تحول سازمان‌های نظامی به‌سوی سازمان ‌دانشی اثربخش

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، دانشکده مدیریت، تهران، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری ، گروه مدیریت دولتی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.169302

چکیده

زمینه و هدف: با ورود به عصر دانائی، موفقیت سازمان‌ها در تحقق اهداف نیازمند برخورداری از ابعاد و مولفه‌های خاصی است که با مولفه‌های سازمان عصر سنتی تفاوت اساسی دارند. مجموعه منسجم و سازگار این عوامل، بستری را ایجاد می‌نماید که در بهترین حالت معرف سازمان دانشی اثربخش است. بر این اساس، هدف این مقاله شناسایی ابعاد و مولفه‌های مورد نیاز برای معماری سازمان دانشی اثربخش است.
روش‌شناسی: با توجه به اهمیت حوزه نظامی، در مقاله حاضر با اتخاذ رویکردی کتابخانه‌ای به شناسایی مولفه‌های مورد نیاز برای تحول سازمان‌های نظامی به سوی سازمان دانشی اثربخش پرداخته می‌شود.
یافته‌ها: نتایج مطالعه نشان می‌دهد در حال حاضر وجود پنج حوزه ساختار دانش‌محور، فرهنگ دانش‌محور، تکنولوژی دانش‌محور، سرمایه‌های انسانی دانش‌محور، پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش و سیستم مدیریت مالکیت معنوی  از مولفه‌های کلیدی مورد نیاز برای پیاده سازی و معماری سازمان دانشی اثربخش است.
نتیجه‌گیری: انجام تغییرات موثر بر اساس معماری سازمان دانشی اثربخش زمینه تطابق و اثربخشی بیشتر سازمان‌های نظامی را فراهم خواهد نمود. تدوین و طراحی ابزارهای مفهومی و عملیاتی برای راهبری،  سنجش و استقرار ابعاد و آسیب‌شناسی سازمان‌های نظامی باید از مهمترین دغدغه‌های مدیران و دست‌اندرکاران سازمان‌های نظامی دانش‌محور باشد.

