تدوین مدل پنجره فرصت کارآفرینی و تاثیر آن بر چابکی سازمانی صنعت خودروسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 استادیار،گروه مدیریت ،دانشگاه کردستان،کردستان،ایران

3 استادیار،گروه مدیریت ، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

10.22034/qjimdo.2021.257130.1381

چکیده

زمینه و هدف: چابکی سازمانی توانایی کشف و بهره برداری از فرصت‌های کارآفرینی در بازارهای در حال تغییر است. از طرفی فرصت‌های کارآفرینی دارای یک چارچوب زمانی خاص می‌باشند و بعد از گذشت این زمان مطلوبیت خود را از دست می‌دهند. طراحی مدلی برای شناخت فرصت کارآفرینی به منظور چابک سازی سازمان هدف این تحقیق است.
روش‌شناسی: در این پژوهش از استراتژی پژوهش آمیخته استفاده شده است. در بخش کیفی از روش فراترکیب بر اساس الگوی سندلوسکی و بارسو در بخش کمی از مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. در بخش کیفی برای ارزیابی کیفیت مقالات از روش مهارت‌های ارزیابی ضروری و برای سنجش اعتبار کدهای استخراجی از روش کاپا استفاده شد.­ جامعه آماری در بخش کیفی شامل مقالات، کتب و گزارش‌های پژوهشی سال 1956 تا سال 2019 میلادی و در بخش کمی شامل مدیران، کارشناسان و نخبگان صنعت خودروسازی در سال 1398 بود. برای بررسی اعتبار مدل نیز از شاخص‌های نیکویی برازش استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که مدل پنجره فرصت کارآفرینی دارای 8 مؤلفه اصلی (تغییرات اقتصادی، تغییرات بازار و صنعت، تغییرات اجتماعی و فرهنگی، تغییرات تکنولوژی، تغییرات سیاسی و قانونی، نقایص بازار، دانش جدید و تغییرات جمعیتی) و 24 مؤلفه فرعی است و رابطه آن با چابکی سازمانی معنادار است.
نتیجه‌گیری: مدیران و سرپرستان صنعت خودروسازی می‌توانند با شناخت نشانه‌های محیطی پنجره‌های فرصت و استفاده از فرصت‌ها به کارآفرینی پرداخته و چابکی را در شرکت ایجاد نمایند.

کلیدواژه‌ها


ابراهیمیان جلودار، یاسر؛ ابراهیمیان جلودار، محمود.(1390). چابکی سازمانی: سرعت پاسخگویی و انعطاف‌پذیری سازمانی. فصلنامه توسعه انسانی پلیس، 8(39)، صص 34 -13.
اژدری، زمان؛ دادخواه تیرانی، مهدی؛ یوسفی، مجید.(1392). بررسی رابطه بین کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی: مطالعه موردی یکی از صنایع هوانوردی کشور، همایش دانشگاه کارآفرین.
اسماعیلی، مهدی؛ ربیعه، مسعود؛ حیدری، علی.(1392). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر چابکی منابع انسانی در صنعت خودرو ایران. چشم‌انداز مدیریت دولتی، 15، 117-95.
آقایی، میلاد؛ آقایی، رضا.(1393)، ارائه الگوی مفهومی چابکی سازمانی. رشد و فناوری، سال دهم، شماره 39، صص 43-37.
افلاکی فرد، حسین؛ نیک فرجام، سعیده؛ قلعه نویی، محمد.(1398). رابطه کارآفرینی سازمانی و چابکی سازمانی با میانجی‌گری مدیریت دانش (مورد مطالعه: استادان دانشکده فنی پسران مرودشت). رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 11(4)، 268-278.
امین بیدختی، علی اکبر؛ محمدی حسینی، سید احمد؛ حسین پور، عذرا.(1395). رابطه رضایت کارآفرینی سازمانی با چابکی سازمانی: آزمون نقش میانجی تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه سمنان). پژوهشنامه آموزش عالی، سال نهم، شماره 35، صص 135-155.
