مدل‌سازی تأثیر آینده‌نگاری باز همکارانه بر نوآوری استراتژیک؛ نقش میانجی یادگیری استراتژیک و انعطاف‌پذیری استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت صنعتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران.

10.22034/qjimdo.2022.303710.1447

چکیده

زمینه و هدف: گرایش به نوآوری استراتژیک یکی از شیوه‌های کسب مزیت رقابتی است؛ چراکه محصولات نوآورانه، فرصت‌های ارزشمندی برای رشد و بقا بلندمدت شرکت‌ها فراهم می‌آورد. بر اساس پژوهش‌ها، یادگیری و انعطاف‌پذیری استراتژیک همراه با دیدگاه آینده‌نگر می‌تواند نوآوری استراتژیک را بهبود دهد؛ بر این اساس، در پژوهش حاضر به ارائه و آزمون مدل ساختاری بررسی تأثیر آینده‌نگاری باز همکارانه بر نوآوری استراتژیک با ملاحظه نقش میانجی یادگیری استراتژیک و انعطاف‌پذیری استراتژیک در صنعت هوایی پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ نوع استفاده، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ها، پژوهشی توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل‌سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری  پژوهش شامل 430 نفر از مدیران شرکت‌های منتخب فعال در صنعت هوایی بود که تعداد 229 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. داده‌ها از طریق پرسشنامه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل تحلیل شدند.
یافته‌ها: تحلیل داده‌ها نشان داد که آینده‌نگاری باز همکارانه به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، به‌واسطه انعطاف‌پذیری استراتژیک و یادگیری استراتژیک بر نوآوری استراتژیک تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: با توجه به فناورپایه بودن و ماهیت همکاری محوریِ شرکت‌ها در صنعت هوایی، ارتقاء نوآوری استراتژیک در گرو یادگیری استراتژیک و انعطاف‌پذیری استراتژیک است و به‌واسطه قابلیت‌های آینده‌نگاری باز همکارانه به دست می‌آید.
کلیدواژه‌ها: آینده‌نگاری باز همکارانه، انعطاف‌پذیری استراتژیک، یادگیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک.

کلیدواژه‌ها


سپهوند، رضا؛ آئینی، محمدامین و آزادی، محمدحسین. (1400). اثر یادگیری استراتژیک بر تقویت سرمایه اطلاعاتی با نقش میانجی معماری دانش سازمانی مطالعه موردی: شرکت‌های دانش‌بنیان پارک علم و فناوری تهران. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، ۳۶ (۳)، ۸۹۳-۹۲۰.
شاه سیاه، ندا؛ نظر پوری، امیر هوشنگ؛ حکاک، محمد و وحدتی، حجت. (1398). شناسایی مفهوم، علل و پیامدهای یادگیری استراتژیک. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 10(38)،123-150.
طاهر پور کلانتری، حبیب‌الله و حسینی، سیده مریم. (1399). تأثیر جهت‌گیری یادگیری بر نوآوری استراتژیک در پرتو جو نوآورانه سازمانی. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 11(43)، 81-93.
قلی‌پور، پروانه؛ مظفری، محمدمهدی وکشاورز ترک، عین اله. (1399). بررسی تأثیرات آینده‌نگاری بر نوآوری فناورانه جهت توسعه هوشمندی راهبردی و فناورانه در سازمان‌های دفاعی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی،3(2)،25-48.
نیکویه، مهدی؛ قاسمی، حاکم و شیرویه‌پور، شهریار. (1400). بررسی تأثیرات آینده‌نگاری راهبردی بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش یادگیری سازمانی و خلق ارزش. فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی، 12(48)، 1-25.
Alan, T.L.C.; Ngai, E.W.T. and Karen, K.L.M. (2016). Effects of Strategic and Manufacturing Flexibilities and Supply Chain Agility on Firm Performance in The Fashion Industry. European Journal of Operational Research, 259(1), 1-14.
Alashwal, A. M.; Low, W. W. and Kamis, N. A. M. (2019). Effect of Inter-organizational Learning on Construction SMEs Performance. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 495(1), 1, 1-15.
Allio, M. K. (2021). Driving strategic innovation. Strategy and Leadership, 49(2), 41-43.
