الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی. واحد تهران جنوب. دانشگاه آزاد اسلامی. تهران. ایران.

2 استادیار گروه مدیریت دولتی. دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی .تهران .ایران ‏

3 استادیار گروه علوم تربیتی. دانشکده علوم تربیتی و مشاوره ،دانشگاه آزاد اسلامی .رودهن .ایران.‏

4 استادیار گروه مدیریت بازرگانی. دانشکده مدیریت و حسابداری ،دانشگاه آزاد اسلامی .تهران .ایران

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

چکیده

زمینه و هدف: سرمایه انسانی از مهم‌ترین الزامات موفقیت در دنیای جدید سازمان‌ها است و تجهیز آن به ابزارهای موفقیت در دنیای نوین از دغدغه‌های مدیران صنعت بانکداری است. بر این اساس، در این پژوهش به ارائه الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این مطالعه، یک پژوهش کاربردی است که به صورت کیفی و با استفاده از روش تحلیل مضمون انجام شده است. از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت گردآوری داده‌ها استفاده شد. مصاحبه‌ها با 20 نفر از خبرگان حوزه بانکی به‌صورت گلوله‌برفی تا مرحله اشباع نظری انجام و تحلیل داده‌ها در سه مرحله استخراج مفاهیم پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر صورت گرفت.
یافته‌ها: نتایچ تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان داد که الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتال شامل دو بعد عمومی (مهارت‌های اجرایی و مهارت‌های ارتباطی)، بعد حرفه‌ای (مهارت‌های ادراکی، دانش تخصصی، دانش راهبردی) است.
نتیجه‌گیری: الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند مبنای اقدامات مدیران در راستای شناسایی و انتخاب سرمایه انسانی و راهکارهای توسعه سرمایه انسانی، آموزش و به کارگیری کارکنان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


