تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر عملکرد نوآوری با میانجی گری گرایش کارآفرینانه و تعدیل‌گری رهبری کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران،ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران‏

3 استادیار دانشگاه علوم انتظامی امین ناجا، تهران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2022.277052.1406

چکیده

زمینه و هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و تعدیل‌گری رهبری کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان استان مازندران است.
روش‌شناسی: روش پژوهش حاضر از نظر پاردایم، تفسیری، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و اجرا، توصیفی شاخه پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 340 نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان از حدودا 170 شرکت‌ دانش بنیان در استان مازندران است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 46 سوالی استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری مسیری و ضرایب مسیر از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. همچنین روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا، روایی واگرا و روایی محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی مورد سنجش و تائید قرار گرفت
یافته ها: نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از تایید فرضیه‌های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد بود. ضریب مسیر بین راهبرد‌های مدیریت استعداد و گرایش‌های کارآفرینانه نشان نشان داد که بین این دو متغیر تاثیر معنی‌داری وجود دارد. مقدار این مسیر برابر با 918/0 است و در سطح معنی‌داری 01/0این ضریب مسیر معنی‌دار است.
نتیجه گیری : بر اساس یافته‌های بدست آمده، می‌توان اذعان کرد که گرایش‌های کارآفرینانه رهبران در سازمان‌ها می‌تواند استعدادهای بالقوه و بالفعل کارکنان را نمایان و از طریق روحیه ریسک‌پذیری و فعال‌بودن مدیران، عملکرد نوآوری کارکنان و سازمان را توسعه و افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها


جمشیدیان، عبدالرسول و یولی زاده دوجی، مینا. (1393). قابلیت‌های کلیدی مدیریت استعداد و قابلیت‌های نوآوری سازمانی کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی، 5(19): 77-89.
دهقانان، حامد؛ افجه، سید علی اکبر؛ سلطانی، مرتضی و جواهری زاده، ابراهیم. (1397) مدل داده بنیاد از فرایند مدیریت استعداد، نشریه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی ، شماره پیاپی 34، صفحه 185-217
ذالی، اسد و عبدالهی سنوکش، فریده. (1399). بررسی مزیت رقابتی در سازمان ها، دومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت، تهران
رسولی، نسرین؛ ترابی، محمدامین و رسولی، محی‌الدین. (1397). گام به گام با اسمارت پی‌ال‌اس نسخه سوم. انتشارات پویندگان طلایی دانشگاه. تهران.
صیادی، سعید؛ محمدی، مرضیه و  نیک پور، امین. (1390) مدیریت استعداد، مفهومی کلیدی در حوزه سازمانی، نشریه کار و جامعه، ش 135،ص 82.
قایدی، همایون و خانی، ناصر. (1397). ارزیابی عملکرد نوآوری، دومین کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش‌های نوین، بهشهر.
Adomako, S. (2021). Resource-Induced Coping Heuristics And Entrepreneurial Orientation In Dynamic Environments. Journal of Business Research, 122, 477-487.
Al Mamun, A.; Fazal, S. A. and Muniady, R. (2019). Entrepreneurial Knowledge, Skills, Competencies and Performance. Asia Pacific Journal of Innovation and Entrepreneurship. Approach to Nnew Venture Creation and Management, U.S.A.: Prentice Hall.
Al-Dalahmeh, M. and Héder-Rima, M. (2021). The Effect of Talent Management Practices on Employee Turnover Intention in The Information and Communication Technologies (Icts) Sector: Case Of Jordan. Problems and Perspectives in Management, 18(4), 59.
Cismaru, L. and Iunius, R. (2020). Bridging the Generational Gap in the Hospitality Industry: Reverse Mentoring—An Innovative Talent Management Practice for Present and Future Generations of Employees. Sustainability, 12(1), 263.
