نقش پیوستگی و نسبیت نوآوری در پیدایش فرصت‌های کارآفرینی

نوع مقاله : مفهومی

نویسنده

استادیار گروه منابع انسانی و کسب و کار، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.236246.1326

چکیده

زمینه و هدف: طی دو دهۀ اخیر مطالعات در حوزۀ فرصت‌های کارآفرینی توجه قابل‌ملاحظه‌ای را از سوی محققان به خود جلب کرده است. هدف این تحقیق نشان‌دادن نقش پیوستگی و نسبیت بینش‌های سمت عرضه و تقاضا در پیدایش انواع فرصت‌های کارآفرینی است.
روش‌شناسی: روش پژوهش از منظر هدف، توسعه‌ای با راهبرد توسعه مفهومی از نوع قیاسی و مرور ادبیات موجود است.
یافته‌ها: این مطالعه چهار منشأ قابل استناد در ظهور فرصت‌های کارآفرینی شامل موقعیت ترکیب جدید، راه‌حل جدید، مفهوم جدید و معنای جدید را برای خلق ارزش در انواع بازارها معرفی کرد. این پژوهش نشان داد که چگونه فرصت‌های کارآفرینی با تعادل بازار ارتباط دارند. به‌علاوه، فرصت‌های کارآفرینی ماهیتی مجزا ندارند بلکه به‌صورت طیفی پیوسته از پایین‌به‌بالا در ارتباط هستند. همچنین، عرضه و تقاضا ماهیت قطعی صفر و یک ندارند، بلکه پیوسته و نسبی هستند و در حقیقت کلید درک هر یک از انواع فرصت در نحوۀ تعامل بین آن‌هاست و سرانجام، به دلیل اینکه درجۀ نوآوری بینش‌های عرضه و تقاضا واحد تحلیل است، این یافته‌ها می‌توانند ارتباط آشکاری بین فرصت‌های کارآفرینی و تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه ارائه دهند.
نتیجه‌گیری: تلفیق درجۀ نوآوری با بینش‌های عرضه و تقاضا در فرصت‌های کارآفرینی، به درک بهتر دست‌اندرکاران از نحوۀ ظهور و پیدایش فرصت‌های تجاری‌سازی و خلق ارزش منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


