تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار، دانشگاه تهران پردیس فارابی قم، قم، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر انعطاف­پذیری زیر­ساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی عملکرد زنجیره تأمین در شرکت‌های تولیدی استان خوزستان می­باشد.
روش‌شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات توصیفی – علّی و از نوع تحقیقات کمّی می­باشد. جامعه آماری پژوهش را 1716 شرکت تولیدی استان خوزستان تشکیل داده‌اند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود 231 شرکت برآورد گردید که به روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه بود که در اختیار مدیران ارشد این شرکت­ها قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ و روایی آن با استفاده از معیارهای روایی واگرا و همگرا مورد تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده­ها جهت بررسی فرضیه­ها، از آمار استنباطی (آزمون نرمال­بودن، آزمون همبستگی و مدل معادلات ساختاری)  با بهره­گیری از نرم­افزارهای SPSS و SMART PLS استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری نشان داد که انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر دو متغیر عملکرد زنجیره تأمین و عملکرد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارند. نتایج همچنین نشان داد که عملکرد زنجیره تأمین بر عملکرد سازمانی دارای تأثیر مثبت و معناداری بوده و نقش میانجی آن در تأثیر انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: مدیران از طریق تدارک انعطاف‌پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و جو یادگیری سازمانی می‌توانند موجب ارتقای عملکرد زنجیره تامین و عملکرد سازمانی شوند.

کلیدواژه‌ها


 
حسینی، سید محمد و شیخی، نرگس (1391). تبیین نقش راهبردی عملیات مدیریت زنجیره تأمین در بهبود عملکرد شرکت: مطالعه صنعت مواد غذایی ایران. مطالعات مدیریت راهبردی. (10)، 60-35.
جعفری­نیا، سعید و جوانمرد، مریم (1394). تأثیر انعطاف پذیری زیرساخت فناوری اطلاعات و عملیات مدیریت زنجیره تأمین بر مزیت رقابتی و عملکرد مالی در شرکت های تولیدی و صنعتی شهرستان اهواز. مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، 3(11)، 123-140.
عباسی، محمدرضا و سعادت، سارنگ (1389). ارتباط بین مؤلفه­های یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت فردا، (25)9، 66-52.
کرمپور، عبدالحسن، شریفی، کیومرث و صفابخش، شهلا (1391). ارائه مدلی برای ارزیابی تأثیر اجزای رویکرد مبتنی بر منابع بر عملکرد صادراتی براساس استراتژی رهبری هزینه در صنعت کانی غیرفلزی، مدیریت بازرگانی، (12)4، 128-113.
 
Akgün, A. E., İmamoğlu, I. Z., İnce, K. I., Halit. H. K. (2014). Bridging Organizational Learning Capability and Firm Performance through Customer Relationship Management. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150. 531 - 540.
Anyango Apopa. V. (2018). Influence of supply chain management practices on performance of government ministries in Kenya. Phd thesis, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology. Kenya.
Aragón, M. I. B., Jiménez, D. J., & Valle, R. S. (2014). Training and performance: The mediating role of organizational learning. BRQ Business Research Quarterly, 17(3), 161-173.
Ashrafi, A., & Zare Ravasan, A. (2018). How market orientation contributes to innovation and market performance: the roles of business analytics and flexible IT infrastructure.  Journal of Business & Industrial Marketing, https://doi.org/10.1108/JBIM-05-2017-0109
Bastas, A. & Liyanage, K. (2019). Integrated quality and supply chain management business diagnostics for organizational sustainability improvement. Sustainable Production and Consumption, 17, 11-30.
Bhatt, G. Emdad, A., Roberts, N., Grover, V. (2010). Building and leveraging information in dynamic environments: The role of IT infrastructure flexibility as enabler of organizational responsiveness and competitive advantage. Information & Management, 47(7–8), 341-349.
Bettis-Outland, H. & Dee Guillory, M. (2018). Emotional intelligence and organizational learning at trade shows. Journal of Business & Industrial Marketing, 33(1), 126-133.
Büyüközkan, G., Kayakutlu, G., & Karakadılar, İ. S. (2015). Assessment of lean manufacturing effect on business performance using Bayesian Belief Networks. Expert Systems with Applications42(19), 6539-6551.
