ارائه مدل شبکه نوآوری با رویکرد داده بنیاد در استارت‌آپ‌های حوزه اینترنت اشیا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی دانشگدگان فارابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشیار گروه کارآفرینی فناورانه، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

3 استادیار گروه کسب و کار و بازرگانی، دانشگدگان فارابی، دنشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2022.314963.1462

چکیده

زمینه و هدف: امروزه نوآوری به عنوان نوعی مزیت رقابتی در اقتصاد کشورها شناخته می­شود. در محیط پویای امروز، توسعه و بقای کسب­و­کار­ها مستلزم اتخاذ راهبردها و توجه به علوم بین­رشته­ای برای دستیابی به درکی عمیق از تعاملات بین آن­ها است. از این رو، مفاهیم شبکه نوآوری به منظور تأکید بر اهمیت همکاری­های بین سازمانی ظهور یافته است. بر این اساس، در این پژوهش به طراحی مدل شبکه نوآوری استارت­آپ (حوزه اینترنت اشیا) پرداخته می شود.
روش‌شناسی: این مطالعه از نگاه هدف، کاربردی، از نظر روش، پژوهشی کیفی و از لحاظ جمع­آوری داده­ها، مطالعه‌ای توصیفی است. پژوهش حاضر‌ با استفاده از روش نظریة‌پردازی داده‌بنیاد بر استخراج مدل شبکه نوآوری در استارت­آپ‌ها متمرکز شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای استارت­آپ‌های حوزه اینترنت اشیا بود و طی آن 15 نفر از مدیران استارت­آپ به روش نمونه­گیری هدفمند و با رعایت اصل اشباع نظری به عنوان نمونه وارد فرایند مصاحبه شدند. نتایج مصاحبه­های عمیق نیمه­ساختاریافته طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند.
یافته‌ها: شبکه نوآوری شامل پنج مقوله شرایط علّی (عوامل محیطی، نوآوری باز، ویژگی­های منابع انسانی)، استراتژی (سیاست نوآوری، بازسازی مستمر) ، شرایط مداخله­ای (کنشگران، تسهیلگران)، شرایط زمینه­ای (سبک، مباحث مرتبط با اعضا، خصوصیات ساختاری، ارزش مشترک، استراتژی، سیستم­های سازمانی) و پیامدها (پیامدهای فردی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای محیطی) است.
نتیجه‌گیری: از این مدل می­توان در راستای رفع چالش­ مدیران استارت­آپ در تبدیل ایده­های کارآفرینانه به محصولات نوآور همراه با مزیت رقابتی و توسعه اقتصادی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


بنی طالبی دهکردی، بهاره؛ رهنمای رودپشتی, فریدون؛ نیکومرام، هاشم و طالب نیا، قدرت اله. (1394). تبیین نظریه شبکه کنشگران (ANT) در حسابداری از منظر دانش. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت, 4(16)، 119–130.
تید, جو. و بست، جان. (1394). مدیریت نوآوری: یکپارچه‌سازی تغییرات فناورانه، بازار و سازمان (جلد اول). تهران، رسا.
حکاکی، امیر؛ شفیعی نیک­آبادی؛ محسن و بیدخام، محمود. (1400). ارائه یک مدل ساختاری چندسطحی برای پیاده­سازی موفق نوآوری باز، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان­های دفاعی، 4(11) ، 107-130.
Aarikka-Stenroos, L. and Sandberg, B. (2012). From New-Product Development to Commercialization through Networks. Journal of Business Research. 65(2),198–206.
Aarikka-Stenroos, L.; Sandberg, B. and Lehtimäki, T. (2014). Networks for the Commercialization of Innovations: A Review of How Divergent Network Actors Contribute. Industrial Marketing Management, 43)3(,365–381.
Acemoglu, D., Akcigit, U. and Kerr, W. R. (2016). Innovation Network. Proceedings of The National Academy of Sciences of The United States of America,113)41),11483–11488.