Alnazer, N. N.; Alnuaimi, M. A. and Alzoubi, H. M. (2017). Analysing the Appropriate Cognitive Styles and Its Effect on Strategic Innovation in Jordanian Universities. International journal of business excellence, 13(1), 127-140.
AlQershi, N. (2021). Strategic Thinking, Strategic Planning, Strategic Innovation And The Performance of Smes: The Mediating Role of Human Capital. Management Science Letters, 11(3), 1003-1012.
Anderson, B. S.; Covin, J. G. and Slevin, D. P. (2009). Understanding The Relationship Between Entrepreneurial Orientation and Strategic Learning Capability: An Empirical Investigation. Strategic Entrepreneurship Journal, 3(3), 218-240.
Arokodare, A. and Asikhia, O.U. (2020). Strategic Agility: Achieving Superior Organizational Performance through Strategic Foresight. Global Journal of Management and Business Research, 20(3), 6-16.
Awad, M. J.; Saeed, M. M. and Hamid, M. Q. (2021). The Impact of the Strategic Leadership in Strategic Learning Exploratory Research at Anbar University. Journal of Economics and Administrative Sciences, 27(128), 99-112.
Beraha, A.; Bingol, D.; Ozkan-Canbolat, E. and Szczygiel, N. (2018). The Effect of Strategic Flexibility Configurations on Product Innovation. European Journal of Management and Business Economics. 27(2), 129-140
Berghman, L.A. (2012) Strategic Innovation in Established Companies: An Empirical Study of Appropriate Ambidexterity Strategies, International Journal of Innovation Management, 16(1), 125–154.
Brozovic, D. (2018). Strategic Flexibility: A Review Of The Literature. International Journal of Management Reviews, 20(1), 3–31.
Brunner-Kirchmair, T. M. and Wiener, M. (2019). Knowledge Is Power–Conceptualizing Collaborative Financial Risk Assessment. The Journal of Risk Finance, 20 (3), 226–248.
Calof, J.; Meissner, D. and Razheva, A. (2018). Overcoming Open Innovation Challenges: A Contribution from Foresight and Foresight Networks. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 718-733.
Chesbrough, H. (2003). The Logic of Open Innovation: Managing Intellectual Property. California management review, 45(3), 33-58.
Clauss, T.; Bouncken, R. B.; Laudien, S. and Kraus, S. (2020). Business Model Reconfiguration and Innovation in Smes: A Mixed-Method Analysis From The Electronics Industry. International Journal of Innovation Management, 24(02),1-35.
Claussen J.; Essling, C. and Peukert C. (2018). Demand Variation, Strategic Flexibility and Market Entry: Evidence from The Airline Industry. Strategic Management Journal. 39(11), 77–98.
Daheim, C. and Uerz, G. (2008). Corporate Foresight in Europe: From Trend Based Logics to Open Foresight. Technology Analysis and Strategic Management, 20(3), 321-336.
Dedehayir, O.; Nokelainen, T. and Mäkinen, S. J. (2014). Disruptive Innovations in Complex Product Systems Industries: A Case Study. Journal of Engineering and Technology Management, 33(2), 174-192.
Ehls, D.; Korreck, S.; Jahn, R.; Zeng, M.; Heuschneider, S.; Herstatt, C and Spaeth, S. (2016). Open Foresight: Exploiting Information from External Sources. Available at SSRN 2764208.
Eskandari, F.; Mohammadi, E. and Rahimi, H. (2020). The Effect of Strategic Foresight on Competitiveness, with the Mediating Role of Strategic Learning (Case Study: Private Banks of Kermanshah City). Technium Social Sciences Journal, 11(2), 276-291
Ganglberger, M. (2020). The Influence of Team Variables During the Decision-Making Porcess of Open Foresight/Author Manuel Ganglberger (Doctoral dissertation, Universität Linz).
Gattringer, R. and Wiener, M. (2020). Key Factors in The Start-Up Phase of Collaborative Foresight. Technological Forecasting and Social Change, 153(2), 11-31.
Gattringer, R.; Wiener, M. and Strehl, F. (2017). The Challenge of Partner Selection in Collaborative Foresight Projects. Technological forecasting and social change, 120(2), 298-310.
