ارائه راهکارهای کاهش چالش‌های تامین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،ایران ‏

2 دانشیار گروه مدیریت فناوری و کارآفرینی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه ازاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2022.340079.1501

چکیده

زمینه و هدف: محدودیت منابع مالی و عدم دسترسی شرکت‌های دانش‌بنیان به منابع مالی در مراحل رشد، سیاستگذاران و برنامه‌ریزان امر را به ملزم به تدوین راهکارها و سیاست‌هایی جهت مقابله با آن کرده است. براین‌ اساس، پژوهش حاضر به هدف ارائه راهکاری‌هایی به منظور رفع و غلبه بر چالش مزبور در ایران می-پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از منظر روش، توصیفی - پیمایشی است. داده‌ها و اطلاعات از طریق مطالعه تطبیقی (5 کشور) و مصاحبه نیمه ساختار یافته با 24 نفر از صاحب‌نظران این حوزه گردآوری شده‌، و با استفاده از تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: تدوین سیاست‌ها، برنامه‌ها و قوانین مختلف تسهیلاتی از راهبردهای اصلی کشورهای مورد بررسی در جهت حل مسائل مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بوده است. بر اساس تحلیل دیدگاه‌ صاحب‌نظران حل مشکل مالی شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران در گروه نقش آفرینی بهینه‌ی عاملان اکوسیستم دانش بنیان می‌باشد که این خصوص 3 مضمون سازمان‌دهنده و 18 مضمون پایه احصا شده است.
نتیجه‌گیری: ارتقاء نظام تامین مالی نگرشی همه جانبه به حساب می‌آید لذا به منظور رفع/ کاهش چالش-های مالی مدیران باید به همه ابعاد آن توجه داشته باشد و با نهاد سازی و تامین زیرساخت‌های فنی و عملیاتی، زمینه را برای اجرای راهکارهای فوق در کشور فراهم نمایند.

