الگوی تطبیقی مطالعه چالش های مدیریت منابع انسانی در صنعت بانکداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی گرایش مدیریت تطبیقی و توسعه، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی، بناب، ایران

2 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد بناب،دانشگاه آزاد اسلامی ،بناب،ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم انسانی و هنر، واحد بناب، دانشگاه آزاد اسلامی؛ بناب، ایران.

10.22034/qjimdo.2021.180368

چکیده

زمینه و هدف: با پیچیده تر شدن فضای رقابتی و تغییرات فناورانه روزافزون در صنعت بانکداری، تمرکز بر مزیت های رقابتی پایدار از جمله منابع انسانی در این صنعت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین چالش های اساسی مدیریت منابع انسانی در بانک های خصوصی و دولتی استان آذربایجان غربی و ارائه الگوی مناسب انجام شد.
روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع پژوهش آمیخته کیفی می باشد. در این پژوهش ابتدا با سنتزپژوهی نمونه اولیه الگوی چالش های اساسی مدیریت منابع انسانی در بانکهای خصوصی و دولتی طراحی شد. سپس با استفاده از مصاحبه چالش های اساسی مدیریت منابع انسانی الگوی مورد نظر تکمیل شد و سپس الگوی طراحی شده در اختیار صاحبنظران قرار گرفته و با استفاده از پرسشنامه اعتبارسنجی شد. در قسمت سنتزپژوهی جامعۀ آماری این پژوهش شامل تمامی مطالعات علمی-پژوهشی معتبر در زمینۀ چالش­های مدیریت منابع انسانی و در قسمت طراحی مدل، جامعه آماری شامل مدیران باتجربه (بالای 5 سال سابقه مدیریتی) و نیز کارکنان دارای تحصیلات عالی(کارشناسی ارشد و دکتری) در سیستم بانکداری استان آذربایجان غربی بودند. برای تحلیل داده های کمی از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد.
یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از شناسایی 33 چالش بود که در سه دسته چالش های رفتاری(11 مورد)، چالش های ساختاری(14 مورد) و چالش های زمینه ای(8 مورد) دسته بندی شدند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد که در 19 مورد از چالش ها بین بانک های دولتی و خصوصی تفاوت وجود دارد.
نتیجه گیری: با توجه به فضای رقابتی حاکم بر صنعت بانکداری، تمرکز هریک از بانکها بر چالش های شناسایی شده در این تحقیق و تلاش برای فائق آمدن بر این چالش ها در حوزه منابع انسانی، می تواند در کسب مزیت رقابتی پایدار و سودآوری ناشی از آن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها


اسدی گرجی، محمدحسین؛ طبری، مجتبی؛ باقرزاده، محمدرضا و قلی پورکنعانی،  یوسف.(1399). هماهنگی استراتژی مدیریت منابع انسانی و ساختار سازمانی: مطالعه موردی شرکت توزیع نیروی برق مازندران. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، 12(23)،  239-259.
اسمریان، اکبر.(1385)، فعالیت نظام‌مند در توسعه رهبری با عنایت به رویکرد شایستگی ها، سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، تهران.
جزنی، نسرین.(1388). برنامه‌ریزی استراتژیک منابع انسانی و سند توسعه نیروی انسانی کشور، پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک، تهران.
دیواندری، علی؛ سید جوادین، سید رضا؛ خداداد حسینی، سید حمید و استیری، مهرداد.(1394). بررسی رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی با رویکرد سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و بازارگرایی در صنعت بانکداری، چشم انداز مدیریت دولتی، 24، 35-57.
رحمان سرشت، حسین.(1390). مروری بر نظریه نهادینگی ساختار سازمانی «سلزنیک»، فرآیند مدیریت و توسعه، 40، 1-16.
زراعت‌کار، سمیه؛ رجبی فرجاد، حاجیه و نقاش زاده، ساقی.(1399). شناسایی چالش‌های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی و تاثیر آن بر بهره وری، پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی، 12(4)،197-224.
سعادت، اسفندیار.(1392). مدیریت منابع انسانی.  تهران، انتشارات سمت.
شیرزاد، بهارک و برازیده، معصومه.(1395). بررسی میزان بهره‌وری منابع انسانی در بانک ملی ایران و راه‌های افزایش آن. تحقیقات مدیریت آموزشی، 29، 43-70.
صائبی، محمد.(1381)، روندها و چالش‌های مدیریت منابع انسانی در بخش دولتی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، 26، 67- 82.
علیپور، لطف‌الله؛ نرگسیان، عباس؛ بودلایی، حسن و محمدی مقدم، یوسف.(1399). ارائه مدل مدیریت منابع انسانی الکترونیک در صنعت بانکداری. مدیریت سازمان‌های دولتی، 3(31)، 69-82.
میرسپاسی، ناصر.(1388). برخی از چالش ها در حوزه مدیریت منابع انسانی صنعت نفت کشور، مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 3(7)، 7-18.
هاشمی، سیدحامد و امین‌پو\ر، سعیده.(1390). چالش‌های فراروی توسعه منابع انسانی و راهکاری برای رفع آن، فصلنامه کار و جامعه، 136، 4-22.
Dyer, G.C.(2000), The Practice of Organization and Human Resource Development in the USA’s Fastest Growing Firms. Leadership and Organization Development Journal, 17 (2),17-33.
Fombrun, C.(1996). Reputation: Realizing Value from the Corporate Image. Harvard
Hamilton, R. H. and Sodeman, W. A.(2020). The Questions We Ask: Opportunities and Challenges for Using BIG DATA ANALYTICS to strategically Manage Human Capital Resources. Business Horizons, 63, 85-95.
Hodge, K. and Danish, S.(1999). Promoting Life Skills for Adolescent Males Through Sport. In A. M. Horne & M. S. Kiselica (Eds.), Handbook of Counseling for Boys and Adolescent Males: A Practitioner’s Guide (pp. 51-70). Thousand Oaks, CA: Sage
Purcell, j.(2003). Strategy and Human Resource Management 4th ed, Palgrave Macmillan, New York.
Smith, S. S., Rohr, S. L. and Panton, R. N.(2019). Human Resource Management and Ethical Challenges: Building a Culture for Organization Success. International Journal of Public Leadership1-15.
Bozhko, L. and Naizabekov, A.(2017). Challenges of Securing the Human Resources for Implementation of Industry Innovative Projects in Kazakhstan. Energy Procedia, 128, 406-410.
Kultalahti, S. and Viitala, R.(2015). Generation Y-Challenging Clients for HRM?. Journal of Managerial Psychology, 30(1), 101.