ترسیم قلمرو و خوشه بندی تحقیقات مدیریت دانش بر اساس تحلیل هم واژگانی مقالات نمایه شده در پایگاه وب علوم (WOS)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت سیستم، دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم ، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

3 استادیار دانشگاه فرهنگیان، تهران، تهران

4 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22034/qjimdo.2020.227052.1295

چکیده

زمینه و هدف: گسترش فراینده ادبیات مدیریت دانش، بهره‌گیری از روش‌های علم‌سنجی و تحلیل هم‌واژگانی را برای جمع‌بندی آن اجتناب‌ناپذیر نموده است. هدف این پژوهش، ارائه تصویری جامع از تحقیقات حوزه مدیریت دانش است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف و نوع استفاده، توصیفی و کاربردی است که با استفاده از روش‌های علم‌سنجی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از پایگاه وب علوم استفاده شد و اطلاعات 6844 سند علمی سال‌های 1977 تا 2020 جمع‌آوری شد و برای ترسیم نقشه هم‌رخدادی از تحلیل هم‌واژگانی و برای ترسیم درختواره دانشی از روش خوشه‌بندی سلسله‌مراتبی استفاده شد.
یافته‌ها: پدیده‌های جدید در حوزه مدیریت دانش شامل کلان داده‌های بزرگ، پردازش ابری، اینترنت اشیاء، نوآوری باز و تحلیل داده‌های شبکه‌های اجتماعی است. همچنین، مفاهیم نوآوری، عملکرد و هستی‌شناسی پرکاربردترین واژه‌های این حوزه هستند.
نتیجه‌گیری: در ایران تمرکز تحقیقات بر روی خوشه‌های نوآوری، عملکرد سازمان، فرایندهای مدیریت دانش و عوامل کلیدی موفقیت است. بر این اساس، توصیه می‌شود که به انجام پژوهش در حوزه طراحی چارچوب‌های معماری اکوسیستم دانش و نقش شبکه‌های اجتماعی در مدیریت دانش اولویت داده شود.

کلیدواژه‌ها


احمدی، حمید؛ و عصاره، فریده. (1396). مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 28 (21)، 125 - 145.
داورپناه، محمدرضا. (1384). اطلاعات و جامعه. تهران: دبیزش.
درویش، آسیه. طبیبی، سیدجمال الدین. البرزی، محمود؛ و رادفر، رضا. (1397). بررسی روند تولیدات علمی در حوزه فناوری اطلاعات پرستاران. فصلنامه مدیریت پرستاری، 7(1)، 72-61.
سالمی، نجمه؛ و کوشا، کیوان. (1392). مقایسه تحلیل هم استنادی و تحلیل هم واژگانی در ترسیم نقشه کتاب شناختی (مطالعه موردی: دانشگاه تهران). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 29 (1)، 266-253.
عصاره، فریده. (1384). علم‌سنجی: ابعاد، روش‌ها و کاربردهای آن، همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران. همایش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران.
نجفی، حیدر. اقدسی، محمد؛ و تیمورپور، بابک. (1396). تدوین نقشه دانش برای پژوهش‌های مدیریت دانش با استفاده از روش تحلیل شبکه‌ای. فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، 9(3)، 637-657.
Abdullah, S., & Timan, H. (2010). Knowledge sharing: a bibliometric analysis of open-access knowledge management journals. ICICKM2010 -Proceedings of the 7th International Conference on Intellectual Capital, knowledge Management and Organisational Learning: ICICKM.
Ahmadi, H., & Osareh, F. (2017). Co-word Analysis Concept, Definition and Application. National Studies on Librarianship and Information Organization, 28(1), 125–145. (in Persian)
Akhavan, P., Ebrahim, N. A., Fetrati, M. A., & Pezeshkan, A. (2016). Major trends in knowledge management research: a bibliometric study. Scientometrics, 107(3), 1249-1264.
Alajmi, B., & Alhaji, T. (2018). Mapping the field of knowledge management: bibliometric and content analysis of Journal of Information & Knowledge Management for the period from 2002–2016. Journal of Information & Knowledge Management, 17(03), 1850027.
Alavi, M., & Leidner, D. E. (2001). Knowledge management and knowledge management systems: Conceptual foundations and research issues. MIS Quarterly, 25(1), 107–136.
 
