دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 16، تیر 1401 
الگوی عوامل موفقیت جانشین‌پروری برای مدیران دانشگاهی

صفحه 149-168

10.22034/qjimdo.2023.396113.1585

اسداله حسن زاده دلوئی؛ امیرحسین محمدداوودی؛ محمد علی حسینی؛ اختر جمالی