شناسایی الگوی توسعه صنعت فین تک در ایران با رویکرد نظام نوآوری فناورانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران. ‏

2 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده مدیریت، پردیس البرز، دانشگاه تهران، تهران، ایران‏

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2022.327013.1481

چکیده

این مقاله به دنبال ارایه الگوی شکل گیری و رشد نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در ایران و همچنین شناسایی اجزاء تاثیرگذار و موضوعات کلیدی بر فاز شکل‌گیری و توسعه این نظام میباشد.
در این پژوهش از روش تحقیق کیفی و استراتژی پژوهشی مطالعه موردی استفاده گردید و در این خصوص به مصاحبه با فعالان این حوزه و بررسی و تحلیل محتوای اسناد و فعالیت های انجام شده در این بخش‌ پرداخته ایم.
با بهره گیری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از لنز ساختاری و لنز کارکردی نظام نواوری فناورانه، اجزاء کلیدی تاثیرگذار بر فاز شکل‌گیری و رشد حوزه فینتک در ایران شناسایی و مهمترین محرک‌ها و موانع در این مسیر استخراج و بر این اساس موضوعات سیاستی کلیدی موجود برای شکل‌گیری قوی‌تر این نظام و برطرف شدن موانع ارائه گردید.
نتایج نشان می‌دهد، طی یک دهه اخیر، شکل گیری و توسعه نظام نوآوری فناورانه در حوزه فینتک در نتیجه شکل گیری عوامل ساختاری صورت پذیرفته است. و خاستگاه شکل گیری بازار در حوزه فینتک، از استارتآپ های فردی و در پاسخ به نیازهای نوظهور گوشه های خالی بازارهای مالی B2C و B2B بوده است. در فاز بعدی،کارآفرینی و سرمایه گذاری سازمانهای بزرگ و بانکها، تعاملات و نهایتا کارآفرینی های دانشگاهی در توسعه این حوزه موثر بوده اند. هر چند که نقش دولت از طریق تدوین قوانین تنظیمی امری حیاتی بوده است. این قوانین در اوایل عمدتا به موضوعات کلی تر و در سالهای اخیر، مصوبات اختصاصیتر در این حوزه، تصویب شده است