Byrd, T.A. & Turner, D.E. (2001). An exploratory examination of the relationship between flexible it infrastructure and competitive advantage. Information and Management, 39 (1) 41-52.
Chen, X. (2012). impact of business intelligence and IT infrastructure flexibility on competitive advantage: an organizational agility perspective. Phd Dissertation, The Graduate College at the University of Nebraska.
Chen, Y. C., Li, P. C., & Lin, Y. H. (2013). How inter- and intra -organizational coordination influence product development performance: The role of slack resources. The Journal of Business and Industrial Marketing, 28(2), 125–136.
Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Jin, J., Wang, L., & Chow, W. S. (2014). IT capability and organizational performance: the roles of business process agility and environmental factors. European Journal of Information Systems, 23(3), 326-342.
Chen, Y., Wang, Y., Nevo, S., Benitez-Amado, J. & Kou, G. (2015). IT capabilities and product innovation performance: the roles of corporate entrepreneurship and competitive intensity. Information & Management, 52(6), 643-657.
Chiva, R., Ghauri, P., & Alegre, J. (2014). Organizational learning, innovation and internationalization: A complex system model. British Journal of Management, 25(4), 687-705.
Chung, H. F., Yang, Z., & Huang, P. H. (2015). How does organizational learning matter in strategic business performance? The contingency role of guanxi networking. Journal of Business Research, 68(6), 1216-1224.
Chung, S. H., Rainer Jr, R. K., & Lewis, B. R. (2003). The impact of information technology infrastructure flexibility on strategic alignment and application implementations. The Communications of the Association for Information Systems, 11, 191-206.
Chung, S. H., Byrd, T. A., Lewis, B. R., & Ford, F. N. (2005). An empirical study of the relationships between IT infrastructure flexibility, mass customization, and business performance. Database for Advances in Information Systems, 36 (3), 26-44.
Colin, M., Galindo, R. & Hernández, O. (2015). Information and communication technology as a key strategy for efficient supply chain management in manufacturing SMEs. Procedia Computer Science, 55, 833 - 842.
Flores, L.G., Zheng, W., Rau, D., Thomas, C.H., (2012). Organizational learning: subprocess identification, construct validation, and an empirical test of cultural antecedents. Journal of Management, 38, 640-667.
Gorelick, C. (2005). Viewpoint Organizational learning vs the learning organization: a conversation with a practitioner. Pace University, Lubin School of Business, New York, USA. The learning organization.  12(4), 383- 388.
Green, K. W., Inman, R. A., Birou, L. M., & Whitten, D. (2014). Total JIT (T-JIT) and its impact on supply chain competency and organizational performance. International Journal of Production Economics, 147, 125-135.
Green, K. W., Jr., Inman, R., Brown, G., & Willis, T. (2005). Market orientation: Relation to structure and performance. The Journal of Business and Industrial Marketing,20(6), 276–284.
Green, K. W., Whitten, D., & Inman, R. A. (2012). Aligning marketing strategies throughout the supply chain to enhance performance. Industrial Marketing Management, 41(6), 1008-1018.
Hamon, T. T. (2003). Organizational effectiveness as explained by social structure in a faith-based business network organization. Unpublished doctoral dissertation, Regent University, Virginia Beach, VA.
Hartono, Y., Astanti, R. D. & Aia, J. T. (2015). Enabler to successful implementation of lean supply chain in a book publisher. Procedia Manufacturing, 4, 192 -199.
Hult, G. T. M., Ketchen Jr, D. J., & Nichols Jr, E. L. (2003). Organizational learning as a strategic resource in supply management. Journal of operations management, 21(5), 541-556.
Han, J., H. Wang, Y., Naim, M. (2017). Reconceptualization of information technology flexibility for supply chain management: An empirical study. International Journal of Production Economics, 187, 196-215.
Jain, A. K., & Moreno, A. (2015). Organizational learning, knowledge management practices and firm’s performance: an empirical study of a heavy engineering firm in India. The Learning Organization, 22(1), 14-39.
Jiménez-Jiménez, D. & R. Sanz-Valle (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, 64, 408 -417.
