ارائه مدل عوامل مؤثر بر توسعه راهبرد همرقابتی در بین شرکت های نوآور و نوپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران.

2 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه حضرت معصومه(س)، قم، ایران

10.22034/qjimdo.2023.380735.1558

چکیده

زمینه و هدف: شرکت‌های نوپا برای توسعه، رشد و پاسخگویی به تقاضاهای متنوع محیطی با چالش­های زیادی روبرو هستند. اتخاذ راهبرد همرقابتی در گستره اکوسیستم استارتاپی یکی از راهکارهای شرکت­ها برای غلبه بر این چالش­هاست. با توجه به اهمیت راهبرد هم رقابتی در شرکت‌های نوپا، این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه و بهبود راهبرد همرقابتی در بین شرکت‌های نوپا و نوآور می‌پردازد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر دارای مبنای فلسفی تفسیری و جهت‌گیری بنیادی است. در این پژوهش از رویکرد استقرایی، روش کیفی و راهبرد نظریه داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل بنیانگذاران و هم­بنیانگذارن شرکت‌‌های نوپا و نوآور بود که با استفاده از نمونه‌گیری نظری و روش هدفمند تعداد 16 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها نیز  از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس تحلیل داده‌های پژوهش، شرایط علی(تحلیل استراتژیک‌ محیطی، عدم اطمینان ادارک شده اکوسیستم استارتاپی، کمبود منابع راهبردی، تفکر راهبردی بنیانگذاران)؛ شرایط زمینه‌ای (شبکه‌‌های همکاری، واسطه‌های همرقابتی، تناسب شرکای همرقابتی و رویداد‌های استارتاپی)؛ مداخله‌گرا (امنیت اطلاعات، رفتار‌های فرصت‌­طلبانه، حفظ مالکیت فکری، ذهنیت بنیانگذاران و دسترسی به رقبای نوپا، سطح اعتمادسازی)؛ پدیده محوری ( راهبرد همرقابتی در شرکت‌های نوپا)؛ راهبردها (تسهیم دانش و فناوری، تبادل منابع و قابلیت‌ها، تثبیت روابط همرقابتی، مدیریت تعارضات همرقابتی و توسعه گستره همرقابتی) و پیامدها (تاب‌آوری پویا، بهره‌وری کارآفرینانه، اعتبار برند، رشد خلاقانه) بر به‌کارگیری راهبرد همرقابتی در شرکت‌های نوپا تاثیر دارند.
نتیجه‌گیری: راهبرد همرقابتی به هم­افزایی راهبردی قابلیت­های شرکت­های نوپا و نوآور در اکوسیستم کارآفرینی منجر می­شود. نتایج پژوهش نشان داد پیاده­سازی اثربخش راهبرد همرقابتی مستلزم دیدگاهی جامع و کل­نگر و در نظر گرفتن تاثیرات چندگانه مقوله­های مدل پژوهش است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


