ارایه مدل نوآوری حاکمیتی در انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران‎ ‎‏ ‏

2 دانشیار گروه آموزشی مدیریت دولتی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران‎ ‎‏ ‏

4 دانشیار گروه مدیریت دولتی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران ‏‎ ‎

10.22034/qjimdo.2021.248135.1359

چکیده

زمینه و هدف: انجام بهینه وظایف کلان دفاعی-سیاسی از مهمترین ارکان حفظ و صیانت از کشور است. بنابراین، هدف پژوهش، طراحی مدلی در زمینه نوآوری حاکمیتی و ارایه ایده‌های نوین در راستای انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از حیث ماهیت داده‌ها، آمیخته (کیفی-کمّی) است. در بخش کیفی، جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است و داده‌ها از طریق بررسی مبانی نظری استخراج شد و از طریق گروه کانونی با خبرگان مصاحبه کیفی صورت گرفت. در بخش کمّی، جامعه آماری شامل مدیران، معاونین و کارکنان سازمان‌های دولتی، نظامی و مردم نهاد است و داده‌ها با پرسشنامه پیمایشی گردآوری شد. مدل کمّی تحقیق با سیستم استنتاج فازی طراحی گردید.
یافته‌ها: دولت، بخش نظامی و جامعه مدنی به عنوان نقش‌آفرینان برای انجام وظایف کلان دفاعی-سیاسی مورد شناسایی قرار گرفتند. ارتقای امور دفاعی-سیاسی در سطوح فرد، سازمان و سیستم منجر به بهینه شدن وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت می‌شود. امور دفاعی-سیاسی در سطح سازمان بیشتر از سطوح دیگر بر انجام بهینه وظایف کلان دفاعی-سیاسی دولت اثرگذار است. در سطح فرد، جامعه مدنی نقش محوری داشته و در سطح سازمان و سیستم به ترتیب نظامی و دولت نقش محوری دارند.
نتیجه‌گیری: به منظور بهینه‌سازی وظایف کلان دفاعی-سیاسی، انجام این وظایف در سطح فرد به جامعه مدنی، در سطح سازمان به بخش نظامی و در سطح سیستم به دولت واگذار شود.

کلیدواژه‌ها


ارغوانی پیرسلامی، فریبرز.(1391). سیاست دفاعی-امنیتی جمهوری اسلامی ایران. سیاست دفاعی، 20 (78)، 137-105.
الوانی، سید مهدی. (1388). حکمرانی خوب شبکه‌ای از کنشگران جامعه مدنی. مدیریت توسعه و تحول، 1، 5-1.
امام جمعه‌زاده، سیدجواد؛ شهرام‌نیا، امیرمسعود و صفریان گرمه‌خانی، روح الله. (1395). الگوی حکمرانی خوب؛ جامعه همکار و دولت کارآمد در مدیریت توسعه. علوم سیاسی، 12(36) ، 40-7.
بروجردی، لیلی. (1398). مفهوم «نوین حاکمیت» یا مفهوم «حاکمیت نوین». مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 11(4)، 139-127.
علیدوستی شهرکی، قاسم و رحمتی‌پور، لیلا. (1397). رابطه دیپلماسی دفاعی و سیاست خارجی )رهیافت نظری و سازوکار سیاست‌گذاری(. سیاست دفاعی، 26 (102)، 138-105.
قاضی طباطبایی، محمود؛ نصرتی، روح‌اله و کاظمی، علی. (1391). ارزیابی الگوی نظری حکمرانی خوب در تبیین وضعیت توسعه انسانی. توسعه محلی، 4 (1)، 52-39.
رهنورد، فرج اله و رهنورد، رامین. (1393). نظریه وزارت در اداره عمومی. تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات؛ قزوین: دانشگاه  آزاد اسلامی واحد قزوین.
رهنورد، فرج اله. (1390). الگوی مدیریت دولتی برای تحقق حاکمیت تراز چشم‌انداز 1404. ‌‌‌‌چشم‌انداز ‌مدیریت‌دولتی، 6، 58-43.
عقبائی جزنی، محمد.(1390). اجرای خط‌مشی عمومی با رویکرد حکمرانی. چاپ اول، تهران: سخنوران.
کاظمی راد، شیرین؛ عطایی، محمد؛ الوانی، سیدمهدی؛ معمارزاده طهران، غلامرضا و البرزی، محمود. (1398). ارایه مدل پیش‌کنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی‌های فردی آنها با استفاده از سیستم استنتاج فازی. مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 2 (3)، 112-87.
گل‌محمدی، احمد. (1394). مفهوم‌بندی وبری دولت. دولت پژوهی، 1 (1)، 80-57.
نظرپور، مهدی. (1386). جایگاه نیروهای مسلح در نظام جمهوری اسلامی. حصون، 11، 162-136.
هیل، مایکل و هیوپ، پیتر. (1395). اجرای خط‌مشی عمومی (حکمرانی در نظریه و عمل). جواد معدنی و نیما خدایی، چاپ‌اول، تهران: آذرین  مهر.
Akermi, P. and Triki, A.(2017). The Green Energy Transition and Civil Society in Tunisia: Actions, Motivations and Barriers. Energy Procedia, 136, 79-84.
Armstrong, A.; Jia, X. and Totikidis, V.(2005) Parallels in Private and Public Sector Governance. in: govnet Annual Conference, Contemporary Issues in Governance, 28-30, Melbourne, Australia. (Unpublished).
Bevilacqua, C.; Ou, Y.; Pizzimenti, P.  and Minervino, G. (2020). New Public Institutional Forms and Social Innovation in Urban Governance: Insights from the “Mayor’s Office of New Urban Mechanics” (MONUM) in Boston. Sustainability, 12(23), 1-24.
Baltazar, M.E. (2015). Creating Competitive Advantage by Institutionalizing Corporate Social Innovation. J. Bus. Res., 68, 1468–1474.
Bertot, J.C.; Estevez, E. and Janowski, T. (2016). Universal and Contextualized Public Services: Digital Public Service Innovation Framework. Government Information Quarterly, 33(2), 211-222.
Bryson, J. and George, B. (2020). Strategic Management in Public Administration. In book: The Oxford Encyclopedia of Public Administration, USA, Publisher: Oxford University Press.
Cabrero, E. (2005). Between Public Management and New Public Governance: The Case. International Public Management Review, 6(1), 99-76.
Claus, B.; Gandhi, R.; Rawnsley, J. and Crowe, J. (2015). Using the Oldest Military Force for the Newest National Defense. Journal of Strategic Security, 8 (4), 1-22.
Cudworth, Erika (2007). The Modern State: Theories and Ideologies. Edinburgh University Press.
Clark, J. (1995). The State, Popular Participation, and the Voluntary Sector. World Development, 23 (4), 593-601.
Fourie, D. (2015). Good governance in Public‑Private Partnerships Approaches and applications. African Journal of Public Affairs, 8 (1), 106-118.
Hill, M. and Hupe, P. (2014). Implementing Public Policy: An Introduction to the Study of Operational Governance. SAGE Publications Ltd; Third edition.
Ilyin, M., Khavenson, T., Meleshkina, E., Stukal, D., and Zharikova, E. (2012). Factors of Post-Socialist Stateness. Higher School of Economics. National Reseach University, Working Paper, 3,1-43.
Keman, H. and Woldendorp, J. (2016). State Format, Shape of Government and Democratic Performance. International Journal of Political Science & Diplomacy, 2(108), 1-8.
Keping, Y. (2018). Governance and Good Governance: A New Framework for Political Analysis. Fudan J. Hum. Soc. Sci. 11,1–8.
Lewis, J. (1999). Reviewing the Relationship between the Voluntary Sector and the State in Britain in the 1990s. International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, 10 (3), 255-270.
Mcloughlin, C. (2011). Facrors Affecting State-Non-Governmental Organisation Relations in Service Provision: Key themes from the literature. Public Admin, 31, 240-251.
Mexhuani, B. (2017). The Foreign Affairs of a State is Based on Its Strength in the International System. European Journal of Social Sciences, 4(4), 322-325.
Nau, H.R. (2012). Perspectives on International RelationsPower, Institutions, and Ideas. 6rd Edition.George Washington University.
Osborne, S. P. (2006). The new public governance?. Public Management Review, 8(3), 377–87.
Patapas, A.; Raipa, A. and Smalskys, V. (2014). New Public Governance: The Tracks of Changes. International Journal of Business and Social Research, 4(5), 25-32.
Pahl-Wostl, C. (2019). The role of governance modes and meta-governance in the transformation towards sustainable water governance. Environmental Science and Policy, 91, 6–16.
Qiao, M.; Ding, S. and  Liu, Y. (2019). Fiscal decentralization and government size: The role of democracy. European Journal of Political Economy, 59, 316-330.
Runya, X.; Qigui, S. and We, S. (2015). The Third Wave of Public Administration: The New Public Governance. Canadian Social Science, 11 (7), 11-21.
Swyngedouw, E. (2005). Governance Innovation and the Citizen: The Janus Face of Governance-beyond-the-State. Urban Studies, 42 (11), 1991-2006.
Tamaki, T. (2015). Levels of analysis of the international system. IN: Kavalski, E. (ed.) Encounters with World Affairs: An Introduction to International Relations. Farnham: Ashgate, 85-106.
Thaler, G.; Viana, C. and Toni, F. (2019). From frontier governance to governance frontier: The political geography of Brazil’s Amazon transition. World Development, 114, 59–72.
Ventriss, C.; Perry, J.L.; Nabatchi, T.; Milward, H.B. and Johnston, J.M. (2019). Democracy, Public Administration, and Public Values in an Era of Estrangement. Perspectives on Public Management and Governance, 2 (4), 275–282.
Xiang, J. (2020). Market disputes and government intervention: an explanatory framework of risk transformation. J. Chin. Sociol., 7(3), 1-24.
Yanagawa, N. (2020). Governance Innovation. The University of Tokyo Graduate School of Economics. Digital Economy Division, Commerce and Information Policy Bureau.