Ghorban, R. and Gholipour, K. (2018). Investigating The Impact of Strategic Flexibility on Organizational Innovation. International Review of Management and Marketing, 8(3), 1-5.
Han, C. and Zhang, S. (2021). Multiple Strategic Orientations and Strategic Flexibility in Product Innovation. European Research on Management and Business Economics, 27(1), 100-136.
Heger, T. and Boman, M. (2015). Networked Foresight—The Case of Eit Ict Labs. Technological Forecasting and Social Change, 101(1). 147-164.
Hoeft, F. (2021). The three dimensions of strategic flexibility. International Journal of Organizational Analysis, 35(3), 255-289.
Idris, W. M. S. and Al-Rubaie, M. T. K. (2013). Examining The Impact of Strategic Learning on Strategic Agility. Journal of Management and Strategy, 4(2), 70-77.
Jahn, R. and Koller, H. (2019). Foresight As a Facilitator for Innovative Capability and Organizational Adaptability: Insights from a Family Firm in The Hvac Industry. In Futures Thinking and Organizational Policy (pp. 91-111).
Kamasak, R.; Yavuz, M.; Karagulle, A.O. and Agca, T. (2016), Importance of Strategic Flexibility on The Knowledge and Innovation Relationship: An Emerging Market Study. Journal of Procedia-Social and Behavioral Sciences, 229(19), 126-132.
Karasneh, A. A. F. (2019). Reinforcing Innovation through Knowledge Management: Mediating Role of Organizational Learning. Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge and Management, 14(2), 235-253.
Kayser, V. and Blind, K. (2017). Extending the Knowledge Base of Foresight: The Contribution of Text Mining. Technological Forecasting and Social Change, 116(1), 208-215.
Kline, R. B. (2015). Principles and Practice of Structural Equation Modeling. Guilford publications.
Krathu, W.; Pichler, C.; Xiao, G.; Werthner, H.; Neidhardt, J.; Zapletal, M. and Huemer, C. (2015). Inter-Organizational Success Factors: A Cause and Effect Model. Information Systems and e-Business Management, 13(3), 553-593.
Kuwada, K. (1998). Strategic Learning: The Continuous Side of Discontinuous Strategic Change. Organization Science, 9(6), 719-736.
Li, J.; Zhou, L.; Zhang, X.; Chen, Z. and Tian, F. (2018). Technological Configuration Capability, Strategic Flexibility, and Organizational Performance in Chinese High-Tech Organizations. Sustainability, 10(5), 1665.
Li, X.; Sarpong, D.; & Wang, C. L. (2020). Collaborative Strategic Foresight and New Product Development in Chinese Pharmaceutical Firms. Transactions on Engineering Management.22(3), 1-38
Lüke, K. H.; Walther, J.; Wäldchen, D. (2018). Innovation Management Methods In The Aviation Industry. In International Conference on Innovations for Community Services (pp. 161-177). Springer, Cham.
Maqbool, A.; Majid, A.; Akhtar, A.; Alvi, S. M. and Bano, S. (2020). Role of Strategic Learning Capabilities in Enhancing Innovative Work Behaviour: Mediating Role of Employees’engagement. Academic Research International, 11(1), 28-37
Martínez-Costa, M.; Jiménez-Jiménez, D. and Dine Rabeh, H. A. (2019). The Effect of Organisational Learning on Interorganisational Collaborations in Innovation: An Empirical Study in Smes. Knowledge Management Research & Practice, 17(2), 137-150.
Meng, M.; Lei, J.; Jiao, J. and Tao, Q. (2020). How Does Strategic Flexibility Affect Bricolage: The Moderating Role of Environmental Turbulence? Plos One, 15(8), 1-18.
Miemis, V.; Smart, J. and Brigis, A. (2012). Open Foresight. Journal of Futures Studies, 17(1), 91-98.
Miroshnychenko, I.; Strobl, A.; Matzler, K. and De Massis, A. (2021). Absorptive Capacity, Strategic Flexibility, and Business Model Innovation: Empirical Evidence from Italian Smes. Journal of Business Research, 130(1), 670-682.
Moon, H. and Ruona, W. E. (2017). Ihrd And Strategic Learning Capability. In Handbook of International Human Resource Development. Edward Elgar Publishing. Pages: 249–267
Moon, H.; Ruona, W. andValentine, T. (2017). Organizational Strategic Learning Capability: Exploring the Dimensions. European Journal of Training and Development. 41(3), 222-240.