Claus, L. (2019). HR disruption—Time Already to Reinvent Talent Management. BRQ Business Research Quarterly, 22(3), 207-215.
Colin, G. (2002) Entrepreneurship, Resistance to Change and Growth in Small Firms, Journal of Small Business and Enterprise Development, 9(1), 61-72.
Collings, D. G.; Mellahi, K and Cascio, W. F. (2019). Global Talent Management And Performance in Multinational Enterprises: A Multilevel Perspective. Journal of management, 45(2), 540-566.
Collings, D. G.; Mellahi, K.; and Cascio, W. F. (Eds.). (2017). The Oxford Handbook of Talent Management. Oxford University Press.
Cortes, W. A. G. and Tovar, C. A. R. (2021). Human Talent in Geriatrics in Colombia and Its Relevance for The Management of Covid-19. The Lancet Healthy Longevity.
Dabić, M.; Stojčić, N.; Simić, M.; Potocan, V.; Slavković, M. and Nedelko, Z. (2021). Intellectual Agility and Innovation in Micro And Small Businesses: The Mediating Role of Entrepreneurial Leadership. Journal of Business Research, 123, 683-695.
Dalla Pellegrina, L.; Di Maio, G.; Landoni, P. and Rusinà, E. (2021). Money Management and Entrepreneurial Training in Microfinance: Impact on Beneficiaries and Institutions. Economia Politica, 38(3),1049-1085.
Donatus ,O.(2020). Talent Management and Entrepreneurial Sustainability in Organizations. International Journal of Innovative Research and Development,9(8),pp144-151
Edquist, C.; Zabala-Iturriagagoitia, J. M.; Barbero, J. and Zofío, J. L. (2018). On the Meaning of Innovation Performance: Is the Synthetic Indicator of the Innovation Union Scoreboard Flawed?. Research Evaluation, 27(3), 196-211.
Ejdys, J.(2016)Entrepreneurial Orientation vs. Innovativeness of Small and Medium Size Enterprises, Journal of Engineering, Project, and Production Management, 2016, 6(1), 13-24
Eva Gallardo-Gallardo, M. T. and Hugh, S. (2020). Talent Management: Context Matters, The International Journal of Human Resource Management, 31(4), 457-473
Haak-Saheem, W. (2020). Talent Management in Covid-19 Crisis: How Dubai Manages and Sustains Its Global Talent Pool. Asian Business & Management, 19, 298-301.
Halberstadt, J.; Timm, J. M.; Kraus, S. and Gundolf, K. (2019). Skills and Knowledge Management in Higher Education: How Service Learning Can Contribute to Social Entrepreneurial Competence Development. Journal of Knowledge Management, 23(10), 1925-1948.
Harper-Anderson, E. (2018). Intersections of Partnership and Leadership in Entrepreneurial Ecosystems: Comparing Three Us Regions. Economic Development Quarterly, 32(2), 119-134.
Hensel, R.; Visser, R. (2018). Shared Leadership in Entrepreneurial Teams: The Impact of Personality. International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, 24(6):1104-1119.
Huang,S.; Wang,Y,L. (2012). Entrepreneurial Orientation, Learning Orientation, And Innovation in Small and Medium Enterprises. Social and Behavioral Sciences, 24, 563-570
Jason, C.; Steve, K and Ken, P. (2011). Exploring Distributed Leadership in the Small Business Context. International Journal of Management Reviews, 13(3), 270-285.
Khaki, I .; Khanzadeh, H and Babaki, A.(2018) Talent Management and Innovative Behavior Based on the Mediating Role of Organizational Learning (February 8, 2018). International Letters of Social and Humanistic Sciences, 79,16-28.
Khalil, M.; Elsaay, H. and Othman, A. (2017). Talent Management: a Novel Approach for Developing Innovative Solutions Towards Heritage Communities Development. Archnet-ijar: International Journal of Architectural Research, 11(3), 132-145.