Albers, M.; Gobbens, R. R. J.; Reitsma, M; Timmermans, O. and Nies, H. (2021). Learning and Innovation Network In Nursing: A Concept Analysis. Nurse Education Today, 104988.
Altman, E. J. and Nagle, F. (2020). Accelerating Innovation Through a Network of Ecosystems. Altman, EJ, and Nagle, F.
Bai, X. ;Wu, J.; Liu, Y. and Xu, Y. (2020). Research on the Impact of Global Innovation Network on 3D Printing Industry Performance. Scientometrics, 124, 1015–1051.
Bai, X.; Wu, J.; Liu, Y.; Yang, Y. and Wang, M. (2021). Research on the Impact of Global Innovation Network on Corporate Performance. Technology Analysis & Strategic Management, 34(5), 1–17.
Berman, M.; Chase, J. S.; Landweber, L.; Nakao, A.; Ott, M. ;Raychaudhuri, D.; Ricci, R. and Seskar, I. (2014). GENI: A Federated Testbed for Innovative Network Experiments. Computer Networks, 61,5–23.
Boekholt, P. (2010). The Evolution of Innovation Paradigms and Their Influence On Research, Technological Development and Innovation Policy Instruments. The Theory and Practice of Innovation Policy. Edward Elgar Publishing.
Boly, V. ;Morel, L. and Renaud, J. (2003). Towards a Constructivist Approach to Technological Innovation Management: An Overview of the Phenomena in French SME’s. In: International Handbook on Innovation)shavinia,L,V., ed).
Bonotto Barboz, R. A.; Fonseca, S. A.  and de Freitas Ramalheiro, G. C. (2017). The Role of Public Policies to Enhance Innovation in Low-Tech Small Firms. REGE-Revista de Gestao, 24(1), 58–71.
Boschma, R. and Frenken, K. (2010). The Spatial Evolution of Innovation Networks: A Proximity Perspective. Handbook of Evolutionary Economic Geography , Edward Elgar Publishing Ltd, 120–135.
Buchmann, T. and Pyka, A. (2015). The Evolution of Innovation Networks: The Case of A Publicly Funded German Automotive Network. Economics of Innovation and New Technology, 24(1–2), 114–139.
Cai, Y., Ma, J. and Chen, Q. (2020). Higher Education in Innovation Ecosystems. Multidisciplinary Digital Publishing Institute.
Cameron, K. S.; Quinn, R. E.  and Nawrot, B. (2003). Kultura Organizacyjna-Diagnoza I Zmiana: Model Wartości Konkurujących. Oficyna Ekonomiczna.
Cantner, U. and Graf, H. (2011). Innovation Networks: Formation, Performance and Dynamics, Handbook on the Economic Complexity of Technological Change, Edward Elgar Publishing Ltd, pp. 366–394.
Cap, J.-P.; Blaich, E.; Kohl, H.; von Raesfeld, A.; Harms, R. and  Will, M. (2019). Multi Level Network Management - A Method for Managing Inter-Organizational Innovation Networks. Journal of Engineering and Technology Management, 51,21–32.
Carayol, N. and Roux, P. (2005). Self-Organizing Innovation Networks: When Do Small Worlds Emerge?. European Journal of Economic and Social Systems. 18(2) , 307.
Carayol, N. and Roux, P. (2006). A Strategic Model of Complex Networks Formation. Bureau d’Economie Théorique et Appliquée, UDS, Strasbourg.
Çetinkaya, U. Y. and Erdil, E. (2016). Cohesion and Competition of Europe: Innovation Policy from the Perspective of Networks and Entropy. Форсайт, 10(4), 7-24.
Chaminade, C.; Martin, R. and McKeever, J. (2020). When Regional Meets Global: Exploring the Nature of Global Innovation Networks in the Video Game Industry in Southern Sweden. Entrepreneurship and Regional Development, 33(1-2),1-16.
