مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی‌آباد کتول، علی‌آباد کتول،ایران.

2 دانشیار گروه پژوهشی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی،تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت و اقتصاد کشاورزی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج ، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری، واجد علی آباد کتول، دانشگاه آزاد اسلامی، علی آباد کتول، ایران

10.22034/qjimdo.2021.226797.1294

چکیده

زمینه و هدف: اکوسیستم نوآوری، شبکه‌ای از ارتباطات و تعاملات میان بازیگرانی است که با همکاری و تسهیم دانش، فناوری، مهارت و منابع، توانایی خود را حول یک نوآوری ارتقاء می‌دهند. با توجه به اهمیت فهم این موضوع، این تحقیق به دنبال مدل‌سازی ساختاری تفسیری اکوسیستم نوآوری در صنعت بیمه است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است و در آن از روش کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیری استفاده شده است. برای شناسایی عوامل مؤثر بر اکوسیستم نوآوری از مبانی نظری استفاده شد در گام بعد پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری، داده‌های پژوهش با مراجعه به تعداد 30 نفر از خبرگان گردآوری و با استفاده از نرم‌افزار میک مک تجزیه‌وتحلیل شدند.
یافته‌ها: بر مبنای ابعاد «قدرت هدایت» و «وابستگی»، «ایجاد حکمرانی خوب» به‌عنوان چتر حاکمیتی و راهبری کلان، «پیوند دانشگاه- صنعت- بیمه» به‌عنوان تعاملات فرا سازمانی، «تقویت بازاریابی و رقابت در بازار با محوریت خدمات بیمه» و «توسعه بسترها و زیر ساختارهای صنعت بیمه» در سطح سازمانی، به‌عنوان متغیرهای مستقل کلیدی مانند سنگ زیربنای الگو در سطح هشتم قرار دارند.
نتیجه‌گیری: برای ایجاد و توسعه اکوسیستم نوآوری، سیاست‌گذاران و مدیران صنعت بیمه باید ابعاد سطح هشتم (حکمرانی خوب، پیوند دانشگاه- صنعت- بیمه، تقویت بازاریابی و رقابت در بازار و توسعه زیر ساختارهای صنعت بیمه) را در اولویت سیاست‌گذاری‌های خود قرار دهند.

