موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش و تدوین الگوی اجرایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

3 نفیسه صالحی، دانشجوی دکترای کارآفرینی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

10.22034/qjimdo.2023.403299.1597

چکیده

زمینه و هدف: امروزه، دارایی‌های ذهنی به اندازه دارایی‌های فیزیکی مهم هستند. سازمان‌هایی که به اهمیت دانش پی پرده‌اند به‌دنبال مدیریت بهینه آن هستند تا به نحوی اثربخشی از آن استفاده کنند. در این پژوهش، به شناسایی موانع پیاده‌سازی مدیریت دانش در یکی از صنایع دفاعی و ارائه الگوی اجرایی برای آن پرداخته می‌شود.
روش‌شناسی: این تحقیق از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از خبرگان یکی از سازمان‌های دفاعی بود که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه‌ها از مبانی نظری، توافق نظری در خصوص مولفه‌های مدل از طریق تکنیک دلفی فازی حاصل گردید.
یافته‌ها: نتایج تحقیق با استفاده از آزمون‌های آماری حاکی از شناسایی بیست مانع با محوریت چهار بعد ساختار، فرهنگ، فناوری و منابع انسانی و شش مولفه فرایند مدیریت دانش با محوریت ارکان جهت‌ساز سازمان بود. بر اساس مبانی نظری تعداد بیست و هفت مولفه موانع و فرایند مدیریت دانش تایید شدند.
نتیجه‌گیری: انجام تغییرات موثر بر اساس حوزه‌های آسیب و موانع و الگوی پیاده‌سازی مدیریت دانش باعث سرمایه‌گذاری موثر و کاهش هزینه‌های مدیریت دانش در سازمان خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل.(1385). مدیریت دانش در سازمان، تهران، انتشارات پیوند نو.
جعفری مقدم، سعید.(1381) فرآیند مدیریت دانش از یادگیری تا حافظه سازمانی، مدیریت و توسعه، شماره 12.
حسین، محسن.( 1396). بررسی موانع استقرار مدیریت دانش مطالعه موردی: شرکت حفاری شمال. دومین همایش بین المللی انسجام مدیریت و اقتصاد در توسعه، تهران.
دهقان نجم، منصور.(شهریور1388). مدیریت دانش و نقش آن در نوآوری سازمانی. ماهنامه  مهندسی خودرو و صنایع وابسته، شماره10.
ربیعی، علی و معالی، مهناز.(1388)، ارائه مدلی مفهومی جهت استقرار مدیریت دانش در سازمان‌های ایرانی، مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره3(9)، 102-77.
ربیعی، علی و خواجوی، زینب.(1389). استقرار نظام مدیریت دانش و ارائه مدل کاربردی در شهرداری تهران، فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، شماره 24، 29-23.
رفیعی، سید حسین.(1388). شناسایی ابزارها و راهکارهای سنتی مدیریت دانش در بنگاه ها با سطح فناوری پایین. فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، 24، 11-2.
زاهدی، شمس السادات.(1380). نقش فن آوری‌های نوین ارتباطی در مدیریت دمکراتیک جامعه. مجموعه مقالات سمینار منطقه‌ای کشورهای غرب و مرکز آسیا، یونسکو.
 صدقیانی، جمشید صالحی و خیراندیش، مهدی(1383). مدیریت دانش در عصر اطلاعات با نگرش کاربردی در سازمان. کنترولر، ش 15 و 16.
گرجی، محمد و براتی، سعیده.(1399). الگوی پیاده‌سازی نظام مدیریت دانش در شرکت‌های دانش بنیان دفاعی. مطالعات راهبردی بسیج، 23(86)، 149-186.
نظری فرخی، ابراهیم و نظری فرخی، حسین.(1400). بررسی موانع به اشتراک‌گذاری دانش در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران. علوم و فنون نظامی، 17(55)، 51-77.
نوروزیان، میثم.(اردیبهشت1384). کاربرد مدیریت دانش در بخش دولتی. تدبیر، ش156، 24.
Abdolshahab, M.( 2011). Barriers to the Implementation of Knowledge Management in Iranian Institutions, International Transaction. Journal of Engineering, Management and Applied Sciences and Technologies, 2(2), 173-182.
Bilginoğlu, E. (2019). Knowledge Hoarding: A Literature Review. Management Science Letters, 9, 61–72.
Brayant, S. E. (2003), The Role of Transformational and Transactional Leadership on Creating, Sharing and Exploiting Organizational Knowledge. The Journal of Leadership and Organizational Study, 9(4). 32–44.
Burita,L. Brocheton,N, Bruget,K, Lopes, M,(2012). Knowledge Management System based on NATO Military Universities’ Cooperation for Educational and Research Support, Cybernetic Letters.