کلیدواژه‌ها


حیدری سورشجاعی، مهرناز و محمدی، پرستو.  (1397). مسائل کارگزاری در سرمایه­گذاری خطرپذیر و راهکارهای رفع آنها درمراحل رشد شرکت­های نوآور ایران، نشریه علمیپژوهشی، مدیریت نوآوری-مدیریت نوآوری، 6(13)، 140- 113.
خیاطیان، محمدصادق؛ طباطبائیان، سید حبیب­الله و الیاسی، مقصود. (1394). تحلیل محتوای ویژگی­های شرکت­های دانش­بنیان. پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 2(5)، 47- 21.
سلطانی، بهزاد و شاوردی، مرضیه. (1398). تامین مالی علم، فناوری و نوآوری. فصلنامه علمی- پژوهشی سیاست علم و فناوری (ویژه­نامه جامع سیاست علم، فناوری و نوآوری)، 11(2)، 314- 297.
شمسی، مهناز و نورمحمدی، حمزه­علی. (1397). ارائه مدلی برای سنجش و ارزیابی عملکرد علم و فناوری شرکت­های دانش­بنیان در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)، 34(2)، 534-517.
شیخان، ناهید و بختیاری­نژاد، فیروز. (1393). نقش شناسایی شاخص­های ارزیابی فناوری در توسعه آموزش­های مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 16(63)، 38-25.
عابدی جعفری، حسن؛ تسلیمی، محمد سعید؛ فقیهی، ابوالحسن و  شیخ زاده، محمد. (1390). تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، 5(10)، 198-151.
گلعلی زاده، محمدرضا؛ طباطبائیان، سید حبیب­اله و زمردیان، غلامرضا(1400). شناسایی و دسته‌بندی چالش‌های تامین مالی شرکت­های دانش­بنیان در ایران، فصلنامه علمی مدیریت نوآوری، 10(4)، 27 - 1 .
گلعلی­زاده، محمدرضا؛ طباطبائیان، سید حبیب الله و زعفرانیان، رضا. (1387). ارائه راهکار سیستمی ایجاد نهادهایی جهت تامین مالی بنگاه­های نوپا دانش­بنیان در ایران، فصلنامه پارک فناوری پردیس، 6(17)،  52-46.
معصومی، عاصفه و  فیضی، عمّار.(1400). مدل‏های فرهنگ سازمانی و شرکت‏های دانش­بنیان، فصلنامه رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری،5(58) ،85-64.
مقداد محمودی ، مرجان دامن کشیده و شهریار نصابیان(1400). اثرات شاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی، فصلنامـه اقتصاد مالی 11(3)، 217 - 241
Anh Tuan, B.; Thu Phuong, P.; Linh, C. and Thi Khanh, V. (2021). Legal and Financial Constraints and Firm Growth: Small and Medium Enterprises (SMEs) Versus Large Enterprises, Heliyon 7, 1-12
Apak, S. and Atay, E. (2014). Global Innovation and Knowledge Management Practice in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Turkey and the Balkans. 10th International Strategic Management Conference, Procedia - Social and Behavioral Sciences, (150), 1260 – 1266.
Baker, H.K.; Kumar, S. and Rao, P. (2020). Financing Preferences and Practices of Indian SMEs. Global Finance Journal, 43, 100388.
Balachandra, P.; Kristle Nathan, H.S. and Reddy, B.S.(2010). Commercialization of Sustainable Energy Technologies. Renew. Energy, 35, 1842-1851.
Bartolacci, F.; Caputo, A. and Soverchia, M. (2020). Sustainability and Financial Performance of Small and Medium Sized Enterprises: A Bibliometric and Systematic Literature Review. Business Strategy and the Environment, 29(3), 1297–1309.
Beck, T. and Cull, R. (2014). SME Finance in Africa. Development Research Group Finance and Private Sector Development Team. Policy Research Working Paper 23(5), 584-613.
Bozkaya, A. and Van Pottelsberghe De La Potterie, B. (2008). Who Funds Technology-Based Small Firms? Evidence from Belgium. Economics of Innovation and New Technology, 17(1-2), 97-122.
Bürer, M.J. and Wüstenhagen, R. (2009). Which Renewable Energy Policy is a Venture Capitalist’s Best Friend? Empirical evidence from a survey of international cleantech investors. Energy Pol. 37, 4997e5006. Cai, W.-G., Zhou, X.-L., 2014
Chen, M.(2016). The Effectiveness of Government Policies on Technology-based SMEs and Entrepreneurship: A case study of the technology-based SMEs in Beijing, China.
Coleman, S. and Robb, A. M. (2011). Financing Strategies of New Technology-Based Firms. Review of Economics & Finance, 4, 1-18.
Conor, N. (2019). The Financing of High-Tech SMEs: Investigating the Effects of Capital Structure on Performance. A dissertation submitted in Fulfilment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Business Studies, Trinity Business School, Trinity College Dublin.
Cousin, V. (2007). Banking in China, Palgrave Macmillan Studies in Banking and Financial Institutions”. Cambridge. People’s Bank of China, (PBOC) (2004), Survey on SME financing structure in China, internal report
Fattahi. K, Bonyadi Naeini. A, and Sadjadi. S.J. (2020). Technology Valuation of NTBFs in the  eld of Cleaner Production in Terms of Investors' Exibility and Uncertainty in Public Policy, 27(6), 3322-3337.
He, S. (2016). “Financing Policy of SMEs in China and Abroad in a Comparative Perspective, Advances in Intelligent Systems Research”. 6th International Conference on Mechatronics, Computer and Education Informationization (MCEI 2016), Vol. 130, Pp: 386- 390.
Hogan, T., Hutson, E. and Drnevich, P. (2017). Drivers of External Equity Funding in Small High-Tech Ventures. Journal of Small Business Management, 55(2), 236–253.
Jaroslava, K., et al. (2015). Optimal Financing of the Industrial Enterprise. 2nd Global Conference on BUSINESS, Economics, Management and Tourism, 30-31 October 2014, Prague, Czech Republic, 954-958
Karadag, H. (2015). Financial Management Challenges in Small and Medium-Sized Enterprises: A Strategic Management Approach. Emerging Markets Journal, 5(1), 25- 40.
Kaya, S. and Alpkan, L. (2012). Problems and Solution Proposals for SMEs in Turkey. EMAJ: Emerging Markets Journal, 2(2), 178-196.
Kersten, R.; Harms, J., Liket, K. and Maas, K. (2017). Small Firms, Large Impact? A Systematic Review of the SME Finance Literature. World Development, (97), 33–48.
Kijkasiwat, P. and Phuensane, P. (2020). Innovation and Firm Performance: The Moderating and Mediating Roles of Firm Size and Small and Medium Enterprise Finance. Journal of Risk and Financial Management,13(97),1-15.
Kredi Garanti Fonu. (2013). http://www.kgf.com.tr.
Liu, X. (2008). SME Development in China: A Policy Perspective on SME Industrial Clustering. in Lim, H. (ed.), SME in Asia and Globalization, ERIA Research Project 2007-5, 37-68.
Najiba, M. and Fahmab, F. (2020). Investigating the Adoption of  Digital Payment System through an Extended Technology Acceptance  Model: an Insight from the Indonesian Small and Medium  Enterprises. International journal Advanced science Enginneering  Information Technology.10(4), 1702-1708.
OECD. (2015). New Approaches to SME and Entrepreneurship Financing: Broadening the Range of Instruments.
OECD. (2016), Financing SMEs and Entrepreneurs 2016: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris.
OECD. (2017). Small, Medium, Strong. Trends in SME Performance and Business Conditions. OECD Publishing. Paris.
OECD. (2018), Financing SMEs and Entrepreneurs 2018: An OECD Scoreboard, OECD Publishing, Paris.
Raoa. P.; Kumar. S.; Chavand. M, and Weng Marc Limc. W. (2021).
 A Systematic Literature Review on SME Financing: Trends and Future Directions, Journal of Small Business Management,1-31. https://doi.org/10.1080/00472778.2021.1955123
Revest, V. and Sapio, A. (2012). Financing Technology-Based Small Firms in Europe: What do We Know? Small Business Economics, 39(1), 179–205.
Saarenketo, S.; Puumalainen, K.; Kuivalai, O. and Kyläheiko, K. (2004). Dynamic Knowledge-Related Learning Processes in Internationalizing High-Tech SMEs. International Journal of Production Economics, 89(3), 363-378.
Streubert, HJ. and Carpenter, DR. (2011). Qualitative research in nursing: Advancing the humanistic imperative. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Co; 48-50.
Wilson, K.E. (2015). Policy Lessons from Financing Innovative Firms. OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, (24), OECD Publishing, Paris.
World Bank. (2017). Expanding Access to Financing for Micro, Small and Medium-Size Enterprises in Russia by Leveragng Innovative Financial Solutions. Policy Note, www.worldbank.org.
Wu, J.; Song, J. and Zeng, C. (2008). An Empirical Evidence of Small Business Financing in China. Management Research News, 31(12), 959-975 
Yildirim, D.C.; Unal, O.T. and Gedikli, A. (2015). Financial Problems of Small and Medium-Sized Enterprises in Turkey. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences. 5(1), 27-37