ارائه الگوی اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری سیاستگذاری علم و فناوری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 استاد گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استاد‌یارگروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

4 استادیار دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش جمهوری اسلامی ایران، تهران، ایران.

10.22034/qjimdo.2023.395291.1583

چکیده

زمینه و هدف: محدودیت منابع و وجود فرصت‌های متعدد نوآوری، ضرورت توجه بیش‌ازپیش به اولویت‌گذاری هوشمندانه در حوزه علم، فناوری و نوآوری را نشان می‌دهد. هدف تحقیق جاری، ارائه یک سازوکار برای اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی توسط یک نهاد دارای صلاحیت حکمرانی هم در بخش دفاعی و هم فراتر از آن است.
روش‌شناسی: روش‌شناسی بکار رفته در این تحقیق "علم طراحی" ‌است که بر حل مسائل خاص از راه طراحی و ساخت مصنوعات جدید تمرکز دارد. این روش دارای 3 فاز اصلی شامل آگاهی، توسعه و جمع‌بندی بوده که به‌طور کلی هر کدام از این فازها دارای چهار مرحله‌‌است. بر اساس این روش‌شناسی، در فاز آگاهی، اقدام به بازخوانی نظام‌مند پیشینه دانشی و شناسایی پاسخ‌ها یا مصنوعات بالقوه اقدام شد. در فاز توسعه، مصنوعات مناسب انتخاب شدند که از جمله آن‌ها، ماتریس جذابیت – توانمندی بود. آنگاه بر اساس خرد حاصل از فاز اول که مهمترین آن ناسازگاری برنامه‌های توسعه دفاعی با سایر ابعاد قدرت ملی در عصر جنگ‌های ترکیبی بود، بعد سومی به نام "سازگاری" به ماتریس دوبعدی اضافه و زیرمعیارهای آن تدقیق شدند.
یافته‌ها: مدل فرایندی پیشنهادی برای اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی، شامل هشت مرحله است همچنین به عنوان یک توصیه سیاستی، به ضرورت تمرکز هر چه بیشتر بر فناوری‌های دو منظوره و ارتباط صنایع دفاعی و غیردفاعی تأکید شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات