واکاوی عوامل تقویت‌کننده بازاریابی کارآفرینانه: مروری نظامند با تکنیک فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران.

2 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران.

3 استادیار اقتصاد، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران.

4 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس ، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.250241.1361

چکیده

زمینه و هدف: بازاریابی کارآفرینانه یکی از موضوعات جدید در حوزه مدیریت و بازاریابی است که نقش به سزایی در آینده سازمان­ها دارد. هدف این تحقیق مطالعه نظام‌مند بازاریابی کارآفرینانه در قالب شناسایی عوامل تقویت‌کننده به کمک روش فراترکیب است.
روش‌شناسی: در این پژوهش تعداد 605 متن علمی معتبر به زبان فارسی و انگلیسی در بازه سال‌های 2020-2001 میلادی و 1397-1388 شمسی شناسایی و استخراج شدند. تعداد 71 عنوان پژوهشی از روش مهارت‌های ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ(CASP) مورد استفاده قرار گرفت. برای تحلیل ادبیات پژوهش از روش فراترکیب استفاده شد.
یافته‌ها: پس از مطالعه و استخراج متن، کدهای کلیدی با نرم‌افزار مکس کیو دی ‌ای استخراج و خوشه‌بندی شده و در قالب مفهوم و مؤلفه‌ها تنظیم شدند. یافته‌ها نشان داد که پیشران‌های بازاریابی کارآفرینانه دارای دو مؤلفه اصلی، 8 مفهوم و 42 شاخص شامل عوامل داخلی (شامل 5 مفهوم اصلی ذهنیت‌گرایی کارآفرینانه، ساختار سازمانی، فرهنگ، مدیریت دانش و هوش هیجانی) و عوامل خارجی(شامل 3 مفهوم اصلی برندسازی، بازاریابی نوین و بهبود ارتباطات) بودند.
نتیجه‌گیری: بازاریابی کارآفرینانه دارای مولفه‌های اصلی و شاخص‌های متعددی است که می­تواند به مدیران در توسعه فعالیت‌های نوآورانه به عنوان نیروی محرکه سازمان­ها کمک شایان توجهی کرده و آنها را به سازمان‌های پیشرو در حوزه خود تبدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


