الگوی بهبود فرهنگ یادگیری سازمانی کارکنان دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت کسب وکار، دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته مدیریت آموزش عالی، دانشگاه شهید بهشتی،تهران، ایران.

3 استادیار مدیریت، عضو هیات علمی دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2020.213031.1246

چکیده

زمینه و هدف: ارتقای آمادگی دفاعی، بهبود زیرساخت نیروی انسانی و توسعه فرهنگ یادگیری و نوآوری از الزامات اساسی سازمان‌های دفاعی است. بر این اساس، در پژوهش حاضر الگویی جهت بهبود فرهنگ یادگیری سازمانی در دانشگاه هوایی شهید ستاری ارائه شده است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، نوعی پژوهش آمیخته اکتشافی است. جامعه آماری تحقیق در هر دو مرحله کیفی و کمی شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه هوایی بود و نمونه آماری به روش نمونه‌گیری غیراحتمالی هدفمند انتخاب شدند. در مرحله کیفی از تعداد 6 نفر و در مرحله کمی از تعداد 10 نفر از خبرگان استفاده شد. جهت تحلیل داده‌های کیفی از روش تحلیل محتوا و نرم‌افزار مکس کودا و در بخش کمی نیز از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری استفاده شد.
یافته‌ها: الگوی نهایی از هشت سطح تفکر سیستمی، محیط کاری امن، پاداش، ریسک‌پذیری و ارتباطات به عنوان عوامل تاثیرگذار و عوامل رهبری، نظام خلق و تسهیم دانش، آموزش، ترغیب همکاری و یادگیری گروهی، آینده‌گرایی، تاکید راهبردی بر برون سازمان، اهداف مشترک، عملگرایی، اختیار عمل و ظرفیت مازاد سازمانی به عنوان متغیرهای تأثیرپذیر تشکیل شده است.
نتیجه‌گیری: معیار تفکر سیستمی در سطح هشتم و تاثیرگذارترین معیار و ظرفیت مازاد سازمانی، ترغیب همکاری و یادگیری گروهی و نظام خلق و تسهیم دانش به عنوان تاثیرپذیرترین عوامل شناخته شدند. بر این اساس، مدیران باید در فرایند ایجاد فرهنک یادگیری به روابط بین متغیرها توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها


سلیمی، قاسم؛ فرخ‌نژاد، خدانظر؛ داد، نیاز؛ غیاثی‌ندوشن، سعید (1394). تاملی بر رابطه یادگیری سازمانی و نوآوری در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. همایش ملی مهارت آموزش و اشتغال، 4: 1-22.
سهرابی، زهره؛ و محمدبخشی، نسرین؛ و صالحی، لیلی. (1394). طراحی و روان‌سنجی ابزار سنجش ویژگی دانشگاه به عنوان سازمان یادگیرنده از دیدگاه رهبران آموزشی. مجله آموزش در علوم پزشکی، 15(69):543-554.
شهلایی، ناصر (1390). ارائه الگوی مناسب شکل گیری سازمان‌های یادگیرنده در ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی،11(41): 11-42.
شهلایی، ناصر (1394). تحلیل ریسک مدیریت منابع انسانی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه راهبرد دفاعی،13(52)، 29-52.
شمس‌الدینی، اکبر (1388). رابطه فرهنگ سازمانی با ریسک‌پذیری مدیران ارشد و عملکرد شرکت‌های بیمه. پایان نامه چاپ نشده کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
حمیدبیگی، منصور؛ ایزدی، احمد؛ حاتمی، علیرضا؛ نصرت پناه، سیاوش؛ باقرحبی، محمد. (1392). طراحی الگوی سازمان یادگیرنده برای مراکز آموزش عالی (مطالعه موردی دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین (ع)). فصلنامه روانشناسی نظامی، 4(13):54-69.
خدام‌عباسی، نجمه؛ شهریاری‌پور، رضا؛ امین‌بیدختی، علی‌اکبر. (1396). ارائه مدل نوآوری در دانشگاه بر اساس فرهنگ یادگیری و مدیریت دانش، نامه آموزش عالی، 10(37): 33-60.
