سازمانی: تبیین نقش میانجی دو سوتوانی رفتاری و نقش تعدیل گر پشتیبانی مدیریت. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، ۱ (۱)، ۴۵-۶۸.
Adler, P. S. Goldoftas, B. & Levine, D. I. (1999). Flexibility versus efficiency? A case study of model changeovers in the Toyota production system. Organization Science, 10(1), 43–68. https://doi.org/10.1287/orsc.10.1.43
Auh, S. & Menguc, B. (2005). Balancing exploration and exploitation: The moderating role of competitive intensity. Journal of Business Research, 58: 1652-1661.
Baškarada, S.Watson, J. and Cromarty, J. (2016), "Leadership and organizational ambidexterity", Journal of Management Development, 35 (6), pp. 778-788. https://doi.org/10.1108/JMD-01-2016-0004
Brix, J. (2019), "Ambidexterity and organizational learning: revisiting and reconnecting the literatures", The Learning Organization, 26, https://doi.org/10.1108/TLO-02-2019-0034
Costanzo, L. A. (2018). Organisational Ambidexterity in the UK Financial Services: A Corporate Level Perspective. European Management Review16 (4), 1015-1041. doi:10.1111/emre.12311 
Creswell, J. W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education, Inc, 17(4), pp. 263–291.
Filippini, R. Güttel, W. H. & Nosella, A. (2012). Ambidexterity and the evolution of knowledge management initiatives. Journal of Business Research, 65(3), 317–324.
Gibson, C. B. & Birkinshaw, J. (2004). The antecedents, consequences, and mediating role of organizational ambidexterity. Academy of management Journal, 47(2), pp. 209-226.
He, Z. and Wong, P. (2004) Exploration vs. exploitation: an empirical test of the ambidexterity hypothesis, Organization Science, 15(4), pp. 481–494.
Hotz, F. (2010). Organizational Ambidexterity: A Multi-Level Perspective on Organizational Alignment. Thesis, alexandria.unisg.ch
Top of Form
Jansen, J. J. P. Tempelaar, M. P. Van Den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2009). Structural differentiation and ambidexterity: The mediating role of integration mechanisms. Organization Science, 20(4), 797–811.
Jansen, J. J. P. van den Bosch, F. A. J. & Volberda, H. W. (2005). Exploratory innovation, exploitative innovation, and ambidexterity: The impact of environmental and organizational antecedents. Schmalenbach Business Review, 57: 351-363.
Kauppila, O-P. (2010). Creating ambidexterity by integrating and balancing structurally separate interorganizational partnerships. Strategic Organization, 8(4), 283–312.
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Lubatkin, M. H. Simsek, Z. Ling, Y. and Veiga, J. F. (2006). Ambidexterity and Performance in Small- to Medium-Sized Firms: The Pivotal Role of Top Management Team Behavioral Integration, Journal of Management, 32(5), pp. 646-672. 10.1177/0149206306290712
Marabelli, M. Frigerio, C. & Rajola, F. (2012). Ambidexterity in Service Organizations: Reference Models from the Banking Industry, Industry and Innovation, 19:2, 109-126
March, J.G. (1991), “Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization Science, Vol. 2 No. 1, pp. 71-87.
Mihalache, O. R. Jansen, J. J. Van den Bosch, F. A. & Volberda, H. W. (2014) Top management team shared leadership and organizational ambidexterity: A moderated mediation framework. Strategic Entrepreneurship Journal, 8(2), 128–148.
O’Reilly III, C. A. & Tushman, M. L. (2011). Organizational ambidexterity in action: How managers explore and exploit. California Management Review, 53(4), 5–22.
O’Reilly, C.A. Tushman, M.L. (2008) Ambidexterity as a dynamic Capability: Resolving the innovator’s Dilemma. Research in organizational behavior, 28: 185-206.
O'Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2013). Organizational ambidexterity: Past, present, and future.Academy of Management Perspectives, 27(4). https://doi.org/10.5465/amp.2013.0025
Patel, P. C. Messersmith, J. G. & Lepak, D. P. (2013). Walking the tight-rope: An assessment of the relationship between between high performance work systems and organizational ambidexterity. Academy of Management Journal, 56(5), 1420–1442.
Prieto, I. M. & Pilar Pérez Santana, M. (2012) Building ambidexterity: The role of human resource practices in the performance of fi rms from Spain. Human Resource Management, 51(2), 189–211.
Raisch, S. & Birkinshaw, J. (2008). Organizational Ambidexterity: Antecedents, Outcomes, and Moderators. Journal of Management, 34 (3), pp. 375–409.
Wang, H. & Li, J. (2017). Untangling the effects of over exploration and overexploitation on organizational performance: The moderating role of environmental dynamism. Journal of Management, 34 (5), pp. 925-951.
Yigit, M. (2013). “Organizational Ambidexterity: Balancing Exploitation and Exploration in Organizations”. School of Management. Karlskrona, Suécia.
Yu Gun Jea & Olga M. Khessina(2012). The Role of Exploration in Firm Survival in the Worldwide Optical Library Market. Academy of Management Annual Meeting  Proceedings 2012(1):11519.