کلیدواژه‌ها


باغانی، الهه. (1397). بررسی نحوه نظارت بر فناوری‌های نوین مالی فین تک و ارز دیجیتال. فصلنامـه علمی پژوهشی دانش سرمایه گـذاری، 9(35)، 153-168.
دهقانی فیروزآبادی، الهام و نعمتی، حسنعلی. (1395)، اولویت­بندی عوامل عدم موفقیت تجارت الکترونیک در زیرساخت فنی: کارخانجات کاشی و سرامیک شهرستان میبد، فصلنامه علمی- پژوهشی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، 29و30، 15-31.
روحانی راد، شایان. (1399). فینتک؛ جستاری در جهان و ایران، سیاستنامه علم و فن اوری، 30، 94-75.
شجاعیان، سیده فاطمه؛ محمدیان، ایوب و شجاعیان، سید علی. (1395)، شناسایی زیرساخت‌های عمومی مورد نیاز برای توسعه کسب و کارها در فضای مجازی ایران، سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی، شیراز.
عبداله زاده، احمد و شامی، مهدی. (1381). ارائه مدل بسترهای 5گانه زیرساخت‌های مورد نیاز برای توسعه ملی فناوری اطلاعات و ارتباطات (مطالعه موردی: مالزی)، دانش مدیریت (57)،29-49.
فلیک، یو. (1385)، درآمدی بر پژوهش‌های کیفی در علـوم انسـانی، ترجمه عبدالرسـول جمشـیدیان، سـیدعلی سیادت و رضا علی نوروزی، قم، سماء قلم.
محمدی، مهدی. (1390). مدلی برای شکل‌گیری نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران.رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبائی.
مدانلو جویباری، علیرضا؛ کاظم نژاد، محمد و کاظم نژاد، سیده عادله. (1397). مفاهیم، حوزه‌ها، فعالیت‌ها و صنعت استارت اپ فین تک در ایران و جهان، اولین کنفرانس مهندسی برق و کامپیوتر، قائم شهر.
Arner, DW.; Barberis, JN. and   Buckley, RP.(2015). The Evolution Of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm?, Georgetown Journal Of International Law, 47,1271-319.
Bergek, A. and Jacobsson, S. (2004). Transforming The Energy Sector: The Evolution Of Technological Systems In Renewable Energy Technology, Industrial And  Corporate Change, 13( 5), 815-849.
Bergek and Et. Al. (2008). Analyzing the Functional Dynamics of Technological Innovation Systems: A Scheme of Analysis, Research Policy,37,407–429.
Bergek, A.; Hekkert, M.; Jacobsson, S.; Markard, J.; Sand én, B. and Truffer, B.(2015). Technological Innovation Systems in Contexts:Conceptualizing Contextual Structures and  Interaction Dynamics. Environmental Innovation & Societal Transitions,16,51-64.
Bergek, A. (2019). Technological Innovation Systems: A Review of Recent Findings and  Suggestions for Future Research. Hand book Of Sustainable Innovation, Edward Elgar Publishing.
Carlsson, B. and  Stankievicz, R. (1991). On The Nature, Function, and  Composition of Technological Systems. Journal Of Evolutionary Economics, 1(2), 93-118.
Diemers, D.; Lamaa, A.; Salamat J. and Steffens T.(2015). Developing A Fintech Ecosystem In The GCC., Available At: Http://Www.Strategyand .Pwc.Com.
Dorfleitner, G.; Hornuf, L.; Schmitt, M. and Weber, M. (2017). The Fintech Market in Germany, Hand book Of Fintech In Germany, ‎Springer.
Edler, J. (2010). Demand-Based Innovation Policy, Hand book Of The Theory and Practice of Innovation Policy , Edward Elgar Publishing ,496-534.
sEdquist, C. (2004). Systems Of Innovation: Perspectives And  Challenges, The Oxford Hand book Of Innovation. Oxford University Press, Oxford.
Flick, U.(2006). An Introduction To Qualitative Research, Sage Publication LTD.
Geels, F. W.(2004). From Sectoral Systems of Innovation to Socio-Technical Systems: Insights about Dynamics and  Change from Sociology and  Institutional Theory. Research Policy, 33(6-7), 897-920.
Hekkert, M. P.; Suurs, R. A.; Negro, S. O.; Kuhlmann, S. and Smits, R. E. (2007). Functions Of Innovation Systems: A New Approach For Analysing Technological Change. Technological Forecasting And  Social Change, 74(4), 413-432.
Hekkert, M.P and Negro, S. (2009). Functions Of Innovation Systems as a Framework to Understand  Sustainable Technological Change: Empirical Evidence for Earlier Claims, Technological Forecasting & Social Change 76 , 584–594.
Iyer, B.R. and  Basole, R.C Basole (2016). Visualization to Understand  Ecosystems, Communications of the ACM, 59( 11), 27–30.
Möller, Kristian and Rajala, Arto. (2007). Rise of Strategic Nets — New Modes of Value Creation ,Industrial Marketing Management, 36(7), 895-908.
Lee, I. and Jae, Sh. Y. (2018). Fintech: Ecosystem, Business Models, Investment Decisions, and  Challenges.  Business Horizons, 61, 35-46.
Lundvall, B-Å. (Ed.) (1992). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and  Interactive Learning, London: Pinter Publishers.
Lundvall, B.Å.(2005). National Innovation Systems - Analytical Concept and  Development Tool, DRUID Tenth Anniversary Summer Conference.
Miles, I. and Rigby, J. (2013). Demand -Led Innovation. Hand book Of Innovation Policy Challenges For The 21st Century, Routlege, NY .
Muganyi, T.; Yan, L.; Yin, Y.; Sun, H.; Gong, X. and Taghizadeh-Hesary, F. (2022). Fintech, Regtech, And  Financial Development: Evidence from China. Financial Innovation, 8(1), 1-20.
Niosi, J.; Saviotti, P.P.; Bellon, B. and Crow, M. (1993). National Systems of Innovation: in Search of a Workable Concept. Technology In Society, 15(2), 207–27.
Pucihar, A.; Kljajić Borštnar, M.; Ravesteijn, P.; Seitz, J. and Bons, R. (2018). Motives to form Alliances for Digital Innovation: The Case of Banks and  Fintechs. 31st Bled Conference: Digital Transformation: Meeting the Challenges June 17 - 20, 2018, Bled, Slovenia, Conference Proceedings
Chung, S. (2002). Building a National Innovation System Through Regional Innovation Systems, Technovation, 22(8), 485-491.
Svensson, C.; Udesen, J. and Webb, J. (2019). Alliances in Financial Ecosystems: A Source of Organizational Legitimacy for Fintech Startups and  Incumbents. Technology Innovation Management Review, 9(1), 20-32.
Wieczorek, A. J. and Hekkert, M. P. (2012). Systemic Instruments for Systemic Innovation Problems: A Framework for Policy Makers and  Innovation Scholars. Science And   Public Policy, 39(1), 74-87.