Khunsoonthornkit , A. & Panjakajornsak, V. (2018). Structural equation model to assess the impact of learning organization and commitment on the performance of research organizations. Kasetsart Journal of Social Sciences, 1-6.
Kumar, R., Singh, R. K., & Shankar, R. (2015). Critical success factors for implementation of supply chain management in Indian small and medium enterprises and their impact on performance. IIMB Management Review, 27(2), 92-104.
Kuo, D. C. L., Chen, W. H., & Smits, M. T. (2005). SME-based collaborative supply chain management: the impact of information technologies. International Journal of Management and Enterprise Development, 2(3-4), 360-373.
Kuo, S. Y., Lin, P. C., & Lu, C. S. (2017). The effects of dynamic capabilities, service capabilities, competitive advantage, and organizational performance in container shipping. Transportation Research Part A: Policy and Practice95, 356-371.
Li, M., & Ye, L.R. (1999). Information technology and firm performance: linking with environmental, strategic and managerial contexts. Information and Management, 35 (1) 43-51.
Liu, H., Ke, W., Wei, K.K. & Hua, Z. (2013). The impact of IT capabilities on firm performance: The mediating roles of absorptive capacity and supply chain agility. Decision Support Systems, 54,1452-1462.
Mahmud, N. & Hilmi, M. F. (2014). TQM and Malaysian SMEs Performance: The Mediating Roles of Organization Learning. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 130, 216 - 225.
Manthou, V., Vlachopoulou, M., & Folinas, D. (2004). Virtual e-Chain (VeC) model for supply chain collaboration. International Journal of Production Economics, 87(2), 314-370.
Marinagi, C., Trivellas, P., & Sakas, D. P. (2014). The impact of information technology on the development of supply chain competitive advantage. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 147, 586-591.
Masa’deh, M. (2012). The impact of information technology infrastructure flexibility on firm performance: an empirical study of Jordanian Public Shareholding Firms. Jordan Journal of Business Administration, 9(1), 204-224.
Masrek, M.N., & Jusoff, K. (2009). The effect of information technology infrastructure flexibility on intranet effectiveness. Computer and Information Science, 2(2), 57-67.
Qi, Y., Huo, B., Wang, Z., & Yeung, H. Y. J. (2017). The impact of operations and supply chain strategies on integration and performance. International Journal of Production Economics185, 162-174.
Qronfelh,S. (2010). Alignment of information system with supply chain: impacts on supply chain performance and organizational performance. Degree in manufacturing management in the University of Toled.
Qrunfleh, S. & Tarafdar, M. (2014), Supply chain information systems strategy: Impacts on supply chain performance and firm performance, Int. Production Economics, 147, 340–350.
Real, J.C., Roldán, J.L. & Leal, A. (2014). From entrepreneurial orientation and learning orientation to business performance: analyzing the mediating role of organizational learning and the moderating effects of organizational size. British Journal of Management, 25, 186 -208.
Tripathy, Sushanta, Satyabrata Aich, Anurup Chakraborty, and Gyu M. Lee.  (2016). Information technology is    an enabling factor affecting supply chain performance in Indian SMEs: a structural equation modelling approach. Journal of Modelling in Management, 11(1): 269 – 287.
Tsang, E.W.K., (1997). Organizational learning and the learning organization: a dichotomy between descriptive and prescriptive research. Human Relations, 50, 73-89.
Tseng, M. L., Wu, K. J., & Nguyen, T. T. (2011). Information technology in supply chain management: a case study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 25, 257-272.
Wu, Fang, Yeniyurt, Sengun, Kim, Daekwan and Cavusgil, Tamer (2006). The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view, Industrial Marketing Management, 35, 493 – 504.
Xia, W. & King, W. R. (2004). Antecedents of Organizational IT Infrastructure Capabilities. Retrieved August, 48, 3007.
Zelbst, P. J., Green, K. W., Jr., Baker, G., & Sower, V. E. (2010). RFID utilization and information sharing impact supply chain performance. The Journal of Business and Industrial Marketing, 25(8), 582-589.
Zulkarnain, M., Salim, U., Sumiati, (2018). Effect analysis of supply chain management on competitive advantage and company performance (study at new Djombang Sugar Factory). South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law, 15(5), 63-69.