Araújo Júnior, R. H. d., Perucchi, V., & Lopes, P. R. D. (2013). Bibliometric analysis of themes competitive intelligence, knowledge management and organizational knowledge in institutional repository university of Brasília. Perspectivas em Ciência da Informação, 18(4), 54-69.
Azman, K. A., Yunus, M. N., & Kamarudin, H. D. (2013). Development of knowledge in records management by using bibliometric analysis on records management journal. Journal of Information and Knowledge Management, 3(2), 11-26.
Bai, D., & Yu, H. (2017). Knowledge management impacts on organizational innovation performance. International Journal of Innovative Computing, Information and Control, 13(6), 2133–2141.
Barik, N., & Jena, P. (2013). Bibliometric analysis of journal of knowledge management practice, 2008-2012. Library Philosophy and Practice (e-journal), 1020.
Benckendorff, P., & Zehrer, A. (2013). A network analysis of tourism research. Annals of Tourism Research, 43, 121-149.
Breznik, K. (2018). Knowledge management–from its inception to the innovation linkage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 238, 141-148.
Castro, A.B.C. d., Brito, L.M.P., Nodari, C.H., Silva, A.W.P.d., & Pereira, G.R.B. (2019). Bibliometric analysis of knowledge management: a mapping of scientific production in the period 2012-2017. Revista Tecnologia E Sociedade, 15(38), 322-338.
Centobelli, P., Cerchione, R., & Esposito, E. (2017). Knowledge management in startups: Systematic literature review and future research agenda. Sustainability, 9(3), 361.
Cobo, M. J., López‐Herrera, A. G., Herrera‐Viedma, E., & Herrera, F. (2011). Science mapping software tools: Review, analysis, and cooperative study among tools. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(7), 1382-1402.
Courtial, J. P. (1994). Comments on leydesdorff’s a validation study of LEXIMAPP. Scientometrics, 49(1), 98-112.
Davarpanah, M. (2005). Information and society. Debizesh. (in Persian)
Ding, Y., Chowdhury, G. G., & Foo, S. (2001). Bibliometric cartography of information retrieval research by using co-word analysis. Information Processing & Management, 37(6), 817-842.
Darvish, A., Tabibi, S. J., Alborzi, M., & Radfar, R. (2018). The trend of scientific production in the field of nursing information technology TT. Quarterly Journal of Nursing Management, 7(1), 61–72. (in Persian)
Drucker, P. F. (1969). The Age of Discontinuity. Harper & Row. https://doi.org/10.1016/C2013-0-04383-6
Edwards, D. (1995). Graphical modelling. in Krzanowski, W.J. (ed) Recent advances in descriptive multivariate analysis. Oxford
Ekanayake, E., Shen, G., & Kumaraswamy, M. M. (2019). Mapping the knowledge domains of value management: a bibliometric approach. Engineering, Construction and Architectural Management.
Garcia, V. H. M., Rocha, M. M. M., & Estrada, L. M. M. (2019). Knowledge management system architecture based on cultural algorithms. ACM International Conference Proceeding Series, 9(12), 105–108.
Gaviria-Marin, M., Merigó, J. M., & Baier-Fuentes, H. (2019). Knowledge management: A global examination based on bibliometric analysis. Technological Forecasting and Social Change, 140, 194-220.
Gaviria-Marin, M., Merigo, J. M., & Popa, S. (2018). Twenty years of the Journal of Knowledge Management: A bibliometric analysis. Journal of Knowledge Management. 22(8), 1655-1687.
Gu, Y. (2004). Global knowledge management research: A bibliometric analysis. Scientometrics, 61(2), 171-190.
Hall, C. M. (2011). Publish and perish? Bibliometric analysis, journal ranking and the assessment of research quality in tourism. Tourism Management, 32(1), 16-27.
He, Q. (1999). Knowledge discovery through co-word analysis. Library Trends, 8(1), 133-159.
Jussila, J., Mustafee, N., Aramo-Immonen, H., Menon, K., Hajikhani, A., & Helander, N. (2017). A Bibliometric Study on Authorship Trends and Research Themes in Knowledge Management Literature. international Forum on Knowledge Asset Dynamics.
Kokol, P., Žlahtič, B., Žlahtič, G., Zorman, M., & Podgorelec, V. (2015). Knowledge Management in Organizations-A Bibliometric Analysis of Research Trends. International Conference on Knowledge Management in Organizations, (pp. 3-14). Springer, Cham.
Kostoff, R. N., Eberhart, H. J., & Toothman, D. R. (1997). Database tomography for information retrieval. Journal of Information Science, 23(4), 301-311.
Kumar, A., & Mohindra, R. (2015). Bibliometric analysis on knowledge management research. International Journal of Information Dissemination and Technology, 5(2), 106-113.
López-Quintero, J. F., Cueva Lovelle, J. M., González Crespo, R., & García-Díaz, V. (2018). A personal knowledge management metamodel based on semantic analysis and social information. Soft Computing, 22(6), 1845–1854.