خیراندیش، مهدی؛ عباس پور، حامد؛ بارانی، صمد. (1398). الگوی جامع عوامل تسهیل‌گر یادگیری در سازمان‌های دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2(2): 1-28.
دلبری، علی و داوودی، علیرضا (1391). کاربرد تکنیک فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی در رتبه بندی شاخص‌های ارزیابی جاذبه‌های توریستی. مجله تحقیق در عملیات و کاربردهای آن، 9(2)، 57-79.
زالی، محمدرضا. (1379). تعامل فرهنگ و یادگیری سازمانی. فصلنامه علمی-پژوهشی مصباح، 31: 113-138.
زمانی، راحله؛ بهرامی، حمیدرضا و بنی سی، پری ناز (1393). میزان انطباق مؤسسات آموزش عالی در کشور با مولفه‌های سازمان یادگیرنده در مدل سنگه. مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد محلات. فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، 7(2), 53-72.
رفایی قدیمی، محسن (1393). بررسی تحقق ابعاد سازمان یادگیرنده در یک بانک تجاری (مطالعه موردی: بانک انصار استان خراسان رضوی). فصلنامه توسعه مدیریت پولی و بانکی، 2(5),1-15.
محمدی، مرتضی و سهرابی، طهمورث (1396). بررسی نقش فرهنگ یادگیری سازمانی در توانمندسازی کارکنان با میانجی گری انتقال دانش ضمنی. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 32, 155-174.
مشایخی، علی‌نقی؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ مؤمنی، منصور و علیدوستی، سیروس (1384). بررسی عوامل کلیدی مؤثر بر کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای دولتی ایران: کاربرد روش دلفی. فصلنامه مدرس علوم انسانی، ویژه‌نامه مدیریت، 9(3)، 191-233.
نعمتی، محمدعلی (1398). حرکت به سمت دانشگاه‌های نسل سوم برای تحقق گام دوم انقلاب ضروری است. بازیابی شده از 175136&n=537893 http://radiogoftogoo.ir/NewsDetails/?m=
Ahmed, P., & Loh, A., & Zairi, M. (1999). Cultures for continuous improvement and learning. Total Quality Management, 10(4-5),426-434.
Antonacopoulou,E.,Moldjord,C.,Steiro,T.andStokkeland,C. (2020). the new learning organization: part II – lessons from the Royal Norwegian Air Force Academy. The Learning Organization, (2)27,117-132.
Bates, R., & Khasawneh, S. (2005). Organizational learning culture, learning transfer climate and perceived innovation in Jordanian organizations. International Journal of Training and Development, 9(2),96-109
Budhiraja, S., Malhotra, M. and Kaushik, N. (2019). Employees risk taking capabilities and learning organisation: moderating role of organisational size. Int. J. Knowledge and Learning,13(1),66–79.
Chiva, R., Alegre, J., Lapiedra, R. (2007). Measuring organizational learning capability among the workforce. International Journal of Manpower. 28(3), 224–242.
Garvin, D. (1993) Building learning organization. Harvard Business Review, 71(4),78-91.
Goh, S. C. (1998). Toward a learning organization: The strategic building blocks. Advanced Management Journal, 63(2),15-21.
Hersey, P., &,Blanchard, Dewey, J. (1996). Management of behavior, Third ed. N. J. Englewood cliffs: Prentice-Hall.
Hill, R. (1996). A measure of the learning organization. Industrial & Commercial Training, 28(1),19-25.
Hofstede, G. (1991). Organization & Culture; Software of the Mind. Maidenhead, U.K,: McGraw-Hill.
Hsiu-Yen, H. (2009). Organizational Learning Culture's Influence on Job Satisfaction, Organizational Commitment, and Turnover Intention among R&D Professionals in Taiwan during an Economic Downturn. Ph.D. thesis. St. Paul, MN: University of Minnesota.
Hsu, C. C& Brian A. S. (2007). The Delphi Technique: Making Sense of Consensus, Journal of Practical Assessment. Research & Evaluation, 12(10),1-8.