Leitch, C. M. and Volery, T. (2017). Entrepreneurial Leadership: Insights and Directions. International Small Business Journal, 35(2), 147-156.
Liu, M. (2021) An Empirical Studyon Talent Management Strategies of Knowledge-Based Organizations Using Entrepreneurial Psychology and Key Competence . Frontiers in Psychology, 12, 1-10.
Lumpkin, G. T. and Pidduck, R. J. (2021). Global Entrepreneurial Orientation (Geo): an Updated, Multidimensional View of Eo. Entrepreneurial Orientation: Epistemological, Theoretical, and Empirical Perspectives, 22,  17-68.
Narayanan, A.; Rajithakumar, S. and Menon, M. (2019). Talent Management and Employee Retention: an Integrative Research Framework. Human Resource Development Review, 18(2), 228-247.
Ogbari, M. E.; Onasanya, Y. A.; Ogunnaike, O. O. and Kehinde, O. J. (2018). Talent Management As A Determinant of Firm Performance: A Conceptual Approach. Business & Social Sciences Journal (BSSJ), 3(1), 21-32.
Pandita, D. and Ray, S. (2018). Talent Management and Employee Engagement–A Meta-Analysis Of Their Impact on Talent Retention. Industrial and Commercial Training, 50 (4),185-199.
Papa, A.; Dezi, L.; Gregori, G. L.; Mueller, J. and Miglietta, N. (2018). Improving Innovation Performance Through Knowledge Acquisition: The Moderating Role of Employee Retention and Human Resource Management Practices. Journal of Knowledge Management, 24 (3), 589-605.
Polo, Y. E. P. (2021). Strategy From Human Talent. In Handbook of Research on International Business and Models for Global Purpose-Driven Companies (pp. 235-252). IGI Global.
Salau, O.; Osibanjo, A.; Adeniji, A.; Oludayo, O.; Falola, H.; Igbinoba, E. and Ogueyungbo, O. (2018). Data Regarding Talent Management Practices and Innovation Performance of Academic Staff in a Technology-Driven Private University. Data in Brief, 19, 1040–1045.
Shaw, E.; OLoughlin, A. and Mcfadzean, E. (2005). Corporate Entrepreneurship and Innovation Part 2: A Role- And Process-Based Approach. European Journal of Innovation Management, 8, 393-408.
Son, J.; Park, O.; Bae, J. and Ok, C. (2020). Double-Edged Effect of Talent Management on Organizational Performance: The Moderating Role of Hrm Investments. The International Journal of Human Resource Management, 31(17), 2188-2216.
Sopiah, S.; Kurniawan, D. T.; Nora, E. and Narmaditya, B. S. (2020). Does Talent Management Affect Employee Performance?: The Moderating Role of Work Engagement. The Journal of Asian Finance, Economics, and Business, 7(7), 335-341.
Suriyankietkaew, S.  and C. Avery, G. (2014), Employee Satisfaction and Sustainable Leadership Practices in Thai Smes, Journal of Global Responsibility, 5(1), 160-173.
Taylor, S. (2018). Resourcing and Talent Management. Kogan Page Publishers.
Whysall, Z., Owtram, M., & Brittain, S. (2019). The New Talent Management Challenges of Industry 4.0, Journal of Management Development, 38(2), 118-129.
Widodo, W. and Mawarto, M. (2020). Investigating the Role of Innovative Behavior in Mediating the Effect Of Transformational Leadership And Talent Management on Performance. Management Science Letters, 10(10), 2175-2182.
Wu, J.; Wang, C.; Hong, J. (2 more authors) (2016). Internationalization and Innovationperformance of Emerging Market Enterprises: The Role of Host-Country Institutional Development. Journal of World Business, 51(2).251-263.
Xie, X.; Zou, H. and Qi, G. (2018). Knowledge Absorptive Capacity and Innovation Performance in High-Tech Companies: A Multi-Mediating Analysis. Journal of Business Research, 88, 289-297.