مدل ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه با رویکرد کیفی در صنایع ‏ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی،گروه مدیریت تکنولوژی، واحد علوم وتحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیارگروه مدیریت صنعتی، واحدکرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.220525.1275

چکیده

زمینه و هدف: خلق فرآیندها و محصولات جدید مستلزم ارتقاء توانایی تحقیق و توسعه است. بر این اساس، این پژوهش به شناسایی عوامل مؤثر بر ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه در قالب مدلی کیفی می‌پردازد.
روش‌شناسی: این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، پژوهشی کیفی است که در آن از استراتژی داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش خبرگان تحقیق و توسعه صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تأمین انرژی گروه صنعتی مپنا است. جهت شناسایی اجزاء تشکیل دهنده مدل ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه از تحلیل اکتشافی و نرم افزارMAX QDA2018 استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، 56 کد و 8 مقوله تأمین مالی، منابع انسانی، تجاری‌سازی، مدیریت سبد پروژه تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت‌های فناورانه، مدیریت پروژه‌های تحقیق و توسعه، شبکه سازی تحقیق و توسعه و حفاظت از مالکیت فکری به عنوان اجزاء مدل ارتقاء توانایی‌های تحقیق و توسعه شناسایی گردیدند.
نتیجه‌گیری: مدیران باید از طریق تنوع روش‌های تأمین مالی و تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهش، بودجه مناسبی برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه و نگهداشت سرمایه‌های انسانی دانشی فراهم نمایند.
کلیدواژه‌ها: تحقیق و توسعه، ارتقاء توانایی تحقیق و توسعه، صنایع ساخت تجهیزات نیروگاهی و تامین‌انرژی.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، انسیه.(1397). شناسایی عوامل مؤثر بر توانایی‌های تحقیق و توسعه و اولویت بندی آن‌ها با رویکرد فازی در صنعت پتروشیمی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
امیرزاده، مهدی. جعفرنژاد، احمد. و جشیری نژادی، علیرضا.(۱۳۹۵). بررسی رابطه بین هزینه‌های تحقیق، توسعه و سودآوری واحدهای صنعتی برگزیده استان کرمان، فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. 27، 1-6.
باقرزاده، علی.(1391). تحلیل ارتباط تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش صنعت ایران، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سنندج، 7(22)، 117-126.
باغبان، فاطمه. (1395). طراحی الگوی مدیریت R&Dدر صنعت نفت (مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نفت)، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران.
پژوهشگاه نیرو .(1396). تفاهم‌نامه گروه صنعتی مپنا و پژوهشگاه نیرو.
جلال پور، سیده صدیقه. نادی، فرانک.(1394). تحقیق وتوسعه صنایع دارویی کشورهای در حال توسعه، مورد مطالعه: کشور هند، فصلنامه رشد فناوری، 11(4)، 48-40.
خادم گرایلی، ندا. رادفر، رضا.(1390). طراحی الگویی به منظور بررسی توانمندی‌های واحد تحقیق و توسعه؛ مطالعه موردی کارخانه شیمیایی مهد تابان (تاژ) بر مبنای مهندسی معکوس، فصلنامه تخصصی رشد فناوری 27(7)، 26-19.
 خلیل، طارق. (2000). مدیریت فناوری، رمز موفقیت در رقابت و خلق ثروت، ترجمه محمد اعرابی و داود ایزدی، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
خمسه، عباس. گودرزی، مریم. اصغری، مریم، (1398). شناسایی عوامل کلیدی موفقیت همکاری‌های تحقیق و توسعه بارویکردی به آینده در زنجیره تأمین گروه مپنا، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت ،3(118) ، 92-81.
خمسه، عباس. عصاری، محمد حسین، (1398). مدیریت تحقیق و توسعه، انتشارات سرافراز.
خیرگو، منصور؛ بیداله خانی، فریدون، (1398). طراحی الگوی نظام نوآوری در سازمان‌های دفاعی: پژوهشی کیفی مبتنی بر نظریه داده بنیاد، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، سال دوم، شماره4(2)، 134-115.
خدرویسی، حسین. رنگریز، حسن. صلواتی، عادل. سلطان پناه، هیرش. (1398). شناسایی و بررسی مدل عملکرد سازمانی تحول آفرین، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(1)، 158-135.
دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی. آذر، عادل. (1383). روش شناسایی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. انتشارات صفار، تهران.
