دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 23، فروردین 1403 
ارائه الگوی اولویت‌گذاری فناوری‌های دفاعی

10.22034/qjimdo.2023.395291.1583

محمدحسن احمدزاده فرد؛ سید سپهر قاضی نوری؛ ابوالقاسم سرآبادانی؛ محمد تقی پرتوی