مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت کسب و کار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام‌ نور، تهران، ایران

10.22034/qjimdo.2023.383572.1563

چکیده

زمینه و هدف: امروزه در عصر جوامع فراصنعتی، سازمان‌هابه منظور بهبود عملکرد و مزیت رقابتی، نه تنها باید بر کیفیت محصولات تمرکز داشته باشند؛ بلکه باید بر استراتژی‌های مورد استفاده، مانند جهت‌گیری بازار و جهت‌گیری کارآفرینی تمرکز داشته باشند. هدف پژوهش حاضر، تبیین مدل اثرگذاری جهت‌گیری کارآفرینی و بازار بر عملکرد شرکت پگاه فارس با توجه به نقش دوسوتوانی نوآوری، ظرفیت جذب و سرمایه انسانی می‌باشد.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده‌ها از نوع توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان شرکت پگاه فارس که طبق فرمول کوکران، نمونه آماری 159 نفری از آن‌ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های استاندارد بوده و با تکنیک مدل‌یابی معادلات ساختاری به آزمون فرضیات پرداخته شد.
یافته‌ها: نتایج پژوهش نشان داد که جهت‌گیری بازار بر ظرفیت جذب؛ و همچنین جهت‎‌گیری بازار بر ظرفیت جذب و نوآوری بهره‌بردارانه با تعدیل‌گری سرمایه انسانی تاثیر معناداری دارد. همچنین جهت‌گیری بازار و جهت‌گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری نوآوری بهره‌بردارانه و همچنین جهت‌گیری کارآفرینی بر عملکرد شرکت با میانجی‌گری نوآوری اکتشافی تاثیر معناداری دارد.
نتیجه‌گیری: طبق یافته‌های پژوهش، شرکت پگاه فارس نمی‌تواند صرفا با تکیه بر اطلاعات موجود در بازار دست به کارآفرینی و نوآوری جدید و در نهایت به ارتقا عملکرد خود بپردازد، لذا برای بقا و عملکردی متمایزتر از رقبا، باید علاوه بر استفاده از فرصت‌های موجود در بازار به خلق ایده‌ها و کشف نوآوری نیز بپردازد و همچنین، ظرفیت جذب خود را گسترش داده و به نقش سرمایه انسانی در تقویت این روابط توجه نماید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


  • تاریخ دریافت: 08 بهمن 1401
  • تاریخ بازنگری: 14 اسفند 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 فروردین 1402
  • تاریخ اولین انتشار: 29 فروردین 1402