طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری ‏اسلامی ایران ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، تهران، ایران.

2 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران

3 استادیار، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

4 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، اسلامشهر، ایران.

5 استادیار، انشکده مدیریت دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.272287.1401

چکیده

زمینه و هدف: ارزیابی عملکرد از جمله تلاش­هایی است که طراحی و اجرای آن موجب رشد و بلوغ سازمانی شده و سازوکار مناسبی برای رشد، توسعه و پیشرفت و بهسازی سازمان فراهم می‌نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه‌های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توسعه­ای و از لحاظ نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید و خبرگان اجرایی دانشگاه‌های افسری آجا و در بخش کمی شامل 250 نفر از کارشناسان حوزه پژوهش و آموزش بود. در بخش کیفی از روش نمونه­گیری غیر­احتمالی قضاوتی و هدفمند و در بخش کمی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده‌ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه­ساختار یافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای تحلیل داده‌ها در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون(تم) و در بخش کمی از مدل­سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل استفاده شد.
یافته‌ها: یافته­های پژوهش حاکی از شناسایی مولفه­های عملکرد پژوهشی دانشگاه­ها شامل استادان پژوهشگر، کتابخانه، ارزیابی، ایده­ها و اکتشافات، اقدامات پژوهشی اساتید، طرح‌های پژوهشی، مجلات منتشره، همایش علمی، تشویقات و رضایت اساتید و حمایت­ها و تسهیلات پژوهشی بود. نتایج تحلیل­های کمی نیز موید معنی­داری ارتباط بین شاخص­ها و مولفه­های مدل تحقیق بودند.
نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق می­تواند برای ارتقا فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و بهبود آن در دانشگاه‌های آجا مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