امامی، امیر. (1398). علل تأثیرگذار در انتقال قصد به عمل در خلق ارزش کارآفرینانه، مجلهتوسعهکارآفرینی، 12(3)،321-339.
شهریاری، سلطانعلی؛ وکیلی، یوسف؛ کار بخش، احمد. (1399). تاثیر سرمایه فکری بر کارآفرینی استراتژیک در شرکت‌های تولید کننده نرم افزار، فصلنامهمدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 3(8)، 105-124.
شیرازی، حسین؛ هاشم‌زاده خراسانی، غلام‌رضا؛ رادفر، رضا؛ ترابی، تقی. (1398). تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری‌سازی فناوری شرکت‌های دانش بنیان با تاکید بر نقش میانجی نوآوری سازمانی، فصلنامهمدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(5)، 81-106.
Abernathy, W. J., & Clark, K. B. (1988). Innovation: Mapping the winds of creative destruction, Research Policy, 14(1), 3-22.
Alvarez, S.A., & Barney, J.B. (2010). Entrepreneurship and Epistemology: the philosophical Underpinning of the study of Entrepreneurial Opportunities. Academy of Management Annuals, 4 (1), 557-583.
Alvarez, S. A., & Barney, J. (2020). Has the concept of opportunities been fruitful in the field of entrepreneurship? Academy of Management Perspectives, (in press) doi: 10.5465/amp.2018.0014.
Autio, E., Frederiksen, L., Dahlander, L. (2013). Information Exposure, Opportunity Evaluation and Entrepreneurial Action: An Empirical Investigation of an Online User Community. Academy of Management Journal, 56 (5), 1348-1371.
Carroll, G., & Mosakowski, E. (1987). The career dynamics of self-employment. Administrative Science Quarterly, 32 (4), 570-589.
Casson, M. (2000). Economics of international business. Cheltenham, U.K. Edward Elgar.
Davidsson, P. (2015). Entrepreneurial Opportunities and the Entrepreneurship Nexus: A Re-conceptualization. Journal of Business Venturing, 30(5), 67-695.
De Jong, J. P., & Marsili, O. (2015). The distribution of Schumpeterian and Kirznerian opportunities. Small Business Economics, 44(1), 19-35.
Dimov, D. (2007). From Opportunity Insight to Opportunity Intention: the Importance of Person-situation Learning Match. Entrepreneurship Theory and Practice, 31(4), 561-83.
Dimov, D. (2011). Grappling with the unbearable elusiveness of entrepreneurial opportunities. Entrepreneurship Theory and Practice, 35(1), 57-81.
Dimov, D. (2017). The Reflective Entrepreneur, Oxon: Routledge.
Douglas, E.J, Shepherd, D.A., Prentice, C. (2020). fuzzy-set qualitative comparative analysis for a finer-grained understanding of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 35 (1), 1-17.
Emami, A., & Dimov, D. (2017). Degree of innovation and the entrepreneurs’ intention to create value: A comparative study of experienced and novice entrepreneurs. Eurasian Business Review, 7 (2), 161-182.
Emami, A, Molaie, M., Khajehian, D. (2019). Does employee innovation mediate the relationship between employee performance and relationship marketing? An ICT-based case. World Review of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, 15 (6), 700-718.
Emami, A., & Klein, P.G. (2020). The Entrepreneurial Propensity for Market Analysis and the Intention-Action Gap. International Journal of Entrepreneurial Venturing, 12(3), 303–320.
Fagerberg, J. (2004) Innovation: a guide to the literature, ch. 1 in J. Fagerberg, D. C. Mowery and R.R. Nelson (eds.), Oxford Handbook of Innovation, Oxford University Press, Oxford
Foss, N. J., & Klein, P. G. (2012). Organizing Entrepreneurial Judgment: A New Approach to the Firm, 1st ed., Cambridge University Press, New York.
Foss, N.J., & Klein, P.G. (2017). Entrepreneurial discovery or creation? In search of the middle ground. Academy of Management Review, 42 (4), 733-736.
Henderson, R., & Clark, K. B. (1990). Architectural innovation: The reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms. Administrative Science Quarterly, 35(1), 9-30.
Kahn, K. B. (2006). New product forecasting: An applied approach. Armonk: ME Sharpe.
Kim, W. C., & Mauborgne, R. (2004). Blue Ocean Strategy: From Theory to Practice. California Management Review, 47 (3), 105-121
Klein, P. G. (2008). Opportunity Discovery, Entrepreneurial Action, and Economic Organization. Strategic Entrepreneurship Journal, 2, 175-190.
Lerner, D., Hunt, R., D. Dimov (2018). Action! Moving Beyond the Intendedly-Rational Logics of Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 33(1), 52-69.
McMullen, J., & Shepherd, D. (2006). Entrepreneurial action and the role of uncertainty in the theory of the entrepreneur. Academy of Management Review, 31 (1), 132-152.
McMullen, J.S., & Dimov, D. (2013). Time and the entrepreneurial journey: the problems and promise of studying entrepreneurship as a process. Journal of Management Studies, 50 (8), 1481-1512.
Ramoglou, S., & Tsang, E. (2016). A Realist Perspective of Entrepreneurship: Opportunities as Propensities. Academy of Management Review, 41(3), 410-434.
Sarasvathy, S.D., Dew, N., Velamuri, S.R., Venkataraman, S. (2003). Three views of entrepreneurial opportunity. In: Acs, Z., Audretsch, D.B. (Eds.), Handbook of Entrepreneurial Research. Kluwer Academic Publishers, Great Britain, pp. 141 - 160.
Shane, S., & Venkataraman, S. (2000). The promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, 25 (1), 217-226.
Shane, S. A. (2003). A general theory of entrepreneurship: The individual-opportunity nexus. Aldershot: Edward Elgar.
Shepherd, D. (2015). Party on! A call for entrepreneurship research that is more interactive, activity based, cognitively hot, compassionate, and prosocial. Journal of Business Venturing, 30 (4), 489-507.
Sirmon, D. G., Hitt, M. A., Ireland, R. D. (2007). Managing firm resources in dynamic environments to create value: Looking inside the black box. Academy of Management Review, 32(1), 273-292.
Wood, M.S., & McKinley, W. (2020). The entrepreneurial opportunity construct’: dislodge or leverage? Academy of Management Perspectives, doi: 10.5465/amp.2017.0162, (in press).
Zawislak, P. A., Alves, A. C., Tello-Gamarra, J., Barbieux, D., Reichert, F. M. (2012). Innovation capability: From technology development to transaction capability. Journal of Technology Management and Innovation, 7 (2), 14-26.