سلطانی و همکاران.(1400). ارائه مدل عوامل موثر بر شکل‌گیری و پیامدهای هم‌رقابتی پژوهشی آمیخته. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 20 (45)، 30-64.
رضایی، هانیه؛ اکبری، مرتضی و کریمی، آصف.(1401). ارائه مدل شبکه نوآوری در استارتاپ‌های حوزه اینترنت اشیاء، فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(15)، 34-1.
طالاری، محمد و بیننده، آمنه.(1399). بررسی سیر تطور همرقابتی و ارائه مدل جامع راهبرد همرقابتی در شرایط تحریم. بهبود مدیریت، 14(1)، 95-125.
طالاری، محمد و بیننده، آمنه.(1399). ارائه مدل الزامات پیاده­سازی راهبرد هم رقابتی در شرایط عدم قطعیت محیطی بحران کرونا. چشم انداز مدیریت بازرگانی، 77(44)، 69-97.
مطلبی، ابوطالب؛ غفارلو، محمدخانی، رحیم و راشدی زهرا، آراز.(1401). ارائه الگوی مفهومی عوامل مؤثر بر بهبود و توسعه رقابت‌پذیری شرکت‌های نوآور و نوپا در بازارهای بین‌المللی: رویکرد مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد. فصلنامه مدیریت نوآوری در سازمان‌های دفاعی، 5(16)، 50-27.
نظری، محسن؛ آقا زاده، هاشم و بروجردی، محمد.1399). همکاران رقابتی در صنعت خدمات مهندس تدوین مدل مفهومی. فصلنامه مدیریت علوم ایران، 15(58)، 31-54.
Banc, C. and Messeghem, K.(2020). Discovering the Entrepreneurial Micro‐Ecosystem: The Case of a Corporate Accelerator. International Business Review, 62(5), 593-605.
Bengtsson, M. and Kock, S.(2000). Coopetition in Business Networks|to Cooperate and Compete Simultaneously. Industrial Marketing Management, 29 (5). 142-159.
Bengtsson, M. and Raza-Ullah, T. (2016). A Systematic Review of Research on Coopetition: Toward a Multilevel Understanding. Industrial Marketing Management, 57(3), 23-39.
Blanka, C. and Traunmüller, V.(2020). Blind date? Intermediaries as Matchmakers on the Way to Start-Up—Industry Coopetition. Industrial Marketing Management, 90, 1-13.‏
Bouncken, R. B., Fredrich, V. and Kraus, S.(2020). Configurations of Firm-Level Value Capture in Coopetition. Long Range Planning, 53(1), 101869.
Berbegal-Mirabent, J., Gil-Doménech, D. and Senent-Bailach, C.(2021). Coopetition Strategies of Start-Ups: Evidence from a Spanish Regional Innovation System. European Journal of International Management, 16(4), 694-711.
Chin, K.-S., Chan, B. L. and Lam, P.-K.(2008). Identifying and Prioritizing Critical Success Factors for Coopetition Strategy. Industrial Management and Data Systems, 108(4), 437-454.
Crick, D. and Crick, J. M.(2016). Coopetition at The Sports Marketing/Entrepreneurship Interface: A Case Study of a Taekwondo Organisation. Marketing Intelligence and Planning, 34(2), 162-168.
Crick, J. M. and Crick, D.(2021). The Dark-Side of Coopetition: Influences on the Paradoxical Forces of Cooperativeness and Competitiveness across Product-Market Strategies. Journal Of Business Research, 122(5), 226-240.
Crick, J. M. and Crick, D.(2022). Coopetition and International Entrepreneurship: the Influence of a Competitor Orientation. International Journal Of Entrepreneurial Behavior And Research, 12(2),47-62.
Ćalasan, M., Alqarni, M., Rosić, M., Koljčević, N., Alamri, B. and Abdel Aleem, S. H.(2021). A Novel Exact Analytical Solution Based on Kloss Equation towards Accurate Speed-Time Characteristics Modeling of Induction Machines During No-Load Direct Startups. Applied Sciences, 11(11), 5102.
Czakon, W., Klimas, P. and Mariani, M.(2020). Behavioral Antecedents of Coopetition: A Synthesis And Measurement Scale. Long Range Planning, 53(1), 101-130.
Ejsmont, A. (2022). Cooperation and Coopetition as a Tools which Could Improve Leading Startups all over the World. Humanities Today: Proceedings, 1(1), 103-118.‏
Flanagan, D. J., Lepisto, D. A. and Ofstein, L. F.(2018). Coopetition among Nascent Craft Breweries: A Value Chain Analysis. Journal of Small Business and Enterprise Development,  133(7), 336-250.
Galvão, A., Marques, C., Franco, M. and Mascarenhas, C.(2019). The Role of Start-Up Incubators in Cooperation Networks from the Perspective of Resource Dependence and Interlocking Directorates. European Journal of International Management,20(6),30-60.