Martinez-Ramirez, Y., Ramirez-Noriega, A., Zayas-Esquer, M., Miranda-Mondaca, S., Armenta-Bojorquez, J., Quintero-Fonseca, M., Gonzialez-Videgaray, M., & Cortes-Velazquez, C. (2018). Architecture of mathematical knowledge management system in education: Ontology-based and case-based. SIIE 2018 - 2018 International Symposium on Computers in Education, Proceedings, 1, 0–4.
Moscoso-Zea, O., Castro, J., Paredes-Gualtor, J., & Lujan-Mora, S. (2019). A Hybrid Infrastructure of Enterprise Architecture and Business Intelligence & Analytics for Knowledge Management in Education. IEEE Access, 7, 38778–38788.
Muzzammil, M., & Asad, M. (2017). Status of literature in knowledge management in web of science (2007-2014): a bibliometric study. Qualitative and Quantitative Methods in Libraries, 5(4), 873-893.
Najafi, H., Aghdasi, M., & Teimurpoor, B. (2017). Designing Knowledge Map for Knowledge Management projects Using Network Analysis. Journal of Information Technology Management, 9(3), 637–657. (in Persian)
Nissen, M., Kamel, M., & Sengupta, K. (2000). Integrated analysis and design of knowledge systems and processes. Information Resources Management Journal (IRMJ), 13(1), 24–43.
Nyamasege, G. G. (2019). Knowledge Management Research in Eastern and Southern Africa Region, 1991-2016: A BIBLIOMETRIC STUDY. The Technical University of Kenya.
Pereira, T. F., Miranda, R. d. C., & Barra Montevechi, J. A. (2015). Knowledge management in simulation projects: a bibliometric study. Perspectivas em Ciência da Informação, 20(1), 138-155.
Ponzi, L. J. (2002). The intellectual structure and interdisciplinary breadth of knowledge management: A bibliometric study of its early stage of development. Scientometrics, 55(2), 259-272.
Raza, A., & Malik, B. A. (2019). A bibliometric analysis of the journal of knowledge management. Journal of Indian Library Association, 54(2). 91-99.
Rokaya, M., Atlam, E., Fuketa, M., Dorji, T. C., & Aoe, J.-i. (2008). Ranking of field association terms using co-word analysis. Information Processing & Management, 44(2), 738-755.
Ruiz, M., Tabatabaeimehr, F., & Velasco, L. (2020). Knowledge management in optical networks: architecture, methods, and use cases [Invited]. Journal of Optical Communications and Networking, 12(1), A70.
Sahoo, J., Meher, G., & Mohanty, B. (2017). Electronic Journal of Knowledge Management: A Bibliometric Analysis. Library Philosophy and Practice, (e-journal). 1638.
Salemi, N., & Koosha, K. (2013). Co-citation Analysis and Co-word Analysis in Bibliometrics Mapping: A Methodological Evaluation. Iranian Research Institute for Science and Technology, 29(1), 253–266. (in Persian)
Sanguankaew, P., & Vathanophas Ractham, V. (2019). Bibliometric review of research on knowledge management and sustainability, 1994–2018. Sustainability, 11(16), 4388.
Serenko, A., Cox, R. A. K., Bontis, N., & Booker, L. D. (2011). The superstar phenomenon in the knowledge management and intellectual capital academic discipline. Journal of Informetrics, 5(3), 333–345.
Silva, R., Leal, C., Marques, C. S., & Ferreira, J. (2017). The Strategic Knowledge Management, Innovation and Competitiveness: A Bibliometric Analysis. European Conference on Intellectual Capital, Academic Conferences International Limited, Maribor.
Sohail, N. (2008). Literature on Knowledge Management in Library and Information Science (1999-2006): A Bibliometric Study. Aligarh Muslim University.
Souza, M. C. d., Franco, M. L., Souza, A. O., Novais, A. F. O., Marquez, J. A. R., & Chaves, E. A. (2019). Análise bibliométrica de artigos sobre gestão do conhecimento publicados no simpep entre anos 2012 a 2016/Bibliometric analysis of articles on knowledge management published in simpep between years 2012 to 2016. Brazilian Journal of Development, 5(12), 31899-31912.
Thanuskodi, S., & Umamaheswari, P. (2013). Bibliometric Analysis of Electronic Journal of Knowledge Management. International Journal of Advanced Library and Information Science, 1(1), 23-32.
Tomomitsu, H. T. A., de Carvalho, M. M., & de Oliveira Moraes, R. (2017). The evolution of the relationship between project management and knowledge management: A bibliometric study. evolution, 355, 369.
Tsai, H.-H., & Yang, J.-M. (2010). Analysis of knowledge management trend by bibliometric approach. Proceeding (s) of the WASET on knowledge management, 62, 174-178.
Yang, H. (2016). Institutional Knowledge Structure and Management based on Bibliometric Analysis. remotecenter.postech.ac.kr
Wang, S., & Ariguzo, G. (2004). Knowledge management through the development of information schema. Information & Management, 41(4), 445–456.
Zupic, I., & Cater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. Organizational Research Methods, 18(3), 429–472.