برگرون، برایان. (1386). مبانی مدیریت دانش. قهرمانی و باقری. تهران، موسسه تحقیقات و آموزش نیرو.
جعفری، مصطفی و کلانتر، سید کیانوش.(1382). مدیریت دانش در سازمان. مجله تدبیر، ش ۱۴۲.
رحمان زاده، محمد.(1382). سازمان فرایندگرا و پارادایم سازمانی، دفتر مطالعات انتشاراتی اجتماع.
زاهدی، شمس السادات.(1380). نقش فن آوری‌های نوین ارتباطی در مدیریت دمکراتیک جامعه. مجموعه مقالات سمینار منطقه‌ای کشورهای غرب و مرکز آسیا، یونسکو.
فرهنگی، علی اکبر و همکاران(1383). نظریه‌های ارتباطات سازمانی. تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا.
منوریان، عباس و عسگری، ناصر.(1383). خط‌مشی‌گذاری در اقتصادهای دانش محور. تهران، چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت.
Bhatt G. D.(2000). Organizing Knowledge in the Knowledge Development Cycle. Journal of Knowledge Management, 4 (1),15-26.
Bilginoğlu, E. (2019). Knowledge Hoarding: A Literature Review. Management Science Letters, 9, 61–72.
Bass, B. M. (1990). From Transactional to Transformational Leadership:  Learning to Share the Vision. Organizational Dynamics,18,  19-31.
Crawford, C.B. (2005). Effects of Transformational Leadership and Organizational Position on Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 9(6), 6-16.
Girard, J.(2015). Defining Knowledge Management: Toward an Applied Compendium. Online Journal of Applied Knowledge Management, 3(1), 1-20.
Graham, A.B. and Pizzo, V.G.(1996). A Question of Balance: Case Studies in Strategic Knowledge Management. European Management Journal,  14(4), 338-346.
Islam, M.; Ahmed, S.; Hasan, I. and Ahmed, S.(2011). Organizational Culture and Knowledge Sharing: Empirical Evidence from Service Organizations. African Journal of Business Management, 5(14), 5900-5909.
Kelly. K.(1996). The Economics of Ideas. Business, 4(6). 1-6. 
King, W.R.(1995). Creating a Strategic Capabilities Architecture. Information System Management, 2(1), 67-9.
King R.William.(2008). An Integrated Architecture for an Effective Knowledge Organization. Journal of Knowledge  Managment, 12(2), 29-41.
Lave, J. and Wenger, E.(1991). Situated Learning. Cambridge University Press, Cambridge, MA.
Lee, H. and choi, B.(2003). Knowledge Management Enablers, Process and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination, Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.
Lei, D. and Slocum, J. W. (1992). Global Strategy, Competence-Building and Strategic Alliances. California Management Review, 35(1), 81-97.
Nordin. M.; Pauleen. D. and Gorman. G. E.(2009). Investigating KM Antecedents: KM in the Criminal Justice System. Journal of Knowledge Management, 13(2),  DOI:10.1108/13673270910942664.
Oliver, S. and Kandadi, K. R.(2006). How to Develop Knowledge Culture in Organizations? A Multiple Case Study of Large Distributed Organizations. Journal of Knowledge Management, 10(4), 6-24.
Pandey, S.C. and Dutta, A.(2013), Role of Knowledge Infrastructure Capabilities in Knowledge Management, Journal of Knowledge Management.17(3), 435-453.
Park, H. (2002). Assessing the Success of Knowledge Management Technology Implementation as a Function of Organization Culture. Dissertation, the George Washington University, Washington, DC.
Patrick. S. W. and Sonia K. Y.(2009). The Processes of Knowledge Management in Professional Services Firms in the Construction Industry: a Critical Assessment of Both Theory and Practice. Journal of Knowledge Management, 13(2), 110-126.
Rapert, M. and Wren, B.(1998). Reconsidering Organization Structure. Administrative Science Quarterly, 25, 1-17.
Rastogi, P. N. (2000). Knowledge Management and Intellectual Capital- The New Virtuous Reality of Competitiveness. Human Systems Management, 9(1), 39-49
Sharifuddin, S. and Rowland, F.(2004). Knowledge Management in Public Organization:  a Study on Relationship Between Organizational Elements and the Performance of Knowledge Transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95-107.
Schriesheim, Ch. A and Proctor- Thomson, S.R.(2003). Leadership, Culture and Performance, The Case of New Zealand Public Sector. Journal of Change Management, 3(4), 376-393.
Schwarz, G.M.(2002). Organizational Hierarchy Adaptation and Information Technology, Information and Organization, 12,  153-182.
Silos, I.(1999).Employee Involvement-a Component of Total Quality Management. Production and Inventory Management Journal, 40(1), 56-65.
Starbuck, W.(1992). Learning by Knowledge Intensive Firms. Journal of Management Studies, 9(6), 713-40.
Wiig, K.M. (1997). Knowledge Management: An Introduction and Perspective. Journal of Knowledge Management, 1(1), 6-14.
Wang, C. and Ahmed, P.(2003). Structural Dimensions for Knowledge Based Organizations. Measures Business Excellence, 7(1), 51-62.
Wernerfelt, B.(1984). A Resource-Based View of the Firm. Strategic Management Journal, 5 (2)171-80.
Wiig, K.M.(1997). Integrating Intellectual Capital and Knowledge Management. Long Range Planning, 30 (3), 399-405.
Zack, M.H.(1999a). Developing a Knowledge Strategy. California Management Review, 41(3), 125-45.
Zollo, M. and winter, S.G.(2002). Deliberate Learning and the Evolution of Dynamic Capabilities. Organization Science,13(3) 339-51.