Cinelli, M.; Ferraro, G. and Iovanella, A. (2019). Network Processes for Collaborative Innovation. International Journal of Entrepreneurship and Small Business, 36(4), 430–452.
Corsaro, D.; Ramos, C.; Henneberg, S. C. and Naude, P. (2012). The Impact of Network Configurations on Value Constellations in Business Markets - The Case of An Innovation Network. Industrial Marketing Management. 41(1), 54–67. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2011.11.017
Covin, J. G. and Miles, M. P. (1999). Corporate Entrepreneurship and the Pursuit of Competitive Advantage. Entrepreneurship Theory and Practice. 23(3), 47–63.
Cowan, R.; Jonard, N. and Zimmermann, J.-B. (2007). Bilateral Collaboration and the Emergence of Innovation Networks. Management Science, 53(7), 1051–1067.
Creswell, J. W. (2002). Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative. Prentice Hall Upper Saddle River, NJ.
Do Nascimento Welter, C. V.; Sausen, J. O. and Rossetto, C. R. (2020). The Development of Innovative Capacity as A Strategic Resource in Technology-Based Incubation Activities. Revista de Gestão, 27(2), 169-188.
Dodgson, M.; Mathews, J.; Kastelle, T. and Hu, M.-C. (2008). The Evolving Nature of Taiwan’s National Innovation System: The Case of Biotechnology Innovation Networks. Research Policy, 37(3), 430–445.
Dolinska, M. (2015). Knowledge Based Development of Innovative Companies Within the Framework of Innovation Networks. Innovation-Management Policy & Practice, 17(3), 323–340.
Doyle, E. and O’Connor, F. (2013). Innovation Capacities in Advanced Economies: Relative Performance of Small Open Economies. Research in International Business and Finance, 27(1), 106–123.
Easterday, M. W.; Gerber, E. M. and Lewis, D. G. R. (2018). Social Innovation Networks: A New Approach to Social Design Education and Impact. Design Issues, 34(2), 64–76.
Edler, J. and Fagerberg, J. (2017). Innovation Policy: What, Why, and How. Oxford Review of Economic Policy, 33(1), 2–23.
Edquist, C. (2011). Design of Innovation Policy Through Diagnostic Analysis: Identification of Systemic Problems (or Failures). Industrial and Corporate Change, 20(6), 1725–1753.
Estabrooks, C. A.; Field, P. A. and Morse, J. M. (1994). Aggregating Qualitative Findings: An Approach to Theory Development. Qualitative Health Research, 4(4), 503–511.
Ferraro, G. and Iovanella, A. (2015). Organizing Collaboration in Inter-Organizational Innovation Networks, From Orchestration to Choreography. International Journal of Engineering Business Management, 7, 1-14.
Fischer, M. M. (1999). The Innovation Process and Network Activities of Manufacturing Firms. Innovation, Networks and Localities, Springer,11–27.
Fitjar, R. D. and Rodríguez-Pose, A. (2013). Firm Collaboration and Modes of Innovation in Norway. Research Policy, 42(1), 128–138.
Fliaster, A. and Sperber, S. (2019). Knowledge Acquisition for Innovation: Networks of Top Managers in the European Fashion Industry. European Management Review, 17(2), 467-483.
Freel, M. S. (2003). Sectoral Patterns of Small Firm Innovation, Networking and Proximity. Research Policy, 32(5), 751–770.
Freitas Correia, T. J.; Mateus, A. and Leonor, S. (2015). Arketing Communications Model for Innovation Networks. International Journal of Innovation, 3(2), 43–53.
Fritsch, M. and Kauffeld-Monz, M. (2010). The Impact of Network Structure on Knowledge Transfer: An Application of Social Network Analysis in the Context of Regional Innovation Networks. Annals of Regional Science. 44(1), 21–38.
