عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی در سازمان‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه هوایی شهید ستاری، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2021.228699.1299

چکیده

زمینه و هدف: الگوهای جدید مدیریت دولتی جدید مانند مدیریت ارزش‌های همگانی و خدمات عمومی نوین بر مجموعه‌ای از ارزش‌های جدید در اداره کشورها تاکید دارند. پاسخگویی اجتماعی یکی از این ارزش‌هاست. بر این اساس، این پژوهش با هدف شناخت ابعاد و عوامل موثر بر پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دفاعی انجام شده است.
روش‌شناسی: این پژوهش از نظر هدف، توصیفی، از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر افق زمانی مقطعی است. جامعه آماری پژوهش شامل سازمان‌های حوزه دفاعی بودند که تعداد 60 سازمان به روش نمونه گیری ساده  به عنوان نمونه انتخاب شدند.  در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده شد. روایی ابزار از طریق روایی همگرا و پایایی آن از به کمک ضریب آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد متغیرهای نوع ماموریت، فرهنگ سازمانی و وجهه سازمانی به عنوان عوامل علی، مطالبه‌گری شهروندان، سبک رهبری خدمتگزار و تمایل کارکنان به عنوان عوامل میانجی و پیچیدگی محیطی و ناپایداری محیطی به عنوان عوامل تعدیل‌کننده بر پاسخگویی اجتماعی سازمان‌ها تاثیر دارند.
نتیجه‌گیری: تدوین منشور شهروندی سازمانی، تصمیم‌گیری‌های مشارکتی با حضور ذی‌نفعان، استفاده از فناوری‌های اداری سبز و توجه به نقش مطالبه‌گری شهروندان و فرهنگ سازمانی مشوق پاسخگویی اجتماعی از راهکارهای تقویت پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دفاعی است

