شناسایی و الویت‌بندی موانع فرایندی پیاده‌سازی مدیریت دانش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.169554

چکیده

زمینه و هدف: امروزه دارایی‌های ذهنی و دانش افراد به اندازه سایر دارایی‌های فیزیکی و مالی سازمان مهم هستند. سازمان‌هایی که به اهمیت دانش پی پرده‌اند به‌دنبال مدیریت بهینه آن هستند تا در فرایندهای خود به نحوی اثربخش از آن استفاده کنند. در این مسیر، شناسایی آسیب‌های اجرای مدیریت دارایی‌های دانشی گامی مهم محسوب می‌شود. بر این اساسا، در این تحقیق به آسیب‌شناسی موانع فرایندی پیاده‌سازی مدیریت دانش در یکی از مراکز علمی پرداخته شده است.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل کارکنان یک سازمان نظامی بود. بدین منظور تعداد 122 نفر از کارکنان این سازمان به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته بین آنان توزیع شد. روایی و پایایی ابزار سنجش از طریق روایی محتوا و آلفای کرونباخ تایید شد.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها به کمک آزمون تی تک‌نمونه‌ای نشان داد که فرآیند مدیریت دانش در جامعه آماری در حوزه‌های چهارگانه خلق، حفظ، انتقال و کاربرد با موانع و آسیب‌هایی مواجه است. حوزه کاربرد دانش دارای بیشترین و حوزه تسهیم دانش دارای کمترین آسیب است.
نتیجه‌گیری: انجام تغییرات موثر بر اساس حوزه‌های آسیب‌پذیری باعث سرمایه‌گذاری موثر و کاهش هزینه‌های تسهیم دانش در سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