امینی، علیرضا؛ دولتشاه، پیمان؛ فتاحی حمیدرضا.(1396). سرمایۀ اجتماعی، بازاریابی کارآفرینانه و نقش میانجی تسهیم دانش. مدیریت سرمایة اجتماعی،4(4)، 547-569.
حمیدی‌زاده، محمدرضا؛ پشاآبادی، میکایل؛ عطایی، مهدی؛ حیاتی، بهزاد.(1394). بررسی الگـویی کمـی از اثر ابعاد بازاریابی کارآفرینانه بر چابکی سازمانی(مـورد مطالعـه: مراکـز آموزشـی خصوصـی). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی،7(3)، 601-620.
خزائی‌پور، مرتضی؛ تاح زاد نمین، ابوالفضل؛ ضرغام برجنی، حمید؛ کروبی، مهدی.(1398). بازاریابی کارآفرینانه هتلداری در ج.ا.ا. یک الگوی کاربردی. فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری،14(46)،1-46.
رضایی، روح اله؛ منگلی، نسرین؛ صفا، لیلا.(1394). بررسی مفهوم و ابعاد بازاریابی کارآفرینانه و تأثیر آن در کسب‌وکارهای کوچک و متوسط. نشریه کارآفرینی در کشاورزی، 2(2)، 1-16.
رضائی، روح‌الله؛ منگلی، نسرین؛ صفا، لیلا.(1396). اثر میانجی بازاریابی کارآفرینانه در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و عملکرد کسب و کارهای گلخانه‌ای در شهرستان جیرفت. دو فصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی، 13(1)،37-53.
رضوانی، مهران؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ آذر، عادل؛ احمدی پرویز.(1388). مفهوم پردازی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی در بنگاه‌های کارآفرین ایرانی: بخش صنایع غذایی. نشریه توسعه کارآفرینی،2(3)، 31-53.
رضوانی، مهران؛ خداداد حسینی، سیدحمید؛ آذر، عادل؛ احمدی پرویز.(1388)، تأملی بر مبانی پارادایمیک و پارادایم نگاری در مطالعات میان‌رشته‌ای(مورد مطالعه: بازاریابی کارآفرینانه). فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی،2(1)، 119-147.
رضوی، سیدمصطفی؛ زالی، محمدرضا؛ رشیدی، محمود؛ دیداری جاوید.(1390). نقش گرایش کارآفرینانه در عملکرد سازمانی؛ شعب بانک ملت شهر تهران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی،3(5)، 95-116.
سید جوادین، سید رضا؛ مقیمی، سید محمد؛ سید امیری، نادر. (1394). بازاریابی کارآفرینانه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط صنعت فناوری اطلاعات با رویکرد نظریة زمینه‌ای کلاسیک. فصلنامه مدیریت بازرگانی،7(1)، 101-125.
صفری، علی؛ قره باشلونی، راضیه.(1393). بررسی رابطۀ بازاریابی کارآفرینانه و عملکرد بازاریابی از طریق نوآوری(موردی مطالعۀ: شرکت‌های فعـال در سـه صـنعت اتوماسـیون صـنعتی، مخـابرات و ارتباطات، رایانه و تجهیزات دیجیتال). فصلنامۀ مدیریت بازرگانی، 6(4)، 809- 826.
طغرایی، محمد تقی؛ رضوانی، مهران.(1391). نگاشت مفهومی سرمایه اجتماعی در فعالیت‌های بازاریابی کارآفرینانه شرکت‌های کوچک. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 2(3)، 87 – 106.
الله‌دادی، مهدی؛ تاج‌زاده نمین، ابوالفضل؛ ایراندوست، منصور؛ سلطان‌پناه، هیرش.(1397). طراحی اکوسیستم بازاریابی کارآفرینانه دیجیتال برای خرده‌فروشی‌های اینترنتی ایران. دو فصلنامه مطالعات مصرف‌کننده،5(2)، 135-154.
 مبارکی، محمدحسن؛ رضوانی، مهران؛ یدالهی فارسی، جهانگیر؛ طغرایی، محمدتقی.(1395). طراحی و تبیین مدل مفهومی آمیخته بازاریابی کارآفرینانه در کسب‌وکارهای خلاق هنری (مورد مطالعه: صنایع خلاق). فصلنامه علمی-پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، 6(3)، 37-52.
ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ شرفی، وحید.(1395). شناسایی و دسته‌بندی ذهنیت کارآفرینان در مورد بازاریابی کارآفرینانه با استفاده از روش کیو. نشریه توسعه کارآفرینی، 9(3)، 533-551.
Amjad, T.; Rani, Sh. and Sa'atar, Sh.(2020). A New Dimension of Entrepreneurial Marketing and Key Challenges: A Case Study from Pakistan. SEISENSE Journal of Management, 3(1) , 1-14.
 Amjad, T.; Rani, Sh. and Saatar, Sh.(2020). Entrepreneurial Marketing Theory. Current Developments and Future Research Directions, 3(1) , 27-46.
 Bäckbro, J. and Nyström, H.(2006). Entrepreneurial Marketing: Innovative Value Creation. MA Thesis, JÖNKÖPING International Business School.
 Becherer, R. C.; Helms, M. and Mcdonalds, J.(2012). The Effect Of Entrepreneurial Marketing On Outcome Goals In Smes. New England Journal of Entrepreneurship, 15(1) , 7- 12.
 Capon, N.; Farley, J. U.; Lehmann, D. R. and Hulbert, J. M(1992). Profiles Of Product Innovators Among Large Us Manufacturers. Management Science, 38(1) , 57-169.
 Eggers, F.; Hansen, D.J. and Davis, A.E.(2012). Examining The Relationship Between Customer And Entrepreneurial Orientation In Nascent Firms. International Entrepreneurship and Management Journal, 8(2) , 203-222.
 Finfgeld Connett, D.(2006). Meta Synthesis Of Presence In Nursing. Journal of Advanced Nursing, 55(6), 708-714.
 Foo, M. D.; Uy, M. A. and Baron, R. A.(2009). How Do Feelings Influence Effort? An Empirical Study of Entrepreneurs’ Affect and Venture Effort. Journal of Applied Psychology , 94(4) , 1086– 1094.
 Franco, M.; De Fatima Santos, M.; Ramalho, I. and Nunes, C.(2014). An Exploratory Study of Entrepreneurial Marketing in SMEs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(2), 265–283.