Furman, J. L. and Hayes, R. (2004). Catching Up or Standing Still?: National Innovative Productivity Among ‘Follower’countries, 1978–1999. Research Policy, 33(9), 1329–1354.
Gomes, R. C.; Ribeiro Galina, S. V.; do Prado Vicentin, F. O. and Porto, G. S. (2017). Interorganizational Innovation Networks of Brazilian and Spanish Biotechnology Companies: Dynamic Comparative Analysis. International Journal Of Engineering Business Management, 9, 1-12.
Guimón, J. and Salazar-Elena, J. C. (2015). Collaboration in Innovation Between Foreign Subsidiaries and Local Universities: Evidence from Spain. Industry and Innovation, 22(6), 445–466.
Hagedoorn, J.; Cloodt, M. and Roijakkers, N. (2006). Patterns in Inter-Firm R{\&}D Networks in the Global Computer Industry: A Historical Analysis of Major Developments During the Period 1970-1999. SPRU 40th Anniversary Conference-The Future of Science, Technology and Innovation Policy, SPRU, Brighton, East Sussex, United Kingdom.
Hu, M.-C. and Mathews, J. A. (2008). China’s National Innovative Capacity. Research Policy. 37(9), 1465–1479.
Kask, J. and Linton, G. (2013). Business Mating: When Start-Ups Get It Right. Journal of Small Business and Entrepreneurship. 26(5), 511–536.
Klimas, P. (2016). Organizational Culture and Coopetition: An Exploratory Study of the Features, Models and Role in the Polish Aviation Industry. Industrial Marketing Management, 53, 91–102.
Koen, C.; Beugelsdijk, S. and Noorderhaven, N. (2006). Organizational Culture and Network Embeddedness. Current Topics in Management, 11,71-85
Kuratko, D. F.; Hornsby, J. S. and Hayton, J. (2015). Corporate Entrepreneurship: The Innovative Challenge for A New Global Economic Reality. Small Business Economics, 45(2), 245–253.
Laskowska-Rutkowska, A. (2009). The Impact of National and Organizational Culture on the Cooperation of Firms–A Supply Chain Perspective. Journal of Intercultural Management, 1(2), 5–16.
Lehtinen, J.; Aaltonen, K. and Rajala, R. (2019). Stakeholder Management in Complex Product Systems: Practices and Rationales for Engagement and Disengagement. Industrial Marketing Management, 79, 58–70.
Levén, P.; Holmström, J. and Mathiassen, L. (2014). Managing Research and Innovation Networks: Evidence from A Government Sponsored Cross-Industry Program. Research Policy, 43(1), 156–168.
Lietz, C. A. and Zayas, L. E. (2010). Evaluating qualitative research for social work practitioners. Advances in Social Work, 11(2), 188–202.
Lopez Hernandez, A. K. (2019). Team Collaboration Capabilities As Drivers For Innovation Performance: The Case Of Spanish Technology-Based Startups. Universitat Politècnica de València, Camino de Vera s/n, E-46022 Valencia.
Love, J. H. and Roper, S. (2009). Organizing the Innovation Process: Complementarities in Innovation Networking. Industry and Innovation, 16(3), 273–290.
Lu, S. and Sexton, M. (2006). Innovation in Small Construction Knowledge‐Intensive Professional Service Firms: A Case Study of An Architectural Practice. Construction Management and Economics, 24(12), 1269–1282.
Mack, W. R.; Green, D. and Vedlitz, A. (2008). Innovation and Implementation in the Public Sector: An Examination of Public Entrepreneurship. Review of Policy Research, 25(3), 233–252.
Mahmutaj, L. R. and Krasniqi, B. (2019). Open Innovation in A Start-Up Firm. Open Innovation and Entrepreneurship, 109–126.
Martin, B. R. (2016). R&D Policy Instruments–A Critical Review of What We Do and Don’t Know. Industry and Innovation, 23(2), 157–176.
Morse, J. M. (2001). Situating Grounded Theory Within Qualitative Inquiry. Using Grounded Theory in Nursing, Springer Publishing Company.
