دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 13، مهر 1400 
بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان شرکت آب منطقه ای کرمان در راستای ارتقای نوآوری

صفحه 147-168

10.22034/qjimdo.2021.176625

نوید فاتحی راد؛ سمانه کریمی افشار؛ حسین ابوسعیدی؛ سعید ده یادگاری؛ علی شجاعی؛ محمدهادی فتح نژاد