امامی میبدی، احمدعلی؛ رحیمیان، حیدر؛ عباسپور، عباس و غیاثی ندوشن، سعید.(1398). طراحی الگوی شایستگی‌های رهبری در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران، فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع). 36(2)، 137-166.
ابولعلایی، بهزاد؛ غفاری، عباس.(1386)، مدیران آینده؛ مبانی نظری و تجارب عملی برنامه‌های استعدادیابی و جانشین پروری. تهران، انتشارات سازمان مدیریت صنعتی.
بابایی، محمدعلی؛ شیخ، ابراهیم.(1390). دستنامه توسعه مدیران. تهران، انتشارات سرآمد.
حسین‌زاده، عیسی؛ رمضانی، مجتبی؛ سنگی نور پور، عباسقلی؛ عماری، حسین و فقهی فرهمند؛ ناصر (1400). ارائه الگوی شایستگی با رویکرد جانشین پرور در صنعت بانکداری. سبک زندگی اسلامی با محوریت سلامت، 5(4). 351-359.
رحیم نیا، فریبرز؛ وجیهه هوشیار. (1391)، واکاوی ابعاد و مولفه‌های الگوی شایستگی‌های مدیران در سیستم بانکی(یک رویکرد کیفی)، فصلنامه مدیریت فردا : 31 ، 117-138.
رنجبر، منصور؛ خائف الهی، احمد؛ دانایی‌فرد، حسن و فانی، علی‌اصغر.(۱۳۹۲). ارزیابی الگوی شایستگی‌های مدیران بخش سلامت: رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری، مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی مازندران. ۲۳ (109)، . ۱۱۳-۱۰۴.
ساداتی، ابراهیم. (۱۳۸۹). بررسی تأثیر شایستگی‌های مدیریتی مدیران دولتی بر اثربخشی مدیران حراست دانشگاه‌های دولتی شهر تهران و مؤسسات پژوهشی تابعه. پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه تربیت مدرس.
شیخ، ابراهیم. (1389). الگوی قابلیت‌های مدیران در بخش دولتی. رساله دوره دکتری. دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی. ایران.
شجاعی، سید عمادالدین و دری، بهروز.(1387). طراحی و تبیین الگو تفضیلی نظام جانشینی و جایگزینی تجربه پالایش و پخش. چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
فتحی، صغری.(۱۳۹۱). نقش شایستگی‌های مدیریتی در عملکرد مدیران سازمان‌های ورزشی استان قم، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی. تهران.
عرفانی، مریم؛ دیانتی، محمد. (1388). نقش شایستگی‌ها در مدیریت منابع انسانی. ماهنامه تدبیر،277. 16-20.
عیدی، اکبر و دیانتی، محمد.(1387). مراکز ارزیابی روش نوین جانشین پروری. مجله تدبیر، شماره 139.
قرائی پور، رضا. (1382). ارزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه. (کارشناسی راهبردی). دانشکده معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)، ایران.
معین، محمد (1378)، فرهنگ معین (2). تهران. انتشارات: امیرکبیر.
Ahlquist, J. (2014). Trending Now: Digital Leadership Education Using Social Media and the Social Change Model. Journal of Leadership Studies, 8(2), 57-60.
Bongiorno, G.; Rizzo, D. and Vaia, G. (2018). Cios and the Digital Transformation: A New Leadership Role. Springer International Publishing AG.
Boyatzis, Richard E. (2008). Competencies In The 21st Century. Journal of Management Development, 27 (1), 5-12.
Brinckmann, J. (2007). Competence of Top Management Teams and success of new technology-based firms. Frankfurt deutscher universitäts-verlag, Gabler Pub.E-book first edition. 304
Chen, X, and Jiang, P. (2019). Competency Model-Based Improvement of Marketing Training Process Design. In 3rd International Seminar on Education Innovation and Economic Management (SEIEM 2018). Atlantis Press
Hanna, A.; Ibrahim, M.; Lotfallah, W.; Iskandar, K. and Russell, J. (2016). Modeling Project Manager Competency An Integrated Mathematical Aroach. Journal of Construction Engineering and Management, 142(8), 100-21.
Meffert, J., & Swaminathan, A. (2018). Leadership and the urgency for digital transformation. Leader to Leader, 88, 44-49.
Misra, Y. and Sharma, Vandna, (2017). An Exploratory Study on Business Strategy, Competency and Firm Performance, SUMEDHA. Journal of Management, 6(2), 22-34.
Robotham, D. and Jubb, R. (1996). Competences: Measuring the Unmeasurable. Management Development Review, 9(5), 25-29.
Rothwell, William J. (2010). Effective Succession Planning. Ensuring Leadership Continuity and Building Talent from within / William J. Rothwell. 4th ed. AMACOM, New York.
Rothwell, William J. and Lindholm, John E. (1999). Competency Identification, Modelling and Assessment in The Usa. International Journal of Training and Development, 3 (2), 90-105.
Sanghi, S. (2007). The Handbook of Competency Mapping. Understanding, Designing and Implementing Competency Models in Organizations/ SeemaSanghi. 2nd ed. London: SAGE.
Sanchez J. C. (2010). University Training for Entrepreneurship Competencies: Its Impact on Intention of Creation. International Entrepreneurship and Management Journal, 7(2), 239-254.
Spencer, S. and Watkin, C. (2006). Potential-for what? What Every CEO SHould Know - New Insights into Selecting the Right Leaders to Secure your Competitive Future. In Haygroup. Available online at www.haygroup.com/downloads/pl/misc/potential_for_what_uk.pdf.
         Yukl, G. A. (2006). Leadership in Organizations (6th ed.). Upper Saddle River NJ: Prentice Hall.
Tumbas, S.; Berente, N. and Brocke, J. V. (2018). Digital Innovation and Institutional Entrepreneurship: Chief Digital Officer Perspectives of Their Emerging Role. Journal of Information Technology, 33(3), 188-202.