کلیدواژه‌ها


پورصادق، ناصر.(1397). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر نوآوری باز در صنعت بیمه (مطالعۀ موردی: یک شرکت بیمه‌ای). پژوهشنامه بیمه، دوره 33(2)، 84-65.
صحت، سعید؛ مظلومی، نادر؛ فخیمی محمدپور، حمید.(1394). رابطۀ بین نوآوری سازمانی و مزیت رقابتی در شرکت‌های بیمه. پژوهشنامۀ بیمه،30(2).
طباطباییان، سید حبیب‌الله؛ طهوری، حمیدرضا؛ تقوا، محمدرضا؛ تقوی فرد، محمدتقی.(1397). تحلیل اکوسیستم نوآوری داروهای زیستی در ایران. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 5(4)، 45-9.
عربیون، ابوالقاسم؛ شایع ثانی، محمدمهدی؛ آفتابی، مرتضی؛ کافی موسوی، مرجان.(1395). شناخت و تأثیر اکوسیستم نوآوری در گردشگری. اجلاس بین‌المللی ایده‌های نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری. بارسلونای اسپانیا، مهرماه 95
قادری، پریسا.(1395). سومین اجلاس ملی نظام‌های اطلاعاتی، دانشگاه تهران.
کشتکار هرانکی، مهران.(1395). طراحی الگوی راهبردی نوآوری اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران. رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
گروه محققان بانک جهانی.(1393). سیاست‌گذاری نوآوری در عصر جهانی‌شدن؛ راهنمایی برای کشورهای درحال‌توسعه. ترجمه هادی زارع، تهران، مرکز ملی جهانی‌شدن، چاپ اول.
محمدی، اکبر؛ صدقیانی، مهدی؛ یداللهی، میلا؛ البدوی، امیر.(1397). شناسایی بازیگران کلیدی در توسعه اکوسیستم نوآوری صنعت پایین‌دست پتروشیمی ایران. فصلنامه رشد فن‌آوری، 4(54)، 36-45.
محمودی، میمند؛ مظلومی، نادر؛ وجدانی، فؤاد.(1394). عوامل مؤثر بر نوآوری در صنعت بیمه کشور. پژوهشنامه بیمه، دوره 30(1)،94-53.
Alawamleh, M and Popplewell, K. (2011). Interpretive Structural Modelling of Risk Sources in a Virtual Organisation. International Journal of Production Research, 49(20), 6041-6063.
Agarwal, A, Shankar, R and Tiwari, M K.(2007). Modeling Agility of Supply Chain. Industrial marketing management, 36(4), 443-457.
Cohen, D. (2006). Trois Leçons Sur La Société Post-Industrielle. Paris: Seuil.
Fuerlinger, G. Fandl, U and Funke,T.(2015). The Role of the State in the Entrepreneurship Ecosystem: insights from Germany. Triple Helix, 2(1), 1-26.
Gault, F. (2018). Defining and Measuring Innovation in all Sectors of the Economy. Research policy, 47(3), 617-622.‌
Gobble, M M. (2014). Charting the Innovation Ecosystem. Research-Technology Management, 57(4), 55-59.‌
Gopalakrishnan, S and Damanpour, F.(1992). Innovation Research in Economics, Sociology, and Technology Management: a review and synthesis. Proceedings of the Academy of Management, 52, 488.‌
Granstrand, O and Holgersson, M. (2020). Innovation Ecosystems: A Conceptual Review and a New Definition. Technovation, 90, 102098.
Greenberg, J and Baron, R A.(2000). Behavior in Organizations. Prentice Hall. Inc.
Hwang, V W and Horowitt, G.(2012). The rainforest: The Secret to Building the Next Silicon Valley.
Isenberg, D.(2011). The Entrepreneurship Ecosystem Strategy as a New Paradigm for Economy Policy: Principles for Cultivating Entrepreneurship. Babson Entrepreneurship Ecosystem Project, Babson College, Babson Park: MA.
Isenberg, D. (2013). Worthless, Impossible and Stupid: How Contrarian Entrepreneurs Create and Capture Extraordinary Value. Harvard Business Review Press.
Katz, B and Wagner, J. (2014). The Rise of Urban Innovation Districts. Harv. Bus. Rev.
Kayal, A A. (2008). National Innovation Systems a Proposed Framework for Developing Countries. International Journal of Entrepreneurship and Innovation Management, 8(1), 74-86.
Koskela-Huotari, Kaisa, Bo Edvardsson, Julia M. Jonas, David Sörhammar and Lars Witell. (2016). Innovation in Service Ecosystems—Breaking, Making, and Maintaining Institutionalized Rules of Resource Integration. Journal of Business Research, 69(8), 2964-2971.
Lin, C Y Y and Chen, M. Y. C. (2007). Does Innovation Lead to Performance? An Empirical Study of SMEs in Taiwan. Management Research News.
Mazzucato, M and Robinson, D K. (2018). Co-creating and Directing Innovation Ecosystems? NASA's Changing Approach to Public-Private Partnerships in Low-Earth orbit. Technological Forecasting and Social Change, 136, 166-177.
Neck, H M, Meyer, G D, Cohen, B and Corbett, A C. (2004). An Entrepreneurial System View of New Venture Creation. Journal of Small Business Management, 42(2), 190-208.
Oh, D S, Phillips, F, Park, S and Lee, E. (2016). Innovation Ecosystems: A Critical Examination. Technovation, 54, 1-6.
Rabelo, R J and Bernus, P.(2015). A Holistic Model of Building Innovation Ecosystems. IFAC-PapersOnLine, 48(3), 2250-2257.
Ravi, V, Shankar, R and Tiwari, M. K. (2005). Analyzing Alternatives in Reverse logistics for end-of-life computers: ANP and Balanced Scorecard Approach. Computers & Industrial Engineering, 48(2), 327-356.
Rao, B and Jimenez, B.(2011). A Comparative Analysis of Digital Innovation Ecosystems. In 2011 Proceedings of PICMET'11: Technology Management in the Energy Smart World (PICMET) (pp. 1-12). IEEE.
Roberts, E B and Eesley, C E. (2011). Entrepreneurial Impact: The Role of MIT--an Updated Report. Now Publishers Inc.
Smorodinskaya, N, Russell, M, Katukov, D and Still, K.(2017). Innovation Ecosystems vs. Innovation Systems in Terms of Collaboration and co-Creation of Value. In Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.
Urabe, K. (1988). Innovation and the Japanese Management System. Innovation and Management International Comparisons, Walter de Gruyter.
Vargo, S L and Lusch, R F.(2016). Institutions and Axioms: an Extension and Update of Service-Dominant logic. Journal of the Academy of marketing Science, 44(1), 5-23.
Xiaoren, Z, Ling, D and Xiangdong, C. (2014). Interaction of Open Innovation and Business Ecosystem. International Journal of u-and e-Service, Science and Technology, 7(1), 51-64.