طراحی سازه‌های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران. ‏

2 دانشیار، دکترای تخصصی مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران. ‏

3 دانشیار، دکترای تخصصی مدیریت علوم دفاعی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

4 دانشجوی دوره سوم دکترای مدیریت دفاعی دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا، تهران، ایران‏

10.22034/qjimdo.2022.343682.1504

چکیده

زمینه و هدف: با بهره­گیری از سازه­های امن می­توان سطح حفاظتی مناسبی برای هواپیماهای شکاری نهاجا در نبردهای آینده ایجاد نمود؛ به‌نحوی‌که از شناسایی و آسیب ماهواره­ها و تسلیحات پیشرفته دشمن مخفی و مصون بمانند. بر این اساس در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آمیخته است. داده­های پژوهش به­روش میدانی و مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردیدند. تجزیه‌وتحلیل داده­های کیفی در قالب چارچوب استراوس و کوربین و بر اساس کدگذاری محوری و گزینشی انجام و به شکل الگو ارائه گردید. درنهایت از نرم‌افزار آماری اسمارت پی‌اِل‌اِس برای مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یک سازمان دفاعی بود و در آن از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده­ها، مکان­یابی صحیح، اصول و تکنیک­های معماری، اصول و تکنیک­های سازه­ای و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی از عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل هستند.
نتیجه‌گیری: عدم بهره­گیری از عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد    پدافند غیرعامل علاوه بر آسیب‌پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران‌ناپذیر منجر می­شود.
زمینه و هدف: با بهره­گیری از سازه­های امن می­توان سطح حفاظتی مناسبی برای هواپیماهای شکاری نهاجا در نبردهای آینده ایجاد نمود؛ به‌نحوی‌که از شناسایی و آسیب ماهواره­ها و تسلیحات پیشرفته دشمن مخفی و مصون بمانند. بر این اساس در این پژوهش به شناسایی و تبیین عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش انجام آمیخته است. داده­های پژوهش به­روش میدانی و مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه محقق‌ساخته جمع‌آوری گردیدند. تجزیه‌وتحلیل داده­های کیفی در قالب چارچوب استراوس و کوربین و بر اساس کدگذاری محوری و گزینشی انجام و به شکل الگو ارائه گردید. درنهایت از نرم‌افزار آماری اسمارت پی‌اِل‌اِس برای مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر در یک سازمان دفاعی بود و در آن از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده­ها، مکان­یابی صحیح، اصول و تکنیک­های معماری، اصول و تکنیک­های سازه­ای و تأسیسات مکانیکی و الکتریکی از عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد پدافند غیرعامل هستند.
نتیجه‌گیری: عدم بهره­گیری از عوامل مؤثر بر طراحی سازه­های امن هواپیماهای شکاری نهاجا با رویکرد    پدافند غیرعامل علاوه بر آسیب‌پذیری این اماکن در حین تهدید به بروز خسارات جبران‌ناپذیر منجر می­شود.