کلیدواژه‌ها


آراسته، حمیدرضا و حسین پور، رضا.(1388). تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد مراکز پژوهشی دفاعی. فصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی،1(4)،136-115.
ابراهیمی، علیرضا؛ ساعتی، صابر و رئیسی، صدیق.(1390). ارزیابی عملکرد پژوهشی اساتید با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها، کاربردی در دانشکده صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب. فصلنامه تحقیق در عملیات در کاربردهای آن(ریاضیات کاربردی)،8(2)،80-71.
احتشام‏ راثی، رضا و ناجی، عیسی. (1399). ارزیابی عملکرد سازمان با استفاده از دو رویکرد تلفیقی DEA-BSC و ANN-DEA. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، 9(43)، 91-101.‎
احمدزاده فرد، محمدحسن و مینایی، حسین.(1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا بر مبنای کارت امتیازی متوازن BSC از سال 1382 تا 1395. علوم و فنون نظامی، 12(37)، 5-23.‎
اسدی، اسماعیل؛ ذاکری، محمد؛ زراعتی، محسن و وثوقی نیری، عبداله. (1393). الگوی ارزیابی عملکرد دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری بر اساس تکنیک کارت امتیازی متوازن. فصلنامۀ علمی مطالعات منابع انسانی، 4(4)، 151-177.
اصغری، حرمت؛ دانش­فرد، کرم الله و میرسپاسی، ناصر. (1395). ارائه الگوی ارزیابی عملکرد پارک‌های علم و فناوری. مدیریت منابع در نیروی انتظامی، 4(1)، 11-34.
بابایی، مریم؛ رضایان، سحر و جوزی، سید علی.(1400). ارزیابی عملکرد سامانه مدیریت بهداشت ایمنی و محیط ‌زیست در پروژه طراحی و ساخت سد در گروه صنعتی تهران با استفاده از مدل تعالی سازمانی (EFQM). بهداشت و ایمنی کار،۱۱ (۳)،۴۱۷-۴۳۲.
حلاجیان، علی؛ مستحفظیان، مینا؛ میرصفیان، حمیدرضا و زاهدی، حمید.(1399). ارزیابی عملکرد سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان بر اساس الگوی سیپ با رویکرد ورزش شهروندی. پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی،۱۰ (۲۰)،۲۰۳-۲۲۷.
خلیلی، علی اصغر؛ صفانیا، علی محمد؛ زارعی، علی و معصومی، حسن. (1400). چارچوب ارزیابی عملکرد سازمان لیگ حرفه ای فوتبال ایران: با رویکرد گراندد تئوری. پژوهش­های معاصر در مدیریت ورزشی، 11(21)، 14-1.
سیدنقوی، میرعلی؛ صحت، سعید؛ دهقانان، حامد و فرهادی علی. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه‌های نظامی مبتنی بر چهارچوب تعالی و بالندگی سازمانی (موردمطالعه: یکی از دانشگاه‌های افسری). مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، 6(15 )، 39-63.
صمدی میارکلائی، حسین؛ فضلی، سیدسجاد و صمدی میارکلائی، حمزه. (1397). ارزیابی عملکرد یک سازمان نظامی براساس مدل سرآمدی‌سازمانی (EFQM). علوم و فنون نظامی، 14(44)، 117-140.
رشیدزاده، فتح اله.(1391). ارزیابی عملکرد دانش آموختگان دانشگاه افسری امام علی(ع). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت نظامی، 12(45)،44-11.
رضوی، سید علی اصغر؛ درزی خلردی، صغری و قیاسی، میترا. (1400). مدل بلوغ قابلیت و بهینه‌سازی ارزیابی اثربخش کتابخانه­های دانشگاهی (روش فراترکیب). فصلنامه بازیابی دانش و نظام‌های معنایی،2(1)، 19-1.
روشنی، علی؛ بنه­سی، حسن؛ حسنی، محمد و قلاوندی، حسن. (1400). شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های بالندگی پژوهشی به منظور طراحی مدل مفهومی(مورد مطالعه؛ اعضای هیأت علمی دانشگاه ارومیه). مدیریت و برنامه­ریزی در نظام‌های آموزشی،14(2)، 31-16.
دادرس، محمدحسین و ولیوند زمانی، حسین.(1391). ارزیابی عملکرد نظام‌های پژوهش‌های غیر صنعتی ارتش جمهوری اسلامی ایران. فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت نظامی، 48(12)، 42-11.
غفورنیا، محمد؛ قویدل، شریفه و بهبودی، محمد رضا. (1400). ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد دانشگاه هرمزگان با رویکرد ترکیبی کارت امتیازی متوازن(BSC )، تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و پویایی شناسی سیستم‌ها(SD). مدیریت و برنامه­ریزی در نظام‌های آموزشی، 14(2)، 32-15.
قلی‌پور، آرین.(1398). مدیریت منابع انسانی، تهران، انتشارات سمت.
قمی، حمیدرضا؛ رحمانی، مرتضی و خاکزار، مرتضی. (1396). ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌ مراتبی و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فصلنامه مدیریت نظامی،17(67)، 141-167.
قنبری، حمیده؛ ابراهیمی سرو علیا، محمد حسن؛ امیری، مقصود؛ بولو، قاسم و قربانی زاده، وجه الله. (1399). شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور. فصلنامه علمی کارافن، 17(3)، 13-27.