جعفرنژاد، احمد و زارعی؛ علی اصغر.(1384). بررسی نقش عوامل درون سازمانی در تبیین مدلی برای تبدیل سازمان‌های فعلی به سازمان‌های چابک در صنایع الکترونیک و مخابرات کشور. مجله فرهنگ مدیریت، شماره دهم، صص 67 - 86
جعفرنژاد، احمد؛ شهایی، بهنام.(1386). مقدمه‌ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: موسسه انتشارات کتاب مهربان ناشر.
چراتچیان،­ ایمان؛ قربانی، سعید.(1393). تحلیل آثار سیاست‌های پولی و مالی بر کارآفرینی (با تأکید بر بخش زنان). توسعه کارآفرینی، 7(4):793-773.
رستمی، مرضیه؛ فیض بخش، علیرضا.(1392). ارائه گونه شناسی از فرصت‌های کارآفرینی بر اساس منشأ و فرایند شکل‌گیری آن‌ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، (7)27، 1-3.
 فتاحی، حمیدرضا؛­­­­­­ طباخیان، ندا.(1395). بررسی نقش‌سیاست‌های دولت در بهره‌برداری از فرصت‌های کارآفرینانه. فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی،4(16)، 151-173.
فرزی، حامد؛ عباسی، همایون؛ زردشتیان، شیرین.(1394). تبیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی با کارآفرینی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان ایران. مدیریت ورزشی، دوره 8، شماره 8، 713-729.
کریمی، آصف؛ رحمانی، سوما.(1394). طراحی مدل کسب و کار برای چابکی سازمان. توسعه کارآفرینی، دوره 8، شماره 2، 273 -292.
کمیجانی، اکبر؛ سهیلی احمدی، حبیب؛ قربانی، پوریا.(1391). نگاهی به نقش عوامل مؤثر اقتصاد کلان در ترکیب انگیزشی کارآفرینان. فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای،17(1)، 49-72.
محمدی‌الیاسی، قنبر؛ رکنی، ندا؛ طیبی، کمیل.(1390). نقش شبکه‌های اجتماعی در تشخیص فرصت‌های کارآفرینی. توسعه کارآفرینی،3(11)، 26-7.
ممیز، عباس؛ آیت‌اله، مهدی.(1392). آینده فرصت‌های کارآفرینی در حوزه زمین‌گردی مطالعه موردی؛ منطقه جلفا. نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال دوازدهم، شماره 26، 7-22.
هومن، حیدر علی.(1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. انتشارات سمت، چاپ اول.
Acs, Z. J.(2008). Foundations of High Impact Entrepreneurship. Foundations and Trends in Entrepreneurship, 4(6), 535–620
 Agarwal, A; Shankar, R; Tiwari, M. K.(2007). Modeling Agility Of Supply Chain. Industrial Marketing Management, 36(4), 443-457.
Ahmad, H.(2010). Personality Traits among Entrepreneurial and Professional CEOs in SMEs. International Journal of Business and Management, 5(9), 203-213.
Angulo,G; María, J; Salvador, P; Isabel, M.(2017). How Economic Freedom Affects Opportunity and Necessity Entrepreneurship in the OECD Countries. Journal of Business Research, 73, 30–37.
Arteta, B.M; Giachetti, R.E.(2004). A Measure of Agility and the Complexity of the Enterprise System. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing, 20(3),495-503
Bagheri, A.(2017). The Impact Of Entrepreneurial Leadership On Innovation Work Behavior And Opportunity Recognition In High-Technology Smes. Journal of High Technology Management Research, 28(2),1-8.
Blank, R.(2009).Economic Change And The Structure Of Opportunity For Less-Skilled Workers In Changing Poverty,Changing Policies,Edited By Maria Cancian And Sheldon Danziger,63-91.NewYork;Russel sage Foundation.
Choi, Y. R; Shepherd, D. A.(2004). Entrepreneurs´ Decisions to Exploit Opportunities. Journal of Management, 30,377-395.