Lira, Leonard L., Beurskens, Keith R. (2017). An Engine for Army Learning. Journal of Military Learning..(2)1 44-55.
Islam, T., Khalid Khan, M., Asad, M., (2019). Workplace Spirituality in South Asian Context: The Role of Learning Culture, Organizational Support and Knowledge Sharing. A research Journal of South Asian Studies, 32(1),195-212.
Knight, William E. (2010). In Their Own Words: Effectiveness in Institutional Research. Association for Institutional Research, 115(1), 1-18.
Kramer, E, Moorkamp, M. Visser, M (2020). Learning to organizeand organizing to learn:the case of Dutch military expeditionary task forces. The Learning Organization. 27(4),1-13.
Marquard, M. (1996). Building the learning organization. New York: McGraw-Hill.
Marsick, V. J. & Watkins, K. E. (2003). Demonstrating the Value of an Organization's Learning Culture: The Dimensions of the Learning Organization Questionnaire. Advances in Developing Human Resources, 5(2),132-151.
Nam, K., Park, S., (2019). Factors Influencing Job Performance: Organizational Learning Culture, Cultural Intelligence, and Transformational Leadership. Performance Improvement Quarterly, 32(2),137-158.
Nembhard, I., & Lapré, M. (2011), Inside the Organizational Learning Curve: Understanding the Organizational Learning Process. Foundations and Trends® in Technology, Information and Operations Management, 4(1),1-103.
Norashikin, H., Safiah, O., Fauziah, N., Noormala, A. I., (2016). Learning Organization Culture, Organizational Performance and Organizational Innovativeness in a Public Institution of Higher Education in Malaysia: A Preliminary Study. Procedia Economics and Finance,37(1),512-519.
Nwankwo, C. Anthony, O, M. Ijeoma, Anyanwu, Success, Onu, Frank Onyekwelu. (2016). The Impact of Risk Taking on Organizational Learning and Resilience as Antecedents to Firm’s Sustainability, International Journal of Novel Research in Marketing Management and Economics, 3(2),201-207.
Pierson, D.(2017) Reengineering Army Education for Adult Learners. Journal of Military Learning. 32(2),31-43.
Rebelo, T. (2014). Learning culture and knowledge management processes: To what extent are they effectively related?, Journal of Work and Organizational Psychology, 30(1),113-121
Rebelo, T., & Gomes, A. (2011). Technology for Creativity and Innovation: Tools, Techniques and Applications, Chapter 11: The OLC Questionnarie. Hershey, New York.
Rupcic, N. (2020). Context related learning opportunities for individual and organizational improvement in learning organizations. The Learning Organization. 27(2),173-180.
Schien, E.H. (1992). Organizational culture and Leadership (2nd ed). San Francisco: Jossey Bass.
Schien, E.H. (1994). Organizational and Managerial Culture as a Facilitator or Inhibitor of Organizational Learning. Cambridge,MA: MIT Sloan School of Management.
Schien, E.H. (1996). Culture: The missing concept in organization studies. Administrative Science Quarterly, 41(2),229-241.
Skerlavaj, M., Song, J.H., Lee, Y. (2010). Organizational learning culture, innovative culture and innovations in South Korean firms. Expert Systems with Applications, 37(9),6390–6403.
Snyder, J. (2016). Learning Organization Models and Their Application to the U.S. Army. consortium of universities Washington, DC Washington DC United States. Technical Report.
Schmidt, C. (2020). Why risk management frameworks fail to prevent wrongdoing, The Learning Organization, 27(2),133-146.
Overstreet, R E. Skipper J. B, Huscroft. J, Cherry, M. Andrew, L. Cooper(2019) Multi-study analysis of learning culture,human capitaland operational performance in supply chain management. Journal of Defense Analytics and Logistics. 3(1),41-59.
Visser, M., (2008). Learning under conditions of hierarchy and discipline: the case of the German Army, 1939–1940, Learn Inq. 2(2),127-137.
Xie, L. (2019), Leadership and organizational learning culture: a systematic literature review, European Journal of Training and Development, 43(1/2),76-104.