Cardoso,L.(2010). Role of Organizational Commitment in Knowledge  Management: Exploring a Relationship, European Conference on Knowledge Management, 11, Portugal, 209-217.
Chugh, R.(2018). Tacit Knowledge Transfer in Australian Universities: Exploring the Barriers and Enablers. In MATEC Web of Conferences (Vol. 210, p. 04054). EDP Sciences.‏
Davenport, T. H. and Prusak, L.(1998), Working Knowledge: How Organizations Manage What They Know? Harvard Business School Press, Boston, MA.
Graham, A. B. Pizzo, V. G(1996). A Question of Balance: Case Studies in Strategic Knowledge Management, European Management Journal, 14(4), 338-346.
Gupta, J. N. d. and Sharma, S. K(2004). Creating Knowledge Based Organizations, Idea Group Publishing.
Guo, Y., Jasovska, P., Rammal, H. G. and Rose, E. L.(2018). Global Mobility of Professionals and the Transfer of Tacit Knowledge in Multinational Service Firms. MATEC Web of Conferences – France, 10.1051/matecconf/201821004054.
Hackett, B.(2000). Beyond Knowledge Management: New Ways to Work and Learn, New York: Conference Broad.
Hallin, C.A, Marnburg, E.(2008). Knowledge Management in the Hospitality Industry: A Review of Empirical Research, Tourism Management, 29, 366–381.
Ithia , A. (2003). UK Lawyers Spend more on KM, KM Review,79(3).
Kelly. K.(1996). The Economics of Ideas. Business, 4(6). 1-6. 
Lee, H. and choi, B.(2003), Knowledge Management Enablers, Process and Organizational Performance: An Integrative View and Empirical Examination. Journal of Management Information Systems, 20(1),  179-228.
Lucier, c. and Torsiliera, J.(2005). Why KM Projects Fail: A Multi-case Analysis. Journal of Knowledge Management, 9(3),6-17.
Biygautane M. and Al-Yahya, Kh.( 2011). Enablers and Barriers to Effective Knowledge Management: The Case of Dubai’s Public Sector, Dubai School of Government, Policy BRIEF.
Ndlela,M.N.(2010). Knowledge Management in the Public Sector: Communication Issues and Challenges at Local    Government Level, European Conference on Knowledge Management 11, Portugal,711-716.
Ode, E. and Ayavoo, R.(2020). The Mediating Role of Kknowledge Application in the Relationship Between Knowledge Management Practices and Firm Innovation. Journal of Innovation and Knowledge, 5(3), 210-218.‏Oliver, S. Kandadi, K. R.(2006). How to Develop Knowledge Culture in Organizations? A Multiple Case Study of Large Distributed Organizations, Journal of Knowledge Management, 10(4), 6-24.
Pandey, S.C. and Dutta, A. (2013). Role of Knowledge Infrastructure Capabilities in Knowledge Management. Journal of Knowledge Management, 17(3), 435-453.
Sharifuddin, S. and Rowland, F.(2004). Knowledge Management in Public Organization: a Study on Rrelationship Between Organizational Elements and the Performance of Knowledge Transfer. Journal of Knowledge Management, 8(2), 95-107.
Singh, M. D. and Kant, R.(2009). Knowledge Management Barriers: An Interpretive Structural Modeling Approach. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3(2),141-150.
Suhaimee,S., Abu Bakr,A.Z. and Alias,R.A.(2006). Knowledge Sharing Culture in Malaysian Public Institution of Higher Education: An Overview. Proceedings of the Postgraduate Annual Research Seminar, 354-359.
Teseng, S.M, (2008), Knowledge Management System Performance Measure Index, Expert Systems with Applications, 34(1), 734–745.
Van. Krogh, G. , (1998), Care in Knowledge Creation, California Management Review, 40(3), 133.
Zhao, J, (2010),  School Knowledge Management Framework and Strategies: The New Perspective on Teacher Professional Development. Computers in Human Behavior, 26, 168–175.