Christopher, M.(2000). The Agile Supply Chain – Competing in Volatile Markets, Industrial Marketing Management, Vol. 29,37-44.
Cohen, B; Winn, M.(2007). Market Imperfections, Opportunity And Entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(1), 29– 49.
Coronado M; Sarhadi, M; Millar, C.(2002). Defining A Framework For Information Systems Requirements For Agile Manufacturing. International Journal of Production Economics, 75, 57-68.
Dalken, F.(2014). Are Porter’s Five Competitive Forces still Applicable? A Critical Examination Concerning the Relevance for Today’s Business, 3rd IBA Bachelor Thesis Conference.
Doyle, P; Ho, M.(2010). How Opportunities Develop in Social Entrepreneurship.’ Entrepreneurship Theory and Practice, 34(4): 635-659.
Dove, R.(1999). Knowledge Management, Response Ability, And The Agile Enterprise. Journal of Knowledge Management, 3 (1), 18–35.
Drucker, P.F.(1986). Innovation and Entrepreneurship, Published January 1st 1993 by HarperBusiness. Available On taylor & francis eBooks. ISBN: 9781138019195.
Giachetti, C; Marchi, G.(2017).‌ Successive Changes In Leadership In The Worldwide Mobile Phoneindustry: The Role Of Windows Of Opportunity And Firms’ Competitive Action. Research Policy,46(2), 352-364.
Grant, M.J.(2000). Proactive Behavior in Organizations. Journal of Management; 26(3): 435 462
He,Chao.(2012). Inflation, Entrepreneurship and Growth.Hanqing Advanced Institute of Economics and Finance. Renmin University of China. 18(3),435–455.
Hills, G.E.(1995). Opportunity Recognition By Successful Entrepreneurs: A Pilot Study. Frontiers of Entrepreneurship Research. Babson College, Wellesley, MA, 103–121.
Holcombe, Randall G.(2003). The Origins of Entrepreneurial Opportunities. Review of Austrian Economics, 16(1), 25–43.
Hougard,S.(2005).The Business Idea The Early Stages of Entrepreneurship. Springer, Berlin.
Johnson, RB; Onwuegbuzie, AJ; Turner, LA. (2007). Toward A Definition Of Mixed Methods Research. J Mi Methods Res,1(2):112–33.
Kirzner, M.(1982). Uncertainty, Discovery, And Human Action: A Study Of The Entrepreneurial Profile In Themisesian System. In I. M. Kirzner (Ed.) Method, process and Austrian Economics.‌Lexington, MA:Lexington Books.
Kohlbacher, F; Herstatt, C; Levsen, N.(2015). Golden Opportunities for Silverinnovation: How Demographic Changes Give Rise to Entrepreneurial Opportunities to Meet the Needs of People. Technovation, 39(3):73–82
Koriat, A.(2007). Metacognition And Consciousness. In P. D. Zelazo, M.
Lachman, M. E. (1998). Small Business Versus Entrepreneurship Revisited. In: Brockhans, R.H.(ed.) Entrepreneurship Education: a Global View. Burlington:Ashgate.
Lee,k; Malerba, F.(2017). Catch-Up Cycles And Changes In Industrial Leadership:Windows Ofopportunity And Responses Of Firms And Countries In The Evolution Ofsectoral Systems. Research Policy, 46(2):338-351.
Marino,M; Parrotta,P; Pozzoli,D.(2012). Does Labor Diversity Promote Entrepreneurship? Economics Letters, 116(1),15-19.
De Jong, J; Marsili, O.(2015). The Distribution Of Schumpeterian And Kirznerian Opportunities. Small Business Economics, 44(1), 19-35.
Mason, J.(2018). Entrepreneurship In Knowledge-Based Services: Opportunity And Challenges For New Venture, And Workforce Development. Journal of Business Venturing Insights, Elsevier, vol. 10(C), pages 1-1.
Mates, G; Yakalan, J; Bradish, P.(2005). Agile Networking: Competing Through Internet and Intranets. Prentice Hall, New Jersey.