Mowery, D. C. (1999). America’s Industrial Resurgence?: An Overview. US Industry in 2000: Studies in Competitive Performance, National Academy of Sciences, United Sataes.
Müceldili, B.; Turan, H. and Erdil, O. (2013). The Influence of Authentic Leadership on Creativity and Innovativeness. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99, 673–681.
Najafi-Tavani, S.; Najafi-Tavani, Z.; Naude, P.; Oghazi, P. and Zeynaloo, E. (2018). How Collaborative Innovation Networks Affect New Product Performance: Product Innovation Capability, Process Innovation Capability, and Absorptive Capacity. Industrial Marketing Management, 73, 193–205.
Ojasalo, J. (2008). Management of Innovation Networks: A Case Study of Different Approaches. European Journal of Innovation Management, 11(1), 51-86.
Padgett, J. F. (1996). The Emergence of Simple Ecologies of Skill: A Hypercycle Approach to Economic Organization. The Economy as an Evolving Complex System II. CRC Press.
Padgett, J. F.; Lee, D. and Collier, N. (2003). Economic Production as Chemistry. Industrial and Corporate Change, 12(4), 843–877.
Paredes-Frigolett, H. and Pyka, A. (2017). A Model of Innovation Network Formation. Innovation-Management Policy & Practice, 19(2), 245–269.
Piazza, M.; Mazzola, E.; Abbate, L. and Perrone, G. (2019). Network Position and Innovation Capability in the Regional Innovation Network. European Planning Studies, 27(9), 1857–1878.
Pikkarainen, M.; Ervasti, M.; Hurmelinna-Laukkanen, P. and Nätti, S. (2017). Orchestration Roles to Facilitate Networked Innovation in A Healthcare Ecosystem. Technology Innovation Management Review, 7(9), 30-43.
Plechero, M. and Chaminade, C. (2016). The Role of Regional Sectoral Specialisation on the Geography of Innovation Networks: A Comparison Between Firms Located in Regions in Developed and Emerging Economies. International Journal of Technological Learning, Innovation and Development, 8(2), 148–171.
Powell, W. W.; Koput, K. W. and SmithDoerr, L. (1996). Interorganizational Collaboration and the Locus of Innovation: Networks of Learning in Biotechnology. Administrative Science Quarterly, 41(1), 116–145.
Purchase, S.; Olaru, D. and Denize, S. (2014). Innovation Network Trajectories and Changes in Resource Bundles. Industrial Marketing Management, 43(3), 448–459.
Raider, H. J. (1998). Market Structure and Innovation. Social Science Research, 27(1), 1–21.
Reis, R. C.; Gonçalves, E. and Taveira, J. G. (2018). Determinants of Inventive Collaborations in Brazilian Interregional and International Networks. Rev. Bras, 17(2), 287–316.
Reypens, C.; Lievens, A. and Blazevic, V. (2016). Leveraging Value in Multi-Stakeholder Innovation Networks: A Process Framework for Value Co-Creation and Capture. Industrial Marketing Management, 56, 40–50.
Robbins, S. P. and Coulter, M. (2017). Management 13E. Pearson India.
Rossi, F.; Caloffi, A. and Russo, M. (2016). Networked by Design: Can Policy Requirements Influence Organisations’ Networking Behaviour? Technological Forecasting and Social Change, 105, 203–214.
Rubach, S.; Hoholm, T. and Hakansson, H. (2017). Innovation Networks or Innovation Within Networks. Imp Journal, 11(2), 178–206.
Schwab, K. and Sala-i-Martin, X. (2011). The Global Competitiveness Report 2011-2012.
Segarra, C. A. (2021). Startups Network as an Instrument for Open Innovation During Uncertainty: The Legal Framework in Ecuador. RFJ. 9, 291.
Serrat, O. (2017). Harnessing Creativity and Innovation in the Workplace. In Knowledge solutions, 903–910.
