دوره و شماره: دوره 4، شماره 2 - شماره پیاپی 12، تیر 1400 
فرا تحلیل پیشایندهای دوسوتوانی سازمانی

صفحه 1-22

10.22034/qjimdo.2021.266289.1395

کامران نظری؛ یوسف وکیلی؛ حمزه خواستار؛ سلطانعلی شهریاری


طراحی مدل توانمندسازی منابع انسانی بر اساس حکمرانی مطلوب

صفحه 157-180

10.22034/qjimdo.2021.176954

شهره احمدپور؛ کرم الله دانشفرد؛ عباس طلوعی اشلقی؛ فریدون رهنمای رودپشتی