 Gilmore, A.(2011). Entrepreneurial and SME Marketing. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 137‐ 145.
 Hills, G. E.; Hultman, C. M. and Miles, M. P.(2008). The Evolution And Development Of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business Management, 46(1), 99-112.
 Hills, G. E. and Hultman, C. M.(2011). Academic Roots: The Past And Present Of Entrepreneurial Marketing. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 24(1), 1-10.
 Hills, G.E. and Hultman, C.(2014). Entrepreneurial Marketing: Conceptual And Empirical Research Opportunities. Entrepreneurship Research Journal, 3(4), 437-448.
 Ionita, D.(2012). Entrepreneurial Marketing: A New Approach For Challenging Times. Management and Marketing Challenges for the Knowledge Society, 7(1), 131-150.
Ismail, M.; Zainol, F. A.; Daud, W. N. W.; Rashid, N. and Afthanorhan, A.(2018). Application of Entrepreneurial Marketing to the Marketing Mix: Why it Matters to SMEs in Malaysia?. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(12), 850–865.
Jones, R.; Suoranta, M. and Rowley, J.(2013). Entrepreneurial Marketing: A Comparative Study. The Service Industries Journal, 33(7), 705-719.
Jones, R. and Rowley, J.(2011). Entrepreneurial Marketing In Small Businesses: A Conceptual Exploration. International Small Business Journal, 33(1), 103-120.
 Kilenthong, P.; Hultman, C.M. and Hills, G.E.(2016). Entrepreneurial Marketing Behaviours: Impact Of Firm Age, Firm Size And Firm's Founder. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 18(1), 127-145.
 Kolongahapitiya, A.(2018). Progression of Theory of Entrepreneurial Marketing (EM). International Journal of Engineering Technologies and Management Research , 5(5), 41-57.
 Kurgun, H. Bagiran; D. Ozeren, E. and Maral, B,(2011). Entrepreneurial Marketing-The Interface between Marketing and Entrepreneurship, A Qualitative Research on Boutique Hotels. European Journal of Social Sciences, 26(3), 340–357.
 Maritz, A.; Frederick, H. and Valos, M.(2010). A Discursive Approach To Entrepreneurial Marketing: Integrating Academic And Practice Theory. Small Enterprise Research , 17(1), 74-86.
 Martin, M. D. (2009). The Entrepreneurial Marketing Mix. Qualitative Market Research: An International Journal, 12(4), 391–403.
 Moriarty, J.; Jones, R.; Rowley, J. and Kupiec-Teahan, B.,(2008). Marketing In Small Hotels: A Qualitative Study. Marketing Intelligence and Planning, 26(3), 293-315.
 Morris, M. H.; Schindehutte, M. and LaForge, R. W.(2002). Entrepreneurial Marketing: A Construct For Integrating Emerging Entrepreneurship And Marketing Perspectives. Journal of Marketing Theory and Practice, 10(4), 1-19.
 Morris, M.H. and Kurato, D.(2001). Corporate Entrepreneurship: Entrepreneurial Development Inside Organization, Dallas: Harcourt.
 Morrish, S. C.(2011). Entrepreneurial Marketing: A Strategy For The Twenty-First Century?. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 13(2), 110-119.
Miles MP and Darroch J.(2004). Large Firms, Entrepreneurial Marketing Processes, And The Cycle Of Competitive Advantage. European Journal of Marketing, 40(5-6): 485-501.
 Mtigwe, B.(2006). Theoretical Milestones in International Business: The Journey to International Entrepreneurship Theory. Springer Science, Business Media, LL. , 4(1), 5-25.
 Sandelowski M and Barros J.(2007). Handbook For Synthesizing Qualitative Research, Springer Publishing Company Inc.
 Wales, W.J.; Parida, V. and Patel, P.C.(2013). Research Notes and Commentaries Too Much of a Good Thing? Absorptive Capacity, Firm Performance, and the Moderating Role of Entrepreneurial Orientation. Strategic Management Journal, 34(3), 622-633.
 Webb, J. W.; Ireland, R. D.; Hitt, M. A.; Kistruck, G. M. and Tihanyi, L.(2011). Where is the Opportunity without the Customer? An Integration of Marketing Activities, the Entrepreneurship process, and institutional theory. Journal of the Academy of Marketing Science, 39(4), 537–554.
 Whalen, P.; Uslay, C.; Pascal, V. J.; Omura, G.; McAuley, A.; Kasouf, C. J. and Deacon, J.(2015). Anatomy Of Competitive Advantage: Towards A Contingency Theory Of Entrepreneurial Marketing. Journal Of Strategic Marketing, 24(1), 5–19
 Yükselen, C.; , Koçak, A. and Oflazoglu, S. (2008). New Approaches In The Concept Of Market Orientation: An Entrepreneurship Perspective. 13. National Marketing Congress Proceedings, (pp.10-20). Organized by Nevsehir University, B.F. Nevsehir. October 25-29.
 Zimmer, L.(2006). Qualitative Meta-Synthesis: A Question Of Dialoguing With Texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318.