کلیدواژه‌ها


احمدی،کیومرث.( 1391 ). طراحی مدلی جهت ارزیابی پاسخگویی اجتماعی در سازمانهای دولتی ایران، رساله دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین.
احمدی،کیومرث، الوانی،مهدی و معمارزاده، غلامرضا (.1390). سیر تکوینی پاسخگویی اجتماعی و ارائه مدلی برای بسط مفهومی آن در سازمان‌های ایرانی، فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 18، 98-106.
احمدلو وهمکاران.(1397). ارائه مدل جهت طراحی الگوی رهبری خدمتگزار در سازمان صدا و سیما. فصلنامه علمی - پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی، 10(1)، 63-82.
بیاتی چالشتری، طیبه و رهنورد، فرج الله.(1396). تدوین مدل پاسخگویی در شبکه‌های تدوین خط مشی‌عمومی. فصلنامه مدیریت و توسعه، 30(4)، 35-67.
علیخانی،علی اکبر.(1384). پاسخگویی در نظام جمهوری اسلامی ایران، مجله پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، 26، 81-51.
فقیهی، ابوالحسن و نداف، بشیر.(1392). پاسخگویی پلیس: ارائه الگوی بومی برای ارتقای روابط مردم و نیروی انتظامی، نشریه مدیریت فرهنگ سازمانی، 11(2)، 31-5.
 شارع پور، محمود و شعبانی، مریم.(1395). تحلیل جامعه‌شناختی از آگاهی شهروندی شهروندان نسبت به امور شهری، فصلنامه  علمی پژوهشی مطالعات اجتماعی ایران، 2، 182-154.
رهنورد، فرج الله؛ جوکار، علی؛ طاهرپور، حبیب اله و رسولی، مهدی.(1397). تدوین چارچوبی برای پاسخگویی اجتماعی سازمان‌های دولتی ایران، فصلنامه مدیریت سازمان‌های دولتی، 7(2)،  134-115.
متانی، مهرداد و حسن­پور، مهرشاد.(1393). بررسی نقش رسانه­های جمعی در ارتقای سطح پاسخگویی سازمان­های دولتی. فصلنامه مدیریت.11(34)، 72-59.
Ackerman, R. and Bauer, .R. (1976). Corporate Social Responiveness: The Modern Dilemma, Reston, Virginia, Reston Publishing.
Baez, C.C. and Eelco, J.(2013). Social Accountability and Its Conceptual Challenges: an Analytical Framework. Conference: Accountable Governance for Development - Setting an Agenda Beyond 2015
Batch, s.(2000). Decentralization and Privatization on Municipal Service : the case of health services, ILO Working Papers 993435483402676, International Labour Organization.
Bovens, M. (2005). Public Accountability , In E. Ferlie, L. Lynne and C.Pollitt (Eds.) / the Oxford Handbook  of Public Management, 08-Ferlie- chap08, 182-208.
Bovens. M. (2007). New Forms of Accountability and EU-Governance, Comparative European Politics, Palgrave Macmillan Ltd, 5, 104-120.
Bovnes, M.(2007). Analyzing and Assessing Public Accountability. A Conceptual Framework, European Law Journal, 13(4), 447–468.
Bukenya B., and King S.(2012). The Contextual Factors that Shape Social Accountability, Institute for Development Policy and Management, School of Enivironment and Development, The University Of Manchester, UK.
Camargo, C.B. and Jacobs E.(2013). Social Accountability and Its Conceptual Challenges: an Analytical Framework. Basel institute on Governance.
Denhardt, R. B.(2007). Five Great Issues in Organization Theory, in R.A. Robbin and etal (eds). Handbook of Public Administration, 105-129.
De Waal, A.(2000). Democratic Political Process and the Fight Against Famine. IDS Working Paper 107. Institute of Devopment studies.
Dubnick, M.  J. and Justice, J. B.(2004). Accounting for Accountability”, American Political science Association.
Ecaterina- Alina S., Gheorghe S., Daniela M., Al-shraah M.(2014). Considerations on Implementation of a Social Accountability Management System Model in Higher Education, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 142, DOI:10.1016/j.sbspro.2014.07.638
 Fredertickson, H.G.(1971). Toward a New Public Administration, in F. Marini (ed.) Toward a New Public Administration. San Francisco: Chandler.
Hopkins, M. (2004). Corporate Social Responsibility: an Issues Paper, International Labor Office.Geneva Working paper, 2, 27, 1-41.
Hughes, O.E.(1988). Public Management and Administration: An Introduction, N.Y.: Macmillan Press.
Jonathan A. F. (2015). What Does the Evidence Really Say?  World development, 72, 346-361
Kling, R. (1980). Models for the Social Accountability of Computing, Los Angeles Times, 10 March 1980, part 1, page 5.
Lee, D.P.(2014). Corporate social accountability through action: Contemporary Insights from British Industrial Pioneers. Accounting, Organizations and Society Journal, 39(8), 632-659.
Moos, G., Noeline, N. and Sewankambo, N.K.(2012). Social Accountability: a Survey of Perceptions and Evidence of Its Expression at a Sub Saharan African university, BMC Med Educ. doi: 10.1186/1472-6920-12-96.
Parker, L.D. (2005). Social and Environmental Accountability Research. A View from the Commentary Box. Accounting. Auditing and Accountability Journal, 18(6):842-860
Pollite, C. and Bouckaert, G.(2000).   Public Management Reform: A Comparative Analysis, New York: Oxford university Press.
Rodan, G. and Hughes, C.(2012). Ideological Coalitions and the International Promotion of Social Accountability: The Philippines and Cambodia Compared, International Studies Quarterly, DOI:10.1111/J.1468-2478.2011.00709.X.
Scott, C.(2000). Accountability in the regulatory state, Journal of  Law and Society, 27(1), 38-60.
Stoker, G.(2006). Public Value Management: A New Narrative for Networked Governance? American Review of Public Administration, 36(1), 41-57.
World Bank. (2011). Social Accountability E-Guide step by step approach to integrating social accountability in projects. https://ppp.worldbank.org/public-private-partnership/.