Garri, M.(2021). Coopetition, Value Co-Creation, and Knowledge-Enhancement in the UK Alpaca Industry: A Multi-Level Mechanism. European Management Journal, 39(5), 545-557.
Guckenbiehl, P., de Zubielqui, G. C. and Lindsay, N.(2021). Knowledge and Innovation in Start-Up Ventures: A Systematic Literature Review and Research Agenda. Technological Forecasting and Social Change, 172(20), 121-226.
Garidis, K. and Rossmann, A.(2019). A Framework for Cooperation Behavior of Start-Ups: Developing A Multi-Item Scale and Its Performance Impacts. Journal of Small Business and Enterprise Development‏,9(6),180-210.
Galkina, T. and Lundgren-Henriksson, E. L.(2017). Coopetition as an Entrepreneurial Process: Interplay of Causation and Effectuation. Industrial Marketing Management, 67(30), 158-173.
Hora, W., Gast, J., Kailer, N., Rey-Marti, A. and Mas-Tur, A.(2018). David and Goliath: Causes and Effects of Coopetition Between Start-Ups and Corporates. Review Of Managerial Science, 12(2), 411-439.‏
Liu, C. H. S., Liu, H. H. J. and Ng, Y. L.(2021). Investigation of Entrepreneurial Orientation Development With Airline Employees: Moderating Roles of a Cooperation-Competition Mechanism. Journal of Air Transport Management, 94(28), 102074- 102090.
McGrath, H., O'Toole, T.  and Canning, L.(2019). Coopetition: A Fundamental Feature of Entrepreneurial Firms' Collaborative Dynamics. Journal of Business and Industrial Marketing, 35(05), 120-158.
Moritz, A., Naulin, T. and Lutz, E.(2021). Accelerators as Drivers of Coopetition among Early-Stage Startups. Journal of Air Transport Management, 14(4), 102378-102399.‏
Runping, G., Haobo, Y. and Peng, L.(2022). Coopetition Strategy, Ambidextrous Capabilities and Digital Start-Up Growth. Foreign Economics and Management, 44(03), 118-135.
Rigtering, J. C. and Behrens, M. A.(2021). The Effect of Corporate—Start-Up Collaborations on Corporate Entrepreneurship. Review of Managerial Science,23(19), 1-28.
Santos, G. M. C., Marques, C. S., Ratten, V. and Ferreira, J. J.(2021). The Impact of Knowledge Creation and Acquisition on Innovation, Coopetition and International Opportunity Development. European Journal Of International Management, 16(3), 450-472.
Soppe, B., Lechner, C. and Dowling, M.(2014). Vertical Coopetition in Entrepreneurial Firms: Theory and Practice. Journal of Small Business and Enterprise Development, 50(28), 122-140.
‏Straus, A. and Corbin, J.(2018). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Third Edition, Los Angeles: Sage Publications, 40(8),86-98.
Steiber, A. and Alänge, S.(2020). Corporate-Startup Collaboration: Effects on Large Firms' Business Transformation. European Journal of Innovation Management,89(3), 88-112.
Tekin, E., Ramadani, V. and Dana, L. P.(2021). Entrepreneurship in Turkey and other Balkan Countries: Are There Opportunities for Mutual Co-Operation Through Internationalization?. Review of International Business and Strategy,‏ 12(9), 120-145.
Theodoraki, C., Messeghem, K. and Audretsch, D. B.(2020). The Effectiveness of Incubators’ Co-Opetition Strategy in the Entrepreneurial Ecosystem: Empirical Evidence from France. IEEE Transactions On Engineering Management, 16(3), 450-462.
Weiblen, T. and Chesbrough, H. W.(2015). Engaging with Startups to Enhance Corporate Innovation. California Management Review, 57(2), 66–90.
Yang, J. and Zhang, M.(2021). Coopetition within the Entrepreneurial Ecosystem: Startups’ Entrepreneurial Learning Processes and Their Implications for New Venture Performance. Journal of Business and Industrial Marketing,18(5),1-35.
Yang, J., Zhu, M., Zhang, M. and Yao, K.(2021). Understanding the Relationship Between Networks, Startup Risk-Taking Behaviour, And Digitalization: The Role of Ecosystem Coopetition. Journal of Management and Organization, 37(11),1-25.
Ziyae, B., Rezvani, M. and Eynolghozat, M.(2022). Co-Opetition in Entrepreneurial City: An Approach to Complexity Theory. Cities, 121(10), 103470-103485.