Shazi, R.; Gillespie, N. and Steen, J. (2015). Trust as A Predictor of Innovation Network Ties in Project Teams. International Journal of Project Management, 31(1), 81–91.
Snow, C. C.; Fjeldstad, Ø. D.; Lettl, C. and Miles, R. E. (2011). Organizing Continuous Product Development and Commercialization: The Collaborative Community of Firms Model. Journal of Product Innovation Management, 28(1), 3–16.
Thoma, J. (2019). The FAIR Model of Cooperation: How Managers Can Co-Create Value Within Innovation Networks. Co-Creation, 89–102.
Thornhill, A.; Saunders, M. and Lewis, P. (2009). Research Methods for Business Students. Essex: Pearson Education Ltd.
Tortoriello, M.; Reagans, R. and McEvily, B. (2012). Bridging the Knowledge Gap: The Influence of Strong Ties, Network Cohesion, and Network Range on The Transfer of Knowledge Between Organizational Units. Organization Science, 23(4), 1024–1039.
Trippl, M.; Grillitsch, M. and Isaksen, A. (2018). Exogenous Sources of Regional Industrial Change: Attraction and Absorption of Non-Local Knowledge for New Path Development. Progress in Human Geography, 42(5), 687–705.
Tseng, C.-Y.; Lin, S.-C.; Pai, D.-C. and Tung, C.-W. (2016). The Relationship Between Innovation Network and Innovation Capability: A Social Network Perspective. Technology Analysis & Strategic Management, 28(9), 1029–1040.
Vaylunova, Y. G. and Yasheva, G. A. (2017). Network-Based Structures as A Source Enhancing Competitiveness of Organizations in the Republic of Belarus. Upravlenets-The Manager, 4, 96–105.
Vieira, F. C.; Bonfim, L. R. C. and da Cruz, A. C. (2021). The Process of Opening Innovation Networks: Open Innovation at Embrapa Florestas. Innovation & Management Review, 19(2), 123-139.
Wang, C. L. (2008). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, ;li9 Firm Performance. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(4), 635–657.
Watts, A. (2001). A Dynamic Model of Network Formation. Games and Economic Behavior, 34(2), 331–341.
Wey, A.; Gustafson, S.; Carrico, B.; Foutz, J.; Sisaithong, K.; Mc-Bride, M.; Klassen, D.; Klassen, D.; Salkowski, N.; Kasiske, B.; Israni, A. and Snyder, J. (2019). The Collaborative Improvement and Innovation Network (COIIN): Impact on Deceased Donor Transplant Rates and Offer Acceptance Practices. American Journal of Transplantation, 19(3), 436–437.
Xie, X.; Fang, L. and Zeng, S. (2016). Collaborative Innovation Network and Knowledge Transfer Performance: A Fsqca Approach. Journal of Business Research, 69(11), 5210–5215.
Ye, Y. and Crispeels, T. (2021). The Role of Former Collaborations in Strengthening Interorganizational Links: Evidence from the Evolution of the Chinese Innovation Network. The Journal of Technology Transfer, 1–30.
Yordanova, Z. (2018). User Innovation as A Basis of Innovation Network Between Universities and Business. International Journal of Innovation, 6(2), 85–96.
Zaim, H.; Muhammed, S. and Tarim, M. (2019). Relationship Between Knowledge Management Processes and Performance: Critical Role of Knowledge Utilization in Organizations. Knowledge Management Research {\&} Practice, 17(1), 24–38.
Zhong, Q. and Tang, T. (2018). Impact of Government Intervention on Industrial Cluster Innovation Network in Developing Countries. Emerging Markets Finance and Trade, 54(14), S3351–3365.
Zhou, H.; Wang, K. Y.; Yao, Y. and Huang, K.-P. (2019). The Moderating Role of Knowledge Structure in the Open Innovation Effect. Management Decision, 57(9), 2223-2238.