دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 17، آبان 1401 
الگوی شایستگی منابع انسانی در بانکداری دیجیتالی

صفحه 27-46

10.22034/qjimdo.2022.346374.1507

علیرضا لشگری پور؛ حسن امیری؛ کوروش پارسا معین؛ فرزانه بیک زاده


الگوی پیش‌کنشگری مدیران بانک‌های توسعه‌ای ایران: مطالعه‌ای کیفی

صفحه 73-102

10.22034/qjimdo.2022.346658.1508

مهدیه مختاری هاشم آباد؛ مهدی خیر اندیش؛ سعید جعفری نیا؛ یوسف وکیلی


توانمندی میانداری شبکه‌های نوآوری: مرور نظام‌مند ادبیات

صفحه 103-132

10.22034/qjimdo.2022.342885.1503

میلاد یداللهی؛ نیما مختارزاده؛ احمد جعفرنژاد؛ فاطمه ثقفی؛ سید سروش قاضی نوری