ابطحی، حسین؛ صلواتی، عادل.(1385). مدیریت دانش در سازمان. تهران: پیوند نو.
رحمان زاده، محمد.(1382). سازمان فرایندگرا و پارادایم سازمانی، دفتر مطالعات انتشاراتی اجتماع.
ربیعی، علی، معالی، مهناز، (1388)، ارائه مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، نشریه مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،3(9)، 102-77.
دهقان نجم، منصور.(شهریور1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی، ماهنامه  مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره10.
جعفری مقدم، سعید،(1381). فرآیند مدیریت دانش از یادگیری تا حافظه سازمانی. مدیریت و توسعه، ش12.
طالبی، کامبیز و  سلیمی ترکمانی، مهدی(1390). شناسایی و اولویت بندی عوامل اساسی موفقیت در پیاده سازی مدیریت دانش در کسب و کارهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: شرکت های قطعه سازی فعال ایران خودرو). کار و جامعه، ش134
صالحی صدقیانی، جمشید و خیراندیش مهدی(1390). مدیریت دانش در عصر اطلاعات با نگرش کاربردی در سازمان. کنترلر، ش 15و 16.
 حسن لاریجانی، موسی نوری اصل، حجت الله.(1388). امکان‌سنجی ارائه مدیریت دانش در کتابخانه‌های عمومی استان آذربایجان شرقی. دانش شناسی، ش5.
عزیزی، شهریار؛ اسدنژاد، مهدی؛ زارع،  علی؛ حسینی، سیدسجاد.( 1389).  بررسی و مقایسه ابعاد مدیریت دانش بین سازمان‌های دولتی و خصوصی. نشریه مدیریت فناوری اطلاعات،2 (4)، 99-116.
نوروزیان، میثم.(اردیبهشت1384). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی. ماهنامه تدبیر، ش156، ص 24.
Abdolshahab, M.( 2011). Barriers to the Implementation of Knowledge Management in Iranian Institutions, International Transaction. Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies, 2(2), 173-182.
Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001). Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues. MIS Quarterly, 25(1), 107-36.
BenMoussa, Ch.(2009). Barriers to Knowledge Management: A Theoretical Framework and a Review of Industrial Cases. International Journal of Industrial and Manufacturing Engineering, 3(6), 1262- 1273.
Bilginoğlu, E. (2019). Knowledge Hoarding: A Literature Review. Management Science Letters, 9, 61–72.
Brito, E.; Cardoso, L. and Ramalho,C.(2010). Knowledge Management in Local Government Sector: the Role of the Quality Certification. European Conference on Intellectual Capital, 2, Portugal.127-166.
Cardoso,L.(2010). Role of Organizational Commitment in Knowledge  Management: Exploring a Relationship, European Conference on Knowledge Management, 11, Portugal, 209-217.
Champika Liyanage, et al.(2010). Assessing the Process of Knowledge Transfer – An Emperical Study, School of Built and Natural Environment, University of Central Lancashire, Preston, PR1 2HE, UK.
Choo C. W.(2006). The Knowing Organization: How Organizations Use Information to Construct Meaning, Create Knowledge, and Make Dictions. New York. Oxford University Press.
Crawford, C.B. (2005). Effects of Transformational Leadership and Organizational Position on Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 9(6), 6-16.
Connelly, C.E. and Zweig, D. (2015). How Perpetrators and Targets Construe Knowledge Hiding in Organizations. European Journal of Work and Organizational Psychology, 24(3), 479-489.
Curado, M. and Ramos,I.(2010). Knowledge Management in Organizations: A New Proposal, European Conference               on Knowledge Management, 11, Portugal, 323-333.
Davenport, T. H. and Prusak, L.(1998). Working Knowledge: How Organizations Manage What the Know. Boston, Massachusetts, Harvard Business School Press.
Edge, K.(2005). Powerful Public Sector Knowledge Management: A School District Example. Journal of Knowledge Management,9(6),42-52.
Gupta, J. N. d. and Sharma, S. K(2004). Creating Knowledge Based Organizations, Idea Group Publishing.
Hallin, C.A, Marnburg, E.(2008). Knowledge Management in the Hospitality Industry: A Review of Empirical Research. Tourism Management, 29(2), 29 366–381.
Islam, M.; Ahmed, S.; Hasan, I. and Ahmed, S.(2011). Organizational Culture and Knowledge Sharing: Empirical Evidence from Service Organizations. African Journal of Business Management, 5(14), 5900-5909.
Jennex, Murray E.(2019). Effective Knowledge Management Systems in Modern Society; San Diego State University, USA; 2019.
Kelly. K.(1996). The Economics of Ideas. Business, 4(6). 1-6. 
Kreiner, K. (2002).Tacit Knowledge Management: the Role of Artifacts. Journal of Knowledge Management, 6(2), 112-123.
Krause D. R. (1997). Supplier Development: Current Practices and Outcomes. Purchasing and Materials Management, 33 (2). 12–9.
Lee, H. and Choi, B(2003). Knowledge Management Enablers, Process and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20(1), 179-228.
Mhamed Biygautane and Khalid Al-Yahya. (2011). Enablers and Barriers to Effective Knowledge Management: The Case of Dubai’s Public Sector, Dubai School of Government, Policy BRIEF
Nonaka, K .(1995). The Knowledge Creating Company – How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation, Oxford University Press.
Nonaka, I.(1996). A Theory of Organizational Knowledge Creation. International Journal of Technology Management,11(7/8),           11- 15
Rynhardt, R.(2008). Barriers and Facilitators to Knowledge Management in Multi –National Companies: The Case of Nissan,  University of Pretoria.
Pandey, S.C. and Dutta, A. (2013). Role of Knowledge Infrastructure Capabilities in Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 17(3), 435-453.
Teseng, S.M, (2008), Knowledge Management System Performance Measure Index, Expert Systems with Applications, 34(1), 734–745.
Suhaimee,S.; Abu Bakr,A.Z. and Alias,R.A.(2006). Knowledge Sharing Culture in Malaysian Public Institution of Higher Education: An Overview. Proceedings of the Postgraduate Annual Research Seminar,354-359.
Singh, M. D. and Kant, R.(2009). Knowledge Management Barriers: An Interpretive Structural Modeling Approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2),141-150
Stewart H.; Sankaran Sh. and  Davies, A. T.(2006). Overcoming Barriers to Knowledge Management: Visiting the Dark Side of Organizations. actKM Online Journal of Knowledge Management, 3(1), 35-44.
Zheng,W.; Yang,B. and Mclean,G.N.(2010). Linking Organizational Culture, Structure, Strategy, and Organizational Effectiveness: Mediating Role of Knowledge Management, Journal of Business Research, 63,763–771.