کلیدواژه‌ها


اسکندری، حمید. (1400). دانستنی­های پدافند غیرعامل ویژه دوره عمومی مدیران و کارکنان دستگاه­های اجرایی. تهران: انتشارات بوستان حمید.
اسکندری، حمید. (1400). قوانین و مقررات پدافند غیرعامل (2): مبحث بیست‌ویک مقررات ملی ساختمان. تهران: انتشارات بوستان حمید.
انجمن علمی پدافند غیرعامل کشور. (1397). آنچه شهرداران از پدافند غیرعامل باید بدانند. تهران: انتشارات سازمان پدافند غیرعامل کشور، چاپ اول.
باغبانی، هادی؛ ریاضی، وحید؛ خیراتی، عباس؛ بیگلری، مرتضی. (1400). شناسایی و تبیین اصول مؤثر بر دکترین پدافند غیرعامل؛ مورد مطالعه شهر مشهد. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 4 (11)، 131-152.
جلالی فراهانی، غلامرضا. (1392). پدافند غیرعامل و تهدیدهای نوین. تهران: انتشارات بوستان حمید.
جلالی فراهانی، غلامرضا. (1395). رویکردهای نوین به تهدیدها. تهران: انتشارات انجمن علمی          پدافند غیرعامل ایران.
حبیبی، نیک ‌بخش. (1397). ماهیت قدرت هوایی. چاپ دوم. تهران: مرکز انتشارات راهبردی نهاجا.
روزبهانی، عباس. (1395). حفظ هواپیماهای شکاری نهاجا با طراحی سازه­های امن با رویکرد پدافند غیرعامل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دافوس آجا.
سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). آیین‌نامه فنی سازه­های امن (طراحی معماری). تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). آیین‌نامه طراحی و محاسبه پناهگاه­های هسته‌ای. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
سازمان پدافند غیرعامل کشور. (1392). اصول و ضوابط فنی پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان‌های شهری. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر.
شامحمدی، محمد. (1393). دکترین پدافند غیرعامل جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدات ناهمگون، رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
کاوند، عباس و حکیم زاده اصل، وحید. (1399). زیرساخت­های پرخطر: شناسایی، ارزیابی و  طبقه‌بندی. تهران: انتشارات بوستان حمید.
گروه مؤلفین. (1401). الزامات پدافند غیرعامل در طراحی شهری و طرح‌های توسعه شهری. تهران: انتشارات بوستان حمید.
مروی نام، محمدرضا. (1397). تدوین راهبردهای مقابله با جمع‌آوری اطلاعات فضایی با رویکرد پدافند غیرعامل. رساله دکتری، دانشگاه عالی دفاع ملی.
موغلی، مرضیه و متقی، افشین. (1394). پدافند غیرعامل؛ امنیت ملی و شهر. تهران: نشر انتخاب.
میر سمیعی، سید محمد. (1393). اصول و مبانی پدافند غیرعامل. تهران: انتشارات مرکز راهبردی نهاجا.
میر سمیعی، سید محمد. (1395). مجموعه شعله­های سپید (جلد یکم) کلیات در دفاع غیرعامل، تهران: انتشارات پشتیبان.
نیری، آرش. (1392). تحلیل و طراحی ساختمان­ها در برابر اثرات انفجار. تهران: انتشارات دانشگاه صنعتی مالک اشتر (ع).
پایگاه اینترنتی پایداری ملی به نشانی:
 www.paydarymelli.ir (Mondy, 08 November 2021)
پایگاه اینترنتی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به نشانی:
www. Khamenei.ir (Saturday, 06 November 2021)
Aein, F.; Alhani, F.; Mohammadi, E. and Kazemnejad A. (2011). Struggling To Create New Boundaries: A Grounded Theory Study Of Collaboration Between Nurses and Parents in The Care Process in Iran. J Adv Nurs, 67(4): 841-53.
Boyatzis.R.E and Ratti, F. (2014). Emotional, Social and Cognitive Competencies: Distinguishing Effective Italian Managers and Leaders in a Private Company and Cooperatives. Journal of Management Development 28(9),821-833.
Chunliang, X.; Lin C.; Wei S.; Wei W. (2012). Vulnerability of Large City and Its Implication in Urban Planning: A Perspective of Intra-Urban Structure, Chinese Geographical.
Fryer, P. (2011). A brief Description of Complex Adaptive Systems and Complexity Theory, at http://www.trojanmice.com/index.htm (access on February 2015).
Ghanparpor, H.; Ataee Kachoee, M. H.; Nezafat, m.(2017). A Comparative Study of Application of Passive Defense Strategies from the Perspective of Urban Design at International Air Ports: international Air ports of Ben – Gurion, Munich and singapore changi.
PCCIP. (2010). Critical Foundation: Protecting America’s Infrastructures. inoperability input – Output Price Model for Interdependent Infrastructure Systems. Journal of Infrastructure Systems, 17(4), 62 – 151.
Salehi,S.; Saeidi, A. (2018). Urban Design Guideones for Air Port Environments from the Perspective of Passive Defense (to Deal with Terrorist) Case Study:Northern Part of Spine Road of Imam Khomeini Inter National Air Port.
United States Air Force Scientific Advisory Board .(2011). Operating Next Generation Remotely Piloted Aircraft for Irregular Warfare, United States Air Force.