Paliokaitė, A. and Pačėsa, N. (2015). The Relationship between Organisational Foresight and Organisational Ambidexterity. Technological Forecasting and Social Change, 101(1), 165-181.
Pereira, B.; Lohmann, G. and Houghton, L. (2021). The Role of Collaboration in Innovation and Value Creation in the Aviation Industry. Journal of Creating Value, 7(1), 44-59.
Salonen, A.; Rajala, R. and Virtanen, A. (2018). Leveraging the Benefits of Modularity in the Provision of Integrated Solutions: A Strategic Learning Perspective. Industrial Marketing Management, 68(1), 13-24.
Sarpong, D. and Meissner, D. (2018). Special Issue on Corporate Foresight and Innovation Management. Technology Analysis & Strategic Management, 30 (6), 625–632.
Sirén, C. and Kohtamäki, M. (2016). Stretching Strategic Learning To The Limit: The Interaction Between Strategic Planning And Learning. Journal of Business Research, 69(2), 653-663.
Sirén, C.; Hakala, H.; Wincent, J. and Grichnik, D. (2017). Breaking the Routines: Entrepreneurial Orientation, Strategic Learning, Firm Size, and Age. Long Range Planning, 50(2), 145-167.
Steele, P. (2018). Future of The Airline Industry 2035. URL: https://www. iata. org/policy/Documents/iata-future-airline-industry. pdf.
Tegethoff, T.; Santa, R.; Schluep, I.; Fernando Morante; D. I. E. G. O. and Cruz, M. L. (2021). The Challenges of Strategic Innovation: Achieving Operational Effectiveness in Developing Countries. International Journal of Innovation Management, 25(03), 1-15.
Teng, L. S. and Zhang, L. J. (2016). Fostering Strategic Learning: The Development and Validation of The Writing Strategies for Motivational Regulation Questionnaire (WSMRQ). The Asia-Pacific Education Researcher, 25(1), 123-134.
Van der Duin, P.; Heger, T. and Schlesinger, M. D. (2014). Toward Networked Foresight? Exploring the USe of Futures Research in Innovation Networks. Futures, 59(1), 62-78.
Weigand, K.; Flanagan, T.; Dye, K. and Jones, P. (2014). Collaborative Foresight: Complementing Long-Horizon Strategic Planning. Technological Forecasting and Social Change, 85(1), 134-152.
Wiener, M. and Boer, H. (2019). Cultural Prerequisites for Participating in Open Foresight. R&D Management, 49(5), 703-715.
Wiener, M.; Gattringer, R. and Strehl, F. (2018). Participation in Inter-Organisational Collaborative Open Foresight a Matter Of Culture. Technology Analysis & Strategic Management, 30(6), 684-700.
Wiener, M.; Gattringer, R. and Strehl, F. (2020). Collaborative Open Foresight-A New Approach for Inspiring Discontinuous and Sustainability-Oriented Innovations. Technological Forecasting and Social Change, 155(1), 1-12.
Yawson RM, Greiman BC. (2017). Strategic flexibility analysis of agrifood nanotechnology skill needs identification. Technological Forecasting and Social Change. 118(1),184–94.
Yoon, J.; Kim, Y. J.; Vonortas, N. S. and Han, S. W. (2019). A Moderated Mediation Model of Technology Roadmapping and Innovation: The Roles of Corporate Foresight and Organizational Support. Journal of Engineering and Technology Management, 52(1), 61-73.
Zeng, M. A. (2018). Foresight by Online Communities–The Case of Renewable Energies. Technological Forecasting and Social Change, 129(1), 27-42.
Zhao, J.; Huang, Y.; Xi, X. and Wang, S. (2021). How Knowledge Heterogeneity Influences Business Model Design: Mediating Effects of Strategic Learning and Bricolage. International Entrepreneurship and Management Journal, 17(2), 889-919.
Zhao, Y. and Wang, X. (2020). Organisational Unlearning, Relearning and Strategic Flexibility: From The Perspective of Updating Routines and Knowledge. Technology Analysis and Strategic Management, 32(11), 1251-1263.