رادفر، رضا. خمسه، عباس. (1395). مدیریت تکنولوژی (نگرشی جامع بر فناوری، نوآوری و تجاری سازی)، انتشارات علمی و فرهنگی.
رادفر، رضا. صلاحی، فریبا. (1392). ارزیابی پروژه‌های تحقیق و توسعه با رویکرد مدل ترکیبی کارت امتیازی متوازن و تحلیل پوششی داده‌ها، فصلنامه آینده پژوهی مدیریت، 24(1) ، 114-99.
سلامی، سیدرضا. گودرزی، مهدی.(1382). راهکارهای بهبود نظام مالکیت فکری ایران در جهت توسعه فناوری کشور، مطالعات مدیریت صنعتی، 3 ، 97-73.
سلامی، رضا. شفیعی، داوود.(1386). عوامل درون سازمانی مؤثر براثر بخشی فعالیت‌های تحقیق و توسعه در پژوهشکده بیوفناوری سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران. همایش بین المللی مراکز تحقیق و توسعه (جهانی شدن تحقیق و توسعه)، دوره 1.
شریف آبادی، علی مروتی. خدایی میدانشاه، محمد محسن. ناصر صدر آبادی، علیرضا.(1396). اولویت بندی وانتخاب سبد پروژه با استفاده از تاپسیس فازی، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت صنعتی.
شریعتی، رضا. افخمی، مهدی، (1395). شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز تحقیق و توسعه بر اساس مدل کارت امتیازی متوازن، ماهنامه علمی ترویجی اکتشاف و تولید نفت و گاز، 1395(137)، 25-32.
شعوری، مریم. نجفی، امیر، (1396). بررسی تأثیر توسعه نظام مالکیت معنوی و دانش ثبت شده در ایجاد انگیزه برای نوآوری صنعت، ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، 7(3)، 250-217.
شفیعی، حسین. مسلمان یزدی، حسنعلی. (1393). بررسی عوامل مؤثردرموفقیت مدل مدیریت سبد پروژه در شرکت‌های عمرانی، هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه بابل.
شمائی کوپائی، میلاد. (1393). شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت جهادی با رویکرد نظریه‌سازی داده بنیاد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
صمدی مقدم، یحیی. هاشم زاده خوراسگانی، غلامرضا. رادفر، رضا. منطقی، منوچهر. (1396). بررسی اهمیت عوامل توانمندی مراکز تحقیق وتوسعه بر روش‌های انتقال فناوری در سرمایه‌گذاری، مطالعه موردی: صنایع خودروسازی ایران، فصلنامه علمی پژوهشی دانش سرمایه‌گذاری، 6(22)، 112-101.
صدیقی، اکرم. (1396). مدل سیستم داینامیک توانایی‌های تحقیق و توسعه شرکت کارخانجات داروپخش، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
عصاری، محمدحسین. (1399). ارائه مدل توانمندی‌های تحقیق و توسعه در صنایع با فناوری پیشرفته هوافضا، رساله دکتری رشته مدیریت فناوری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.
فدایی، عباس. ربیعه، مسعود. زندیه، مصطفی.(1395). مدل سازی ریاضی استوار انتخاب سبد پروژه و حل آن با کمک الگوریتم.NSGAII, فصلنامهعلمیپژوهشیمطالعاتمدیریتصنعتی، 14(40)، 53-74.
قنبری‌ها، شهره. (1395)، طراحی الگوی مدیریت تحقیق و توسعه با رویکرد معادلات ساختاری در صنعت خودروسازی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج.
کاظمی، عالیه. طیبی، سیدرضا.(1396). انتخاب سبد پروژه در سازمان‌های پروژه محور، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت صنعتی.
گنجی، ملیحه. علینقیان، مهدی. سجادی، سید مجتبی.(1395). ارائه مدلی برای بهینه سازی همزمان انتخاب پروژه‌ها و زمان‌بندی فعالیت‌ها درحالت محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات، مدیریت تولید و عملیات، 7(1)، 246-235.
محقر، علی. میر کاظمی، محمد. رحمانی یوشانلوئی، حسین. (1391). مدل سازی رابطه بین فعالیت‌های تحقیق و توسعه با انباشت دانش سازمانی با استفاده از رویکرد پویایی نظام، فصلنامه علوم پژوهشی، 2(1)، 149-180.
منتجبی‌ها، مهسا. ارشدی خمسه، علیرضا. افشار نجفی، بهروز.(1396). انتخاب سبد پروژه‌های تحقیق و توسعه با استفاده از رویکرد اختیار مرکب و بهینه‌سازی استوار گسسته، مجله تحقیق در عملیات وکاربردهای آن، 14(1)، 62-39.