قمی، حمیدرضا؛ رحمانی، مرتضی و خاکزار، مرتضی. (1396). ارزیابی عملکرد پژوهشی یک دانشگاه دولتی با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی و تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای. فصلنامه مدیریت نظامی، 17(67)، 141-167.
قهرمانی، علی اکبر و تقوایی، لیلا. (1395). ارزیابی عملکرد دانشگاه علمی کاربردی استان گیلان بر اساس الگوی تعالی سازمانی EFQM. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول، (ویژه نامه)، 247-263.
کاپلان، رابرت.(1397). ارزیابی عملکرد: شاخص­های ارزیابی، شناسایی نواقص و پرهیز از خطاهای مرسوم، ترجمه مسعود بینش، تهران، چاپ ششم. 
مهربان هلان، محمدمهدی؛ ملکوتی خواه؛ سروش، علی احمدی، علیرضا. (1400). توسعه مدل ارزیابی عملکرد مدارس جمهوری اسلامی ایران بر اساس الگوی کارت امتیاز متوازن (مطالعه موردی مدارس پروژه ایماوا). مدیریت و برنامه­ریزی در نظام‌های آموزشی، 14(2)، 19-1.
وثوق، فرشته؛ احمدی، غلامعلی؛ حسن­مرادی، نرگس و محمد داودی، امیرحسین.(1399).شناسایی ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های بومی ارزیابی عملکرد پژوهش در دانشگاه‌ها (مطالعه موردی: دانشگاه‌های آزاد اسلامی شهر تهران). مدیریت و برنامه ریزی در نظام‌های آموزشی، 11(20)، 82-59.
Armstrong, M.(2006). Performance Management: Key Strategies and Practical Guidelines. Great Britain: Kogan Page.
Asif, A., and Rathore, K.(2021). Behavioral Drivers of Performance in Public-Sector Organizations: A Literature Review. SAGE Open, 11(1), 15-28.
Azma, F.(2010). Qualitative Indicators for The Evaluation of Universities Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 5408-5411.
Braun, V., and Clarke, V.(2006). Using Thematic Analysis In Psychology. Qualitative research in psychology, 3(2), 77-101.
Camilleri, M. A.(2021). Using The Balanced Scorecard As a Performance Management Tool in Higher Education. Management in Education, 35(1), 10-21.
Camilleri, M.A. (2021), Evaluating Service Quality and Performance of Higher Education Institutions: A Systematic Review and a Post-Covid-19 Outlook. International Journal of Quality and Service Sciences, 13(2). 268-281.
Cheah, S. L. Y., and Yuen-Ping, H. O. (2021). Commercialization Performance of Outbound Open Innovation Projects in Public Research Organizations: The Roles of Innovation Potential and Organizational Capabilities. Industrial Marketing anagement, 94, 229-241.
Das, D. N., and Chattopadhyay, S. (2014). Academic Performance Indicators: Straitjacketing Higher Education. Economic and Political Weekly,49(50),68-71.
Dwivedi, R.; Prasad, K.; Mandal, N.; Singh, S.; Vardhan, M. and Pamucar, D. (2021). Performance Evaluation of an Insurance Company Using an Integrated Balanced Scorecard (Bsc) and Best-Worst Method (Bwm). Decision Making: Applications in Management and Engineering, 4(1), 33-50.
Kamble, S. S.; Gunasekaran, A.; Ghadge, A. and Raut, R. (2020). A Performance Measurement System for Industry 4.0 Enabled Smart Manufacturing System in Smmes-A Review and Empirical Investigation. International Journal of Production Economics,1(229), 62-87.
Li, Z. and Gao, X. (2021). Makers’ Relationship Network, Knowledge Acquisition and Innovation Performance: An Empirical Analysis from China. Technology in Society, 66, 10-34.
 Oliveira, C.; Martins, A.; Camilleri, M. A. and Jayantilal, S. (2021). Using the Balanced Scorecard for Strategic Communication and Performance Management. In Camilleri, M.A. (Ed.),  Strategic Corporate Communication in the Digital Age. Emerald Bingley, UK.
Manville, G. and Greatbanks, R. (2020). Performance Management in Hybrid Organisations: A Study in Social Housing. European Management Journal, 38(3), 533-545.
Sood, S. K. (2021). Bibliometric Monitoring of Research Performance in Ict-Based Disaster Management Literature. Quality and Quantity, 55, 103-132.
Varouchas, E.; Sicilia, M. Á. And Sánchez-Alonso, S. (2018). Academics’ Perceptions on Quality in Higher Education Shaping Key Performance Indicators. Sustainability, 10(12), 4752.
Wang, B. and Wei, S. (2019). Research on Competency Model of Top Management of Coal Enterprises, In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 252(5), 1-7.