Minniti M.(2005). Entrepreneurship And Network Externalities. Journal of Economic Behavior and Organisations, 57, 1-27.
Rae, D.(2000). Understanding Entrepreneurial Learning: A Question Of How. International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, 6(3),145-159.
Rana I.A; Bhatti S.S.(2018). Lahore, Pakistan-Urbanization Challenges and Opportunities. Cities, 72(2018), 348-355.
Ringen, G; Schulte, K.(2017). Continuous Step Change Production Process Improvement as Enablers for Product Redesign and New Market Opportunities. IFIP International Conference on Advances in Production Management Systems, 57-64.
Sambamurthy, V; Bharadwaj, A; Grover, V.(2003). Shaping Agility through Digital Options: Reconceptualizing the Role of Information Technology in Contemporary Firms. MIS Quarterly, 27 (2), June, 237-263.
Sandelowski, M; Barroso, J. (2007). Handbook For Synthesizing Qualitative Research. New York: Springer.
Sarasvathy, S.D; Dew, N; Velamuri, S.R; Venkataraman, S.(2003). Three Views Of Entrepreneurial Opportunity. In Handbook of Entrepreneurship Research, USA: 141–160.
Schumpeter, J. (2000). Entrepreneurship as Innovation. Entrepreneurship: The Social Science View: 51-75. Available at: https://ssrn.com/abstract=1512266
Sherman,W. S; Black,J.(2015). The Role of Market Structure as a Lens to Differentiate Strategy from Entrepreneurship Authors. Society for Advancement of Management. International Business Conference.
Seifert, R. W; Leleux, Benoît F; Tucci, Christopher L.(2008). Nurturing Science-basedVentures, An International Case Perspective. Springer-Verlag London Limited.
Shane, S; Venkataraman, S.(2000). The Promise Of Entrepreneurship As A Field Of Research. Academy of Management Review, 26 (1), 217–226.
Shane, S.; Nicolaou, N; Cherkas, L; Spector, T. D.(2010). Do Openness to Experience and Recognizing Opportunities have the Same Genetic Source. Human Resource Management, 49(2), 291–303.
Shane,S.(2003)A General Theory of Entrepreneurship.Edward Elgar, Cheltenham.
Sharifi,H; Zhang,Z.(2001). Agile Manufacturing In Practice,Application Of A Methodology. International Journal of Operations & Production Management, 21 (5/6), 772-794.
Short, J; Ketchen, D; Shook, C; Ireland, R.(2009). The Concept of Opportunity in Entrepreneurship Research: Past Accomplishments and Future Challenges. Journal of Management, 36(1), 40-65
Shu, R; Ren, S; Zheng, Y.(2018). Building networks into Discovery: The link Between Entrepreneur Network Capability and Entrepreneurial Opportunity discovery. Journal of Business Research, Elsevier, 85(C), 197-208.
Siegel,D; Renko,M.(2012). The Role Of Market And Technological Knowledge In Recognizing Entrepreneurial Opportunities. Management Decision, 50(5),797-816
Simon, M; Houghton, K. A.(1956). Cognitive Biases, Risk Perceptions And Venture Formation: How Individuals Decide To Start Companies, Journal of Business Venturing, 15,113-134.
Sobel, R; Clark, J; Lee, D.(2007). Freedom, Barriers to Entry, Entrepreneurship, and Economic Progress. Review of Austrian Economics, 20(4), 129-138.
Stevens, J.(1996). Applied Multivariate Statistics For The Social Sciences. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates
Sull, D. N; Wang Y.(2005). The Three Windows of Opportunity. Harvard Business School – Working Knowledge.
Timons, J. A; Spinelli, S.(2007). New Venture Creation: Entrepreneurship for the 21st Century. New York: McGraw-Hill Co.
Van Hoek R; Harrison A; Christopher M.(2001). Measuring Agile Capabilities In The Supply Chain. International Journal of Operations & Production Management, 21(1/2), 126-148.