محمدی، مینا.(1395). تدوین الگوی راهبردی توانمندی‌های تحقیق و توسعه در مرکز تحقیقات و نوآوری صنایع خودرو سایپا، پایان نامه دوره دکتری مدیریت کسب و کار، دانشگاه صنایع و معادن ایران.
مهدیلو ترکمانی، پیمان. صفدری رنجبر، مصطفی. مشبکی اصفهانی، اصغر. شجاعی، امیرعباس.(1395). شناسایی و اولویت بندی شایستگی‌های مدیران واحدهای تحقیق وتوسعه، فصلنامه رشد فناوری، 13(49)، 54-62.
نکوئیان، روژین. کرباسی، عطیه. قدسی‌پور، سیدحسن. مریخی، بابک.(1396). مدیریت سبد پروژه در سازمان‌های پروژه محورباتوسعه روش‌های ترکیبی دیمتل فازی و فرآیند تحلیل شبکه، مطالعه موردی: شرکت مهندسی وتوسعه گاز ایران، سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع.
نظری زاده، فرهاد. میرشاه ولایتی،فرزانه. (۱۳۹۳). اهداف، چالش‌ها و راه کارهای به کارگیری شبکه‌های تحقیق و توسعه در صنعت دفاعی، چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری.
وزارت نیرو، (1390). وزارت نیرو 1404- برنامه راهبردی، وزارت نیرو. گروه برنامه ریزی راهبردی.
Altshuler, L.(2011). R&D-related Capabilities of Technology Born Globals. CIMaR (Consortium for International Marketing Research) 2011 conference on April 6-9, 2011.
Bamfield, P. (2006). The Innovation Chain, in Research and Development in the Chemical and Pharmaceutical Industry. Third, Completely Revised and Enlarged Edition, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 3rd, p.125.
Basu, R. (2015). Managing Projects in Research and Development. Ashgate Publishing, Ltd.
Becker, M  C  & Zirpoli, F. (2017). How to avoid innovation competence loss in R&D outsourcing. California Management Review, 50 (2).24-44
BusinessDictionary.com.(2018).Retrieved, from Business Dictionary.com. website:http://www.businessdictionary.com/definition/research-and-development-R-D.html.
Cantabene,C and Grassi, I .(2018). R&D cooperation in SMEs: the directe ect and the moderating role of human capital. MPRA Paper No. 87925.
Chumaidiyah,E.(2012). The Technology, Technical Skill, and R&D Capability in Increasing Profitability on Indonesia Telecommunication Services Companies, Procedia Economics and Finance, 4, 110–119.
Daniela, H G T and Simone, R N C.(2016). The Capability-Based View Of R&D And Manufacturing Interface In Dynamic Environments. Revista Mundi Engenharia, Tecnologia e Gestão. Curitiba, PR, v.1(2), 1- 12, jul./dez.
Debski, I and Williams,j.(2007). Business Research And Development In Newzland. The Relevance Of Industry Composition R&D Intensity, NZAE Conference.
Hwang, B G & Lim, E S J. (2012). Critical success factors for key project players and objectives: Case study of Singapore. Journal of Construction Engineering and Management, 139(2), 204-215.
Ihuah, P W, Kakulu, I I & Eaton, D. (2014). A review of Critical Project Management Success Factors (CPMSF) for sustainable social housing in Nigeria. International Journal of Sustainable Built Environment, 3(1), 62-71.
Jung, M. Lee, Y. B. & Lee, H. (2015). Classifying and prioritizing the success and failure factors of technology commercialization of public R&D in South Korea: using classification tree analysis. The Journal of Technology Transfer, 40(5), 877-898.
Kang,Taewon, Baek, Chulwoo & Lee,Jeong-Dong (2018): R&D activities for becoming a high-growth firm through large jumps: evidence from Korean manufacturing, Asian Journal of Technology Innovation, 26(3),1-24
Karaveg, C. Thawesaengskulthai, N. & Chandrachai, A. (2016). R & D commercialization capability criteria: implications for project selection. Journal of Management Development, 35(3), 304-325.
Lee AH, Wang WM & Lin TY(2010), An evaluation frame work for technology transfer of new equipment in high technology industry.Technological Forecasting and Social Change, 77, 135–150
Lin, R.J. Tan, K.H. Geng, Y. (2013). Market demand, green product innovation, and firm performance: evidence from Vietnam motorcycle industry. J. Clean. Prod. 40, 101-107.
Link,Albert N. & Hasselt,Martijn van, (2019), Exploring the impact of R&D on patenting activity in small women-owned and minority-owned entrepreneurial firms, Springer Science+Business Media, LLC, part of Springer Nature.
Lifeng, Gu (2016). Product market competition, R&D investment, and stock returns, Journal of Financial Economics,Volume119, Issue 2, 441-455.
Lukach,R ; M. Kort,P ; Plasmans,J. (2007). Optimal R&D Investment Strategies under the Threat of New Technology Entry. International Journal of Industrial Organization, 25(1):103-119.
Martin, (2014). Research and Development (R&D)- Overview & Process.
Mikulskienė, B. (2014). Research and development project management:study book. Vilnius: Mykolo Romerio universitetas.
Nagesh, D S  and Thomas, Sam(2015). Success factors of public funded R&D projects",Current Science, Vol. 108, No. 3, 357-363.
Nerker, A And Paruchuri, S (2005). Evolution of R&D capabilities: the role of knowledge networks withi a frim, Management Science, 51 (5), 771-785.
OECD, (2015). Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development, The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, Paris. DOI: http://dx.doi. org/10.1787/9789264239012-en
Pankratz, O & Loebbecke, C. (2011). Project managers' perception of IS project success factors-a repertory grid investigation. In ECIS (p. 170).
Patel, Pankaj C. Guedes, Maria João. Soares, Nuno.da Conceição Gonçalves, Vítor. (2018). Strength of the association between R&D volatility and firm growth: The roles of corporate governance and tangible asset volatility, Journal of Business Research, Volume 88, July 2018, 282-288
Sherry, A H. Howarth, P J A. Kearns,P and Waterman,N.(2011).  A Review of the UK's Nuclear R&D Capability. A report prepared by the Dalton Nuclear Institute, National Nuclear Laboratory and Battelle, commissioned by the Technology Strategy Board in partnership with Materials UK and Regional Development Agencies.
Stennett, A. (2011). EU Innovation Policy – Best Practice,Research and Information Service Research Paper, October 2011.
Straus, A. and Corbin, J. (2008). Basic of Qualitative Research: Techniques and Procedures for developing Grounded Theory. Third Edition, Los Angeles: stage publication, pp: 156.
Strauss, A and & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research techniques. Sage Publications.
Sumrit, D & Anuntavoranich, P. (2013). Using DEMATEL method to analyze the causal relations on technological innovation capability evaluation factors in Thai technology-based firms. International Transaction Journal of Engineering, Management & Applied Sciences & Technologies, Volume 4 No.2, 81-103.
Thamhain, H. (2005). Management of Technology, Managing Effectively in Technology-Intensive Organizations, Wiley; 2nd edition.
Thi, Cao Hao and Swierczek, Fredric William .(2010).Critical success factors in project management: implication from Vietnam", Asia Pacific Business Review Vol. 16, No. 4.
Tripathy, S. Sahu, S & Ray, P K. (2013). Interpretive structural modelling for critical success factors of R&D performance in Indian manufacturing firms. Journal of Modelling in Management, 8(2), 212-240.
Varajão, J. Dominguez, C. Ribeiro, P. & Paiva, A. (2014). Critical success aspects in project management: similarities and differences between the construction and the software industry/Gledista bitna za uspjeh u upravljanju projektom: slicnosti i razlike izmedu gradevinske i softverske industrije. Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette, 21(3), 583-590
Waltz CF, Bausell RB.(1981). Nursing Research:Design, Statistics, and Computer Analysis.Philadelphia: W.B.Saunders Co; 1981: 45.
Xu,Jian ; Sim, Jae-Woo(2018). Characteristics of Corporate R&D Investment in Emerging Markets: Evidence from Manufacturing Industry in China and South Korea,Sustainability.
Yaraghi, N; Langhe, R. G. (2011). Critical success factors for risk management systems. Journal of Risk Research, 14(5), 551-581.
Yin, S. H; Wang, C. C; Teng, L. Y; & Hsing, Y. M. (2012). Application of DEMATEL, ISM, and ANP for key success factor (KSF) complexity analysis in RD alliance. Scientific Research and Essays, 7(19), 1872-1890.
Zhang, Y; & Wildemuth, B M. (2009). Qualitative analysis of content. In B. Wildemuth (Ed.), Applications of Social Research Methods to Questions in Information and Library Science (pp.